ارسال ایمیل به چندآدرس ایمیل با تصویر پس زمینه درASP.Net

در این مقاله توضیح میدهیم که چگونه برای ارسال ایمیل ها از تصویر پس زمینه در بدنه آن استفاده کنیم . شما باید قبل مطالعه این مقاله با اصول اولیه ارسال ایمیل اشنایی داشته باشید.

ارسال ایمیل به چندآدرس ایمیل با تصویر پس زمینه درASP.Net

برای ارسال ایمیل در Asp.Net یک پروژه جدید ایجاد کنید و یک صفحه به آن اضافه کنید.

درون صفحه سه  textbox  و یک Button به آن اضافه کنید. روی Button کلیک کنید و کد های زیر را در آن قرار دهید.

  protected void btn_sendemail_Click(object sender, EventArgs e)  
  {  
   
    string to = Txt_toaddress.Text; //To address    
    string from = "fromaddress email"; //From address   
    string[] Multiple = to.Split(',');  
    MailMessage message = new MailMessage();  
    message.From = new MailAddress(from);  
   
    foreach (string multiple_email in Multiple)  
    {  
      message.To.Add(new MailAddress(multiple_email));  
    }  
   
   
    string mailbody = Txt_Bodycontent.Text + "<br/><html><body><h1>Happy Coding</h1><br>      <img src=\"cid:Email\" width='600' height='300'></body></html>";  
    AlternateView AlternateView_Html = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(mailbody, null, MediaTypeNames.Text.Html);  
    // Create a LinkedResource object and set Image location path and Type  
    LinkedResource Picture1 = new LinkedResource(Server.MapPath("Selfie.jpeg"), MediaTypeNames.Image.Jpeg);  
    Picture1.ContentId = "Email";  
    AlternateView_Html.LinkedResources.Add(Picture1);  
    message.AlternateViews.Add(AlternateView_Html);  
   
    message.Subject = Txt_Subject.Text;  
    message.Body = mailbody;  
    message.BodyEncoding = Encoding.UTF8;  
    message.IsBodyHtml = true;  
    SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.gmail.com", 587); //Gmail smtp    
    System.Net.NetworkCredential basicCredential1 = new  
    System.Net.NetworkCredential("fromaddress email", "fromaddress password");  
    client.EnableSsl = true;  
    client.UseDefaultCredentials = false;  
    client.Credentials = basicCredential1;  
    try  
    {  
      client.Send(message);  
    }  
   
    catch (Exception ex)  
    {  
      throw ex;  
    }  
  }  

فضاهای نام زیر را در بالای صفحه اضافه کنید

using System.Net; 
using System.Net.Mail; 
using System.Text; 
using System.IO; 
using System.Net.Mime;

کد زیر ادرس ایمیل ها را از هم جدا میکند

string to = Txt_toaddress.Text; //To address   
string from = "fromaddress email"; //From address  
string[] Multiple = to.Split(','); 
MailMessage message = new MailMessage(); 
message.From = new MailAddress(from); 
 
foreach (string multiple_email in Multiple) 
{ 
  message.To.Add(new MailAddress(multiple_email)); 
} 

کد زیر باعث میشود که تصویر به بدنه ایمیل اضافه شود

  string mailbody = Txt_Bodycontent.Text + "<br/><html><body><h1>Happy Coding</h1><br><img src=\"cid:Email\" width='600' height='300'></body></html>";  
     AlternateView AlternateView_Html = AlternateView.CreateAlternateViewFromString(mailbody, null, MediaTypeNames.Text.Html);  
     // Create a LinkedResource object and set Image location path and Type  
     LinkedResource Picture1 = new LinkedResource(Server.MapPath("Selfie.jpeg"), MediaTypeNames.Image.Jpeg);  
     Picture1.ContentId = "Email";  
     AlternateView_Html.LinkedResources.Add(Picture1);  
     message.AlternateViews.Add(AlternateView_Html);  
     message.Body = mailbody;  

 

 

 

فایل های ضمیمه