دریافت خروجی از گرید کندو به فرمت Excel و CSV توسط WebAPI

در این مقاله نحوه گرفتن خروجی از گرید کندو به فرمت Excel و CSV توسط WebAPI را خواهید آموخت.

دریافت خروجی از گرید کندو به فرمت Excel و CSV توسط WebAPI

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

مراحل کار

مانند تصویر زیر یک پروژه از نوع WebAPI ایجاد نمایید.

برای این کار ویژوال استادیو را باز کرده و به مسیر زیر بروید.

"File" -> "New" -> "Project"

 

سپس جدولی مانند تصویر زیر طراحی نمایید.

همچنین می توانید از اسکریپت زیر برای ساخت جدول و مقادیر آن استفاده نمایید.

GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET AUTO_CLOSE OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET DISABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET READ_WRITE
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET RECOVERY FULL
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [ExportToExcelDB] SET DB_CHAINING OFF
GO
EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'ExportToExcelDB', N'ON'
GO
USE [ExportToExcelDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Product]  Script Date: 09/05/2015 17:31:29 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Product](
	[id] [int] NOT NULL,
	[Name] [nvarchar](50) NOT NULL,
	[Category] [nvarchar](50) NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_Product] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
INSERT [dbo].[Product] ([id], [Name], [Category]) VALUES (1, N'تی شرت', N'مردانه')
INSERT [dbo].[Product] ([id], [Name], [Category]) VALUES (2, N'کفش', N'مردانه')
INSERT [dbo].[Product] ([id], [Name], [Category]) VALUES (3, N'جوراب', N'مردانه')
INSERT [dbo].[Product] ([id], [Name], [Category]) VALUES (4, N'تی شرت', N'زنانه')

 

 

حال لازم است تا مدل را به پروژه اضافه نمایید.


 

سپس یک کنترلر مانند زیر بسازید.

حالا یک صفحه html ساخته و کدهای زیر را برای آن می نویسیم.

ExportToHtml.html


<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>

  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.common.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.rtl.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.default.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.mobile.all.min.css">

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/js/angular.min.js"></script>
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/js/jszip.min.js"></script>
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/js/kendo.all.min.js"></script>
</head>
<body>
<div id="example">
  <div class="demo-section k-header wide">
    <div>
      <h4>خروجی به فرمت اکسل</h4>
      <div id="test-grid" data-role="grid"
         date-scrollable="true"
         data-editable="true"
         data-toolbar="['excel']"
         data-columns="[
                   { 'field': 'Name', 'width': 270 },
                   { 'field': 'Category' },
                 ]"
         data-bind="source: products,
                visible: isVisible"
         style="height: 300px"></div>
    </div>
  </div>
</div>
  <h3><a href="http://www.barnamenevisan.org">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a></h3>


</body>
</html>
<script>

  var viewModel = kendo.observable({
    isVisible: true,
    products: new kendo.data.DataSource({
      schema: {
        model: {
          id: "id",
          fields: {
            Name: { type: "string" },
            Category: { type: "string" }
          }
        }
      },
      batch: true,
      transport: {
        read: {
          url: "/api/Products",
          dataType: "json"
        },

        parameterMap: function (options, operation) {
          if (operation !== "read" && options.models) {
            return { models: kendo.stringify(options.models) };
          }
        }
      }
    }),

  });
  kendo.bind($("#example"), viewModel);
</script>

 

حال خروجی ما به شکل زیر خواهد بود :

حالا اگر روی دکمه کلیک نمایید می توانید از گرید یک خروجی به فرمت اکسل داشته باشید.

برای گرفتن خروجی CSV ابتدا باید دو فایل که در تصویر زیر می بینید را به پوشه Scripts پروژه اضافه نمایید.

 

سپس یک صفحه html ساخته و کدهای زیر را برای آن می نویسیم.

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title></title>

  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.common.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.rtl.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.default.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/styles/kendo.mobile.all.min.css">

  <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.min.js"></script>
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/js/angular.min.js"></script>
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/js/jszip.min.js"></script>
  <script src="http://kendo.cdn.telerik.com/2015.2.805/js/kendo.all.min.js"></script>
  <script src="/Scripts/Blob.js"></script>
  <script src="/Scripts/FileSaver.js"></script>
</head>
<body>
<div id="example">
  <div class="demo-section k-header wide">
    <div>
      <h4>Export to CSV</h4>
      <div id="test-grid" data-role="grid"
         date-scrollable="true"
         data-editable="true"
         data-columns="[
                 { 'field': 'Name', 'width': 270 },
                 { 'field': 'Category' },
               ]"
         data-bind="source: products,
              visible: isVisible"
         style="height: 300px"></div>
    </div>
  </div>
  <div>
    <button data-role="button" data-bind="visible: isVisible, enabled: isEnabled, events: { click: onClick }">Export to CSV</button>
  </div>
  <h3><a href="http://www.barnamenevisan.org">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a></h3>
</div>

</body>
</html>
<script>

  var viewModel = kendo.observable({
    isVisible: true,
    onClick: function (e) {
      e.preventDefault();
      viewModel.exportCsv('test-grid', 'testdata.csv');

    },
    products: new kendo.data.DataSource({
      schema: {
        model: {
          id: "id",
          fields: {
            Name: { type: "string" },
            Category: { type: "string" }
          }
        }
      },
      batch: true,
      transport: {
        read: {
          url: "/api/Products",
          dataType: "json"
        },

        parameterMap: function (options, operation) {
          if (operation !== "read" && options.models) {
            return { models: kendo.stringify(options.models) };
          }
        }
      }
    }),


    exportCsv: function (gridId, fileName) {
      var grid = $("#" + gridId).data("kendoGrid");
      var originalPageSize = grid.dataSource.pageSize();
      var csv = '';
      fileName = fileName || 'download.csv';

      grid.dataSource.pageSize(grid.dataSource.view().length);
      var data = grid.dataSource.view();
      for (var i = 0; i < grid.columns.length; i++) {
        var field = grid.columns[i].field;
        var title = grid.columns[i].title || field;
        if (!field) continue;

        title = title.replace(/"/g, '""');
        csv += '"' + title + '"';
        if (i < grid.columns.length - 1) {
          csv += ',';
        }
      }
      csv += '\n';

      for (var row in data) {
        for (var i = 0; i < grid.columns.length; i++) {
          var fieldName = grid.columns[i].field;
          var template = grid.columns[i].template;
          var exportFormat = grid.columns[i].exportFormat;


          if (!fieldName) continue;
          var value = '';
          if (fieldName.indexOf('.') >= 0) {
            var properties = fieldName.split('.');
            var value = data[row] || '';
            for (var j = 0; j < properties.length; j++) {
              var prop = properties[j];
              value = value[prop] || '';
            }
          }
          else {

            value = data[row][fieldName] || '';
          }
          if (value && template && exportFormat !== false) {
            value = _.isFunction(template)
              ? template(data[row])
              : kendo.template(template)(data[row]);
          }

          value = value.toString().replace(/"/g, '""');
          csv += '"' + value + '"';
          if (i < grid.columns.length - 1) {
            csv += ',';
          }
        }
        csv += '\n';
      }
      grid.dataSource.pageSize(originalPageSize);

      //EXPORT TO BROWSER 
      var blob = new Blob([csv], { type: 'text/csv;charset=utf-8' }); //Blob.js 
      saveAs(blob, fileName); //FileSaver.js 
    },
  });
  kendo.bind($("#example"), viewModel);
</script>

 

خروجی ما به شکل زیر خواهد بود :
 

فایل های ضمیمه