ارسال ایمیل به چندآدرس ایمیل با تصویر پس زمینه درASP.Net

در این مقاله توضیح میدهیم که چگونه برای ارسال ایمیل ها از تصویر پس زمینه در بدنه آن استفاده کنیم . شما باید قبل مطالعه این مقاله با اصول اولیه ارسال ایمیل اشنایی داشته باشید.

ارسال ایمیل به چندآدرس ایمیل با تصویر پس زمینه درASP.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

برای ارسال ایمیل در Asp.Net یک پروژه جدید ایجاد کنید و یک صفحه به آن اضافه کنید.

درون صفحه سه  textbox  و یک Button به آن اضافه کنید. روی Button کلیک کنید و کد های زیر را در آن قرار دهید.

  protected void btn_sendemail_Click(object sender, EventArgs e)  
  {  
   
    string to = Txt_toaddress.Text; //To address    
    string from = "fromaddress email"; //From address   
    string[] Multiple = to.Split(',');  
    MailMessage message = new MailMessage();  
    message.From = new MailAddress(from);  
   
    foreach (string multiple_email in Multiple)  
    {  
      message.To.Add(new MailAddress(multiple_email));  
    }  
   
   
    string mailbody = Txt_Bodycontent.Text + "<br/><html><body><h1>Happy Coding</h1><br>      <img src=\"cid:Email\" width='600' height='300'></body></html>";  
    AlternateView AlternateView_Html = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(mailbody, null, MediaTypeNames.Text.Html);  
    // Create a LinkedResource object and set Image location path and Type  
    LinkedResource Picture1 = new LinkedResource(Server.MapPath("Selfie.jpeg"), MediaTypeNames.Image.Jpeg);  
    Picture1.ContentId = "Email";  
    AlternateView_Html.LinkedResources.Add(Picture1);  
    message.AlternateViews.Add(AlternateView_Html);  
   
    message.Subject = Txt_Subject.Text;  
    message.Body = mailbody;  
    message.BodyEncoding = Encoding.UTF8;  
    message.IsBodyHtml = true;  
    SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); //Gmail smtp    
    System.Net.NetworkCredential basicCredential1 = new  
    System.Net.NetworkCredential("fromaddress email", "fromaddress password");  
    client.EnableSsl = true;  
    client.UseDefaultCredentials = false;  
    client.Credentials = basicCredential1;  
    try  
    {  
      client.Send(message);  
    }  
   
    catch (Exception ex)  
    {  
      throw ex;  
    }  
  }  

فضاهای نام زیر را در بالای صفحه اضافه کنید

using System.Net; 
using System.Net.Mail; 
using System.Text; 
using System.IO; 
using System.Net.Mime;

کد زیر ادرس ایمیل ها را از هم جدا میکند

string to = Txt_toaddress.Text; //To address   
string from = "fromaddress email"; //From address  
string[] Multiple = to.Split(','); 
MailMessage message = new MailMessage(); 
message.From = new MailAddress(from); 
 
foreach (string multiple_email in Multiple) 
{ 
  message.To.Add(new MailAddress(multiple_email)); 
} 

کد زیر باعث میشود که تصویر به بدنه ایمیل اضافه شود

  string mailbody = Txt_Bodycontent.Text + "<br/><html><body><h1>Happy Coding</h1><br><img src=\"cid:Email\" width='600' height='300'></body></html>";  
     AlternateView AlternateView_Html = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(mailbody, null, MediaTypeNames.Text.Html);  
     // Create a LinkedResource object and set Image location path and Type  
     LinkedResource Picture1 = new LinkedResource(Server.MapPath("Selfie.jpeg"), MediaTypeNames.Image.Jpeg);  
     Picture1.ContentId = "Email";  
     AlternateView_Html.LinkedResources.Add(Picture1);  
     message.AlternateViews.Add(AlternateView_Html);  
     message.Body = mailbody;  

 

 

 

فایل های ضمیمه