دانلود مقادیر WebGrid در فرمت PDF در MVC

در این مقاله نحوه خروجی گرفتن از گرید کندو (WebGrid) به فرمت PDF در MVC آموزش داده شده است.

دانلود مقادیر WebGrid در فرمت PDF در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در مقاله قبلی با نحوه نمایش داده در WebGrid و حذف چند ردیف از آن توسط CheckBox در برنامه های MVC آشنا شدید.

حالا نحوه خروجی گرفتن از این گرید در فرمت PDF را خواهید آموخت.

  PDF خروجی : @Html.ActionLink("PDF خروجی ", "CreatePdf", "Home")

 

در Solution Explorer روی نام پروژه کلیک راست کرده و Manage NuGet Packages را کلیک نمایید.

کلمه itextsharp را جستجو کرده و دو فایل dll زیر را نصب نمایید.

دقت داشته باشید که کتابخانه ItextSharp با کلمات انگلیسی کار می کند و باید مقادیر جدول انگلیسی باشند تا به PDF تبدیل شوند در غیر این صورت کلمات فارسی در فایل PDF خالی نمایش داده می شوند.

پس برای ساخت جدول از اسکریپت زیر استفاده نمایید.

GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET ANSI_NULLS OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET ANSI_PADDING OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET ANSI_WARNINGS OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET ARITHABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET AUTO_CLOSE OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET AUTO_CREATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET AUTO_SHRINK OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET CURSOR_DEFAULT GLOBAL
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET DISABLE_BROKER
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET TRUSTWORTHY OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET PARAMETERIZATION SIMPLE
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET READ_WRITE
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET RECOVERY FULL
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET MULTI_USER
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM
GO
ALTER DATABASE [WebGridDB] SET DB_CHAINING OFF
GO
EXEC sys.sp_db_vardecimal_storage_format N'WebGridDB', N'ON'
GO
USE [WebGridDB]
GO
/****** Object: Table [dbo].[Employee]  Script Date: 09/08/2015 11:30:12 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
CREATE TABLE [dbo].[Employee](
	[Id] [int] NOT NULL,
	[Name] [nvarchar](50) NULL,
	[City] [nvarchar](50) NULL,
	[MobileNo] [bigint] NULL,
 CONSTRAINT [PK_Employee] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
GO
INSERT [dbo].[Employee] ([Id], [Name], [City], [MobileNo]) VALUES (1, N'Bardia', N'tehran', 9359687)
INSERT [dbo].[Employee] ([Id], [Name], [City], [MobileNo]) VALUES (2, N'ali', N'tehran', 46546465)
INSERT [dbo].[Employee] ([Id], [Name], [City], [MobileNo]) VALUES (4, N'masoud', N'tehran', 6846546)

همچنین فضای نام های زیر را به کنترلر اضافه نمایید.

using iTextSharp.text; 
using iTextSharp.text.pdf; 
using System.IO; 
using System.Web.Helpers; 

 

حال کدهای زیررا برای متد CreatePdf می نویسیم :

 

public FileStreamResult CreatePdf() 
{ 
  List all = new List();      
  all = db.Employees.ToList();       
  WebGrid grid = new WebGrid(source: all, canPage: false, canSort: false); 
  string gridHtml = grid.GetHtml( 
      columns: grid.Columns( 
          grid.Column("Id", "EmployeeId"), 
          grid.Column("Name", "Employee Name"), 
          grid.Column("City", "City"), 
          grid.Column("MobileNo", "Mobile No") 
          ) 
      ).ToString(); 
  string exportData = String.Format("{0}{1}", "", gridHtml); 
  var bytes = System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(exportData); 
  using (var input = new MemoryStream(bytes)) 
  { 
    var output = new MemoryStream(); 
    var document = new iTextSharp.text.Document(PageSize.A4, 50, 50, 50, 50); 
    var writer = PdfWriter.GetInstance(document, output); 
    writer.CloseStream = false; 
    document.Open(); 
    var xmlWorker = iTextSharp.tool.xml.XMLWorkerHelper.GetInstance(); 
    xmlWorker.ParseXHtml(writer, document, input, System.Text.Encoding.UTF8); 
    document.Close(); 
    output.Position = 0; 
    return new FileStreamResult(output, "application/pdf"); 
  } 
} 

 

برنامه را اجرا نمایید(CTTL + F5). حال می توانید روی دکمه خروجی PDF کلیک کرده و فایل PDF را دانلود نمایید.


فایل های ضمیمه