خواندن Tweets از Twitter با استفاده ازLinqToTwitter

در این مقاله قصد داریم چگونگی واکشی اطلاعات از Twitter را با استفاده از LinqToTwitter نشان دهیم ، برای این کار اولین قدم ثبت نام کردن در سایت Twitter هست.

خواندن Tweets از Twitter با استفاده ازLinqToTwitter

قدم اول:وارد سایت Twitter شوید، با استفاده از اسکرول صفحه به قسمت پایین بیایید و در قسمت Tools

Manage your apps را انتخاب نمایید.

برنامه های کاربردی که قبلا ساخته شده است در یک لیست نمایش داده می شود.

صفحه نمایش زیر را خواهید دید و فیلد های مربوطه را پر می کنید:

داخل تب چند کلید وجود دارد که شامل:

1-Consumer key

2-Consumer Secret

3-Access token

4-Access TokenSecret

برای به دست آوردن کلید های اصلی روی دکمه ی Generate Access Token کلیک کنید.

این 4 کلید برای واکشی اطلاعات لازم است.

مرحله ی بعدی: ساخت یک console application است و اضافه کردن کتابخانه LinqToTwitter با استفاده از nuget

حالا یک متود به شکل زیر مینویسیم:

private static void Main(string[] args) 
{ 
   Console.WriteLine("working on it...."); 
   var tweetList = GetTwitterFeeds(); 
   Console.WriteLine("Tweets Count "+tweetList.Count); 
   var file = new System.IO.StreamWriter("D:\\TweetsList.txt",true); // Make sure to change the path according to your system 
   foreach (var item in tweetList) 
   { 
     file.WriteLine(item.CreatedAt); 
   } 
   file.Close(); 
   Console.WriteLine("Done! check your drive file has been created"); 
   Console.ReadLine(); 
} 
public static List<Status> GetTwitterFeeds() 
{ 
  string screenname = "csharpcorner"; 
 
  var auth = new SingleUserAuthorizer 
  { 
 
    CredentialStore = new InMemoryCredentialStore() 
    { 
 
      ConsumerKey = ConfigurationManager.AppSettings["consumerkey"], 
      ConsumerSecret = ConfigurationManager.AppSettings["consumersecret"], 
      OAuthToken = ConfigurationManager.AppSettings["accessToken"], 
      OAuthTokenSecret = ConfigurationManager.AppSettings["accessTokenSecret"] 
 
    } 
 
  }; 
  var twitterCtx = new TwitterContext(auth); 
  var ownTweets = new List<Status>(); 
 
  ulong maxId = 0; 
  bool flag = true; 
  var statusResponse = new List<Status>(); 
  statusResponse = (from tweet in twitterCtx.Status 
  where tweet.Type == StatusType.User 
  && tweet.ScreenName == screenname 
  && tweet.Count == 200 
  select tweet).ToList(); 
 
  if (statusResponse.Count > 0) 
  { 
    maxId = ulong.Parse(statusResponse.Last().StatusID.ToString()) - 1; 
    ownTweets.AddRange(statusResponse); 
 
  } 
  do 
  { 
    int rateLimitStatus = twitterCtx.RateLimitRemaining; 
    if (rateLimitStatus != 0) 
    { 
 
      statusResponse = (from tweet in twitterCtx.Status 
      where tweet.Type == StatusType.User 
      && tweet.ScreenName == screenname 
      && tweet.MaxID == maxId 
      && tweet.Count == 200 
      select tweet).ToList(); 
  
      if (statusResponse.Count != 0) 
      { 
        maxId = ulong.Parse(statusResponse.Last().StatusID.ToString()) - 1; 
        ownTweets.AddRange(statusResponse); 
      } 
      else 
      { 
        flag = false; 
      } 
    } 
    else 
    { 
      flag = false; 
    } 
    } while (flag); 
 
        return ownTweets; 
  } 
 
}

 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید