چهار عمل اصلی CRUD (ایجاد،انتخاب،ویرایش،حذف)با استفاده از LINQ to SQL

در این مقاله مرحله به مرحله انجام عملیات (ایجاد،انتخاب،ویرایش،حذف)یا همان CRUD را با استفاده از LINQ to SQL در یک پروژه ASP.NET بررسی می کنیم

چهار عمل اصلی CRUD (ایجاد،انتخاب،ویرایش،حذف)با استفاده از LINQ to SQL

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

 مرحله 1 - ابتدا در Sql  به ایجاد یک دیتابیس می پردازیم .در داخل این دیتابیس برای سادگی فقط یک جدول Users  اضافه می کنیم.فیلد های این جدول به صورت زیر خواهد بود

مرحله 2 - بعد از این مرحله بر روی solution  خود کلیک راست کرده و add Item  را کلیک کرده و گزینه LINQ to SQL Classes  را انتخاب می کنیم.به شکل زیر توجه کنید:

مرحله 3 - در منوی ویو گزینه Server Explorer  را کلیک کنید تا پنجره مربوط به آن باز شود.بر روی Server Explorer  کلیک راست کرده و add connection  را بزنید 

مرحله 4- نام سرور را انتخاب کرده و در قسمت Connect to database  دیتا بیسی که در مراحل قبل ساخته بودیم را انتخاب می کنیم

مرحله 5 - اتصال کانکشن را بررسی کنید(با زدن Test Connection)

مرحله 6 - در Solution Explorer  کلاس Linq to sql  که ساخته بودیم را باز می کنیم .از پنجره Server Explorer  و از دیتابیسی که به آن متصل شده ایم جداول دلخواهی که قصد داریم با انها در پروژه کار کنیم را انتخاب می کنیم .(برای سادگی مافقط یک جدول اضافه کردیم)و آنها را به همین کلاس Linq to sql درگ می کنیم

مرحله 7- بر روی پروژه خود کلیک راست کرده و add item  زده و یک Web Form  به پروژه اضافه کنید

مرحله 8 - چهار دکمه و یک گرید ویو Grid Viewمطابق زیر به پروژه خود اضافه کنید

صفحه Code Behind  به صورت زیر خواهد بود 

namespace CRUD
{
  public partial class WebForm1 : System.Web.UI.Page
  {

    private void RetrieveUserDetails()
    {
      DataClasses1DataContext dtContext = new DataClasses1DataContext();
      GridView1.DataSource = dtContext.Users.ToList();
      //GridView1.DataSource = from userDetails in dtContext.UserDetails 
      //            where userDetails.City == "noida" 
      //            select userDetails; 
      GridView1.DataBind();
    }

    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
    }

    protected void btnselect_Click(object sender, EventArgs e)
    {

      RetrieveUserDetails();
    }

    protected void btninsert_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (DataClasses1DataContext dtContext = new DataClasses1DataContext())
      {
        User Udetails = new User
        {

          firstname = "ایمان",
          lastname = "مداینی",
          address = "تهران-خیابان ملک",
          tellno= Convert.ToInt32("88454816")
        };

        dtContext.Users.InsertOnSubmit(Udetails);
        dtContext.SubmitChanges();
      }
      RetrieveUserDetails();
    }

    protected void btnupdate_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (DataClasses1DataContext dtContext = new DataClasses1DataContext())
      {
        User Udetails = dtContext.Users.SingleOrDefault(x => x.id == 2);
        Udetails.address = "خیابان شریعتی";
        dtContext.SubmitChanges();
      }
      RetrieveUserDetails();
    }

    protected void btndelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (DataClasses1DataContext dtContext = new DataClasses1DataContext())
      {
        User Udetails = dtContext.Users.SingleOrDefault(x => x.id == 2);
        dtContext.Users.DeleteOnSubmit(Udetails);
        dtContext.SubmitChanges();
      }
      RetrieveUserDetails();

    }
  }

در حال حاضر با کلیک بر روی هر کدام از دکمه های حذف درج انتخاب و ویرایش چهار عمل اصلی یا CRUD به درستی کار خواهد کرد

فایل های ضمیمه