فایل آپلود چندگانه در Visual studio 2013

در این مقاله به آموزش نحوه استفاده از Multiple FileUpload خواهیم پرداخت .همراه با آموزش کارکردن با FileUpload یک پروژه عملی نیز در کنار این مقاله آماده کرده ام تا بتوانید نهایت استفاده را ببرید.

 فایل آپلود چندگانه در Visual studio 2013

مایکروسافت امکانات جدیدی به کنترل File Uplod  خود افزوده است.قبل از این کار ، برنامه نویسان ناچار بودند وقت زیادی را صرف کدنویسی کرده تا همین امکانات را به کنترل ها اضافه کنند...

ابتدا یک پروژه web Application  از نوع Asp.net  ایجاد کنید . در پنجرهSolution Explorer  بر روی پروژه کلیک راست کرده و add => new Item  را بزنید

پنجره ای مانند شکل زیر باز خواهد شد:

گزینه web form  را انتخاب کرده و نامی به صفحه بدهید.

در صفحه Design  یک کنترل فایل آپلود ، یک دکمه برای ذخیره فایل های آپلود شده و یک Text Box  برای نمایش نام فایل های ذخیره شده .

کد های صفحه Design  به صورت زیر خواهد بود

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="MultiFileUpload.aspx.cs" Inherits="MultiFileUpload.MultiFileUpload" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <asp:FileUpload ID="MyFileUpload" runat="server" AllowMultiple="True" />
    <br />
    <br />
    <asp:Button ID="btnSave" runat="server" Text="ذخیره" OnClick="btnSave_Click" Width="96px" />
    <br />
    <br />
    <asp:TextBox runat="server" ID="tbxpath" BorderStyle="Double" TextMode="MultiLine" Width="347px" /> 
    
  </div>
  </form>
</body>
</html>

در صفحه کد و در Event handler   مربوط به دکمه ذخیره کد هایی برای ذخیره فایل های آپلود شده می نویسیم.در این کد ها ابتدا با شرط  if (MyFileUpload.HasFile) چک کرده ایم که آیا هنوز در فایل آپلود فایلی وجود دارد یا نه ؟ مادامی که این شرط درست باشد یعنی فایلی هنوز وجود داشته باشد در داخل این شرط یک حلقه foreach  وجود دارد که به ازای همه فایل های موجود در فایل آپلود عمل ذخیره کردن آنها را در فولدری به نام Uploads  انجام میدهد.

کد های مربوط به قیمت کد نویسی یا همان .cs  صفحه به شکل زیر خواهد بود.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace MultiFileUpload
{
  public partial class MultiFileUpload : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {

    }

    protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if (MyFileUpload.HasFile)
      {
        string path = string.Empty;
        foreach (HttpPostedFile item in MyFileUpload.PostedFiles)
        {
         path=System.IO.Path.Combine(Server.MapPath("~/Uploads/"),item.FileName);
         item.SaveAs(path); 
         tbxpath.Text += item.FileName + "ذخیره شد";
            
        }
        
      }
    }

  }
}

حال بازدن Ctrl+F5  برنامه را اجرا کنید

 

بر روی Browse  کلیک کنید و در پنجره باز شده به تعداد دلخواه فایل انتخاب کنیدو سپس دکمه Open  را کلیک کنید.

پس از این دکمه ذخیره را فشار دهید.مشاهده می کنید که فایل ها ی انتخابی در Upload  ذخیره شده و نام آنها در Textbox  که خاصیت Text Model  آنرا برابر با MultiLine قرار داده ایم قرار می گیرند.

فایل های ضمیمه