بدست آوردن نام کشور بازدید کننده از روی IP

در این مقاله تصمیم داریم که با استفاده از وب سرویس ارائه شده توسط webservice.net نام کشور بازدید کننده بر اساس آی پی وی را بدست بیاریم .

بدست آوردن نام کشور بازدید کننده از روی IP

ابتدا یک پروژه ایجاد کنید

روی Refrences کلیک راست کنید و گزینه AddServiceRefrence را کلیک کنید

سپس در پنجره باز شده گزینه Advanced را انتخاب کنید

در پنجره باز شده گزینه Add Web Refrence را انتخاب کنید

در پنجره باز شده در قسمت Url آدرس http://www.webservicex.net/geoipservice.asmx را وارد کنید
و سپس گزینه Add Refrence را بزنید

سپس یک صفحه ایجاد میکنیم

  <div>
    <h3>
      <a href="http://barnamenevisan.org/">مرجع تخصصی برنامه نویسان</a>
    </h3>
    آی پی :
  <asp:TextBox ID="txtIPAddress" runat="server" Text="" />
  <asp:Button Text="برو" runat="server" OnClick="GetCountry" />
  <hr />
  <asp:Label ID="lblCountry" runat="server" />
  </div>

 

در کد ابتدا فضای نام زیر را اضافه میکنیم

using GetCountryWithIP.net.webservicex.www;

 

سپس در رویداد کلیک دکمه کد زیر را مینویسیم

  protected void GetCountry(object sender, EventArgs e)
    {
      GeoIPService service = new GeoIPService();
      GeoIP output = service.GetGeoIP(txtIPAddress.Text.Trim());
      lblCountry.Text = "کشور : " + output.CountryName;
    }

 

خروجی به شکل زیر است

فایل های ضمیمه