عملیات CRUD (ایجاد خواندن ویرایش حذف) با استفاده از List View در Asp.net

در این مقاله به شرح عملیات CRUD یا همان چهار عمل اصلی ایجاد خواندن ویرایش حذف به کمک کنترل List View در Asp.net می پردازیم .

عملیات CRUD (ایجاد خواندن ویرایش حذف) با استفاده از List View در Asp.net

تمام عملیات بر روی پایگاه داده SQL  و با استفاده از Stored Procedure  انجام خواهد شد.

اکنون به صورت گام به گام چهار عمل اصلی CRUD(ایجاد خواندن ویرایش حذف) را با استفاده از List View   شرح خواهیم داد.

مرحله 1

ابتدا یک جدول به نام  Employee data  در دیتا بیس بسازید . Stored Procedure   مربوط به ایجاد جدول مانند شکل زیر می باشد.

  Create Table EmployeeData 
  ( 
    EmpID int identity (1,1) Primary Key, 
    EmpName varchar(30), 
    Contact nchar(15), 
    EmailId nvarchar(50) 
  ) 

 

مرحله 2

وارد محیط Visual Studio  شده و یک پروژه جدید از نوع Web Form  ایجاد کنید.

در Solution Explorer  بر روی پروژه کلیک راست کرده و add=> new Item  را انتخاب کنید.

Web form  را انتخاب کرده و نامی به صفحه UI خود بدهید.

Add Web Form

شکل 1: افزودن وب فرم

در قسمت Design  صفحه خود تعدادی کنترل مانند دکمه Text Box  و البته List View  قرار می دهیم. List View را یه این جهت بر روی فرم قرار می دهیم که اطلاعات موجود در جدولی که در دیتا بیس ایجاد کرده ایم را در ان نمایش دهیم و اقدام به حذف یا ویرایش آنها نماییم .

در ادامه کدهای مربوط به Design  صفحه UI  قرار داده شده است

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ListView.aspx.cs" Inherits="listviewBind.ListView" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
    <div>
        <div>
          <fieldset style="width: 300px">
            <legend>مثال لیست ویو</legend>
            <asp:Table runat="server">
              <asp:TableRow>
                <asp:TableCell>نام </asp:TableCell><asp:TableCell>
                  <asp:TextBox runat="server" ID="txtName"></asp:TextBox></asp:TableCell>
              </asp:TableRow>
              <asp:TableRow>
                <asp:TableCell>شماره تماس</asp:TableCell><asp:TableCell>
                  <asp:TextBox runat="server" ID="txtContact"></asp:TextBox></asp:TableCell>
              </asp:TableRow>
              <asp:TableRow>
                <asp:TableCell>ایمیل</asp:TableCell><asp:TableCell>
                  <asp:TextBox runat="server" ID="txtEmail"></asp:TextBox></asp:TableCell>
              </asp:TableRow>
              <asp:TableRow>
                <asp:TableCell>&nbsp</asp:TableCell>
                <asp:TableCell>
                  <asp:Button runat="server" ID="btnSave" Text="ذخیره" OnClick="btnSave_Click" />
                  <asp:Button runat="server" ID="btnUpdate" Text="به روز رسانی" OnClick="btnUpdate_Click" />
                </asp:TableCell>
              </asp:TableRow>
            </asp:Table>
          </fieldset>
        </div>

        <asp:HiddenField ID="hfRecord" runat="server" />

        <h3>Employee Information</h3>

        <asp:ListView ID="ListEmployee" runat="server" OnItemCommand="ListEmployee_ItemCommand" DataKeyNames="EmpID">
          <ItemTemplate>
            <table>
              <tr>
                <td style="width: 100px">
                  <b>شماره. :</b>
                  <%#Eval("EmpID") %> 
                </td>
                <td style="width: 200px">
                  <b>نام :</b>
                  <%#Eval("EmpName") %> 
                </td>
                <td style="width: 200px">
                  <b>شماره تماس :</b>
                  <%#Eval("Contact") %> 
                </td>
                <td style="width: 300px">
                  <b>ایمیل :</b>
                  <%#Eval("EmailId") %> 
                </td>
                <td>
                  <asp:Button ID="btndel" runat="server" Text="حذف" ToolTip="Delete a record" OnClientClick="javascript:return confirm('Are you sure to delete record?')" CommandName="EmpDelete" CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "EmpID") %>' />
                  <asp:Button ID="btnupdt" runat="server" Text="ویرایش " ToolTip="Update a record" CommandName="EmpEdit" CommandArgument='<%# DataBinder.Eval(Container.DataItem, "EmpID") %>' />
                </td>
              </tr>
            </table>
          </ItemTemplate>
        </asp:ListView>
      


    </div>
  </form>
</body>
</html>

 

مرحله 3

دوباره به دیتابیس برگردید .و پروسیجر های مربوط به insert,delete, update, select  در قسمت Programability => Stored Procedure  بنویسد .

در شکل های زیر کد مربوط به هر کدام از عملیات آورده شده است .

//پرو سیجر Select برای List View

  create procedure sp_FillData 
  As 
    Begin 
    set nocount on; 
    select EmpID, EmpName, Contact, EmailID from EmployeeData 
  End 

// پروسیجر درج

create procedure sp_InsertEmployeeData 
  @EmpName varchar(30), 
  @Contact nchar(15), 
  @EmailId nvarchar(50) 
As 
  Begin 
  set nocount on; 
  Insert into dbo.EmployeeData  
   (EmpName,Contact,EmailId) 
  values 
   (@EmpName,@Contact,@EmailId) 
End 

//پروسیجر حذف

  Create procedure sp_DeleteEmployeeData 
    @EmpID int 
  As 
    Begin 
    set nocount on; 
    Delete from EmployeeData where EmpID=@EmpID 
  End 

// پروسیجر Select

  create procedure sp_SelectEmployeeData 
    @EmpID int 
  As 
    Begin 
    set nocount on; 
    select EmpID, EmpName, Contact, EmailID from EmployeeData where EmpID=@EmpID 
  End 

// پروسیجر ویراش

  Create procedure sp_UpdateEmployeeData 
    @EmpID int, 
    @EmpName varchar(30), 
    @Contact nchar(15), 
    @EmailId nvarchar(50) 
  As 
    Begin 
    set nocount off; 
    UPDATE Employeedata SET EmpName=@EmpName,Contact=@Contact,EmailId=@EmailId WHERE EmpID=@EmpID 
  End 

 

مرحله 4

تنظیم Connection String

در Solution Explorer  واردWeb.config   شده و کد مربوط به Connection String را مانند شکل زیر وارد کنید

  <connectionStrings> 
    <add name="connstr" connectionString="Data Source=RAKESH-PC;Initial Catalog=SqlServerTech;User ID=sa;Password=password" providerName="System.Data.SqlClient"/> 
  </connectionStrings> 

مرحله 5

در این مرحله کدهای مربوط به چهار عمل اصلی را در قسمت Code Behind  صفحه یا همان بخش .cs صفحه می نویسیم .

ابتدا در Page Load  کد های مربوط به نمایش اطلاعات جدول Employee data   در داخل List View    آورده شده است .

سپس در قسمت btnSave_Click کدهایی برای ذخیره کردن اطلاعات در جدول نوشته شده است .توسط این کدها اطلاعاتی که کاربر در Text Box  ها وارد می کند در جدول Employee data    ذخیره می شود.

در قسمت btnUpdate_Click کدهای برای به روز رسانی اطلاعات جدول وجود دارد

 بر پنجره Properties  مربوط به List View     در قسمت  event   بر روی رویداد ItemCommand دو بار کلیک کنید تا Handler  مربوط به این Event  ایجاد شود .در این قسمت با توجه به مقدار command name  که برای هر کدام از دکمه های Edit  و Delete  کدهای مربوط به ویرایش و حذف اطلاعات List View     گنجانده شده است.

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.UI; 
  using System.Web.UI.WebControls; 
  using System.Configuration; 
  using System.Data; 
  using System.Data.SqlClient; 
   
  public partial class UI_ListView : System.Web.UI.Page 
  { 
    string connection = ConfigurationManager.ConnectionStrings["connstr"].ConnectionString; 
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (!IsPostBack) 
      { 
        GetEmployeeDetail(); 
      } 
    } 
    void GetEmployeeDetail() 
    { 
      SqlConnection con = new SqlConnection(connection); 
   
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_FillData", con); 
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   
      con.Open(); 
      ListEmployee.DataSource = cmd.ExecuteReader(); 
      ListEmployee.DataBind(); 
    } 
    protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(connection)) 
      { 
        using (SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_InsertEmployeeData", con)) 
        { 
          cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
          con.Open(); 
          cmd.Parameters.AddWithValue("@EmpName", SqlDbType.VarChar).Value = txtName.Text.Trim(); 
          cmd.Parameters.AddWithValue("@Contact", SqlDbType.NChar).Value = txtContact.Text.Trim(); 
          cmd.Parameters.AddWithValue("@EmailId", SqlDbType.NVarChar).Value = txtEmail.Text.Trim(); 
          cmd.ExecuteNonQuery(); 
          con.Close(); 
   
          txtName.Text = String.Empty; 
          txtContact.Text = String.Empty; 
          txtEmail.Text = String.Empty; 
        } 
      } 
      GetEmployeeDetail(); 
    } 
    protected void btnUpdate_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      SqlConnection con = new SqlConnection(connection); 
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_UpdateEmployeeData", con); 
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   
      cmd.Parameters.AddWithValue("@EmpID", Convert.ToInt32(hfRecord.Value)); 
      cmd.Parameters.AddWithValue("@EmpName", SqlDbType.VarChar).Value = txtName.Text.Trim(); 
      cmd.Parameters.AddWithValue("@Contact", SqlDbType.NChar).Value = txtContact.Text.Trim(); 
      cmd.Parameters.AddWithValue("@EmailId", SqlDbType.NVarChar).Value = txtEmail.Text.Trim(); 
   
      con.Open(); 
      cmd.ExecuteNonQuery(); 
      con.Close(); 
   
      GetEmployeeDetail(); 
   
      btnSave.Visible = true; 
      btnUpdate.Visible = false; 
   
      hfRecord.Value = string.Empty; 
      txtName.Text = String.Empty; 
      txtContact.Text = String.Empty; 
      txtEmail.Text = String.Empty; 
    } 
    protected void ListEmployee_ItemCommand(object sender, ListViewCommandEventArgs e) 
    { 
      switch (e.CommandName) 
      { 
        case ("EmpDelete"): 
          int EmpID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 
          deleteEmployee(EmpID); 
          break; 
        case ("EmpEdit"): 
          EmpID = Convert.ToInt32(e.CommandArgument); 
          UpdateEmployeeDetail(EmpID); 
          break; 
      } 
    } 
    void deleteEmployee(int EmpID) 
    { 
      SqlConnection con = new SqlConnection(connection); 
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_DeleteEmployeeData", con); 
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
   
      cmd.Parameters.AddWithValue("@EmpID", EmpID); 
      con.Open(); 
      cmd.ExecuteNonQuery(); 
      con.Close(); 
      GetEmployeeDetail(); 
    } 
    void UpdateEmployeeDetail(int EmpID) 
    { 
      SqlConnection con = new SqlConnection(connection); 
      SqlCommand cmd = new SqlCommand("sp_SelectEmployeeData", con); 
      cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
      cmd.Parameters.AddWithValue("@EmpID", EmpID); 
   
      con.Open(); 
      SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader(); 
      if (dr.HasRows) 
      { 
        dr.Read(); 
        hfRecord.Value = dr["EmpID"].ToString(); 
        txtName.Text = dr["EmpName"].ToString(); 
        txtContact.Text = dr["Contact"].ToString(); 
        txtEmail.Text = dr["EmailId"].ToString(); 
      } 
      dr.Dispose(); 
   
      con.Close(); 
      btnSave.Visible = false; 
      btnUpdate.Visible = true; 
      GetEmployeeDetail(); 
    } 
   
  } 

 

مرحله 6

با فشردن دکمه های Ctrl+F5 پروژه را اجرا کنید .

دکمه Save  را فشار دهید تا اطلاعاتی که در  Text box  ها وارد کرده اید بر روی جدول Employee data   بر روی دیتابیس ذخیره شود.و در List View   نشان داده شود.

اگر به دیتابیس خود مراجعه کنید می بینید اطلاعات ذخیره شده است.

همانطور که می بینید اطلاعات حذف شده در دیتا بیس وجود ندارند و همچنین Update مورد نظر هم انجام شده است .

امیدوارم که کار با sql  و همچنین List View  را به خوبی درک کرده باشید.

فایل های ضمیمه