آپلود و برش تصاویر با استفاده از Jcrop,Jquery در Asp.Net

در این مقاله قصد داریم که با استفاده از یک FileUpload ، کاربر عکس مورد نظر را بتواند آپلود کند و بتواند عکس آپلود شده را ببیند و با استفاده از Jcrop عکس مورد نظر را برش دهد.

آپلود و برش تصاویر با استفاده از Jcrop,Jquery در Asp.Net

در این مقاله به کتابخانه ی جی کوئری نیاز دارید و همین طور کتابخانه جی کوئری Jcrop ،در این نمونه دو

Panel قرار می دهید که زمانی که عکس خود را می خواهید آپلود کنید پنل شماره 1 فعال می شود و زمانی

که بخواهید عکس خود را برش دهید پنل شماره 2 فعال خواهد شد.

داخل صفحه ی DesignUI قطعه کد مورد نظر را می نویسید:

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication5.WebForm1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    
     <asp:Panel ID="pnlUpload" runat="server">

   <asp:FileUpload ID="Upload" runat="server" />

   <br />

   <asp:Button ID="btnUpload" runat="server" OnClick="btnUpload_Click" Text="آپلود عکس" />

   <asp:Label ID="lblError" runat="server" Visible="false" />

  </asp:Panel>

  <asp:Panel ID="pnlCrop" runat="server" Visible="false">

   <asp:Image ID="imgCrop" runat="server" />

   <br />

   <asp:HiddenField ID="X" runat="server" />

   <asp:HiddenField ID="Y" runat="server" />

   <asp:HiddenField ID="W" runat="server" />

   <asp:HiddenField ID="H" runat="server" />

   <asp:Button ID="btnCrop" runat="server" Text="برش تصویر" OnClick="btnCrop_Click" />

  </asp:Panel>

  <asp:Panel ID="pnlCropped" runat="server" Visible="false">

   <asp:Image ID="imgCropped" runat="server" />

  </asp:Panel>
  
  </div>
  </form>
</body>
</html>

باید حتما فایل CssوJquery را در Head صفحه ی خود اضافه کنید.

<link href="css/jquery.Jcrop.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="script/jquery.Jcrop.pack.js"></script>

در مرحله ی بعد باید Script را به نمونه ی خود اضافه نمایید.

<script type="text/javascript">

 jQuery(document).ready(function() {

  jQuery('#imgCrop').Jcrop({

   onSelect: storeCoords

  });

 });

 

 function storeCoords(c) {

  jQuery('#X').val(c.x);

  jQuery('#Y').val(c.y);

  jQuery('#W').val(c.w);

  jQuery('#H').val(c.h);

 };

 

</script>

در اسکریپت بالا شما می توانید عکس را به اندازه ی X,Y,W,H تنظیم نمایید.و به اندازه ی دلخواه آن را برش دهید.

حالا داخل Code Behind نیاز هست که شما 4 Namesapce زیر را اضافه کنید:

using System.IO;

using SD = System.Drawing;

using System.Drawing.Imaging;

using System.Drawing.Drawing2D;

کد زیر برای این استفاده می شود که کاربر یک عکس را اتخاب کرده و آپلود را انجام داده است ،عکس آپلود شده در آدرس زیر ذخیره خواهد شد.

String path = HttpContext.Current.Request.PhysicalApplicationPath + "images\\";

 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

{}

برای آپلود عکس داخل رویداد دکمه ی آپلود از کد زیر استفاده می کنیم:

 protected void btnUpload_OnClick(object sender, EventArgs e)
    {
      Boolean FileOK = false;

      Boolean FileSaved = false;      if (Upload.HasFile)
      {

        Session["WorkingImage"] = Upload.FileName;

        String FileExtension = Path.GetExtension(Session["WorkingImage"].ToString()).ToLower();

        String[] allowedExtensions = { ".png", ".jpeg", ".jpg", ".gif" };

        for (int i = 0; i < allowedExtensions.Length; i++)
        {

          if (FileExtension == allowedExtensions[i])
          {

            FileOK = true;

          }

        }

      }      if (FileOK)
      {

        try
        {

          Upload.PostedFile.SaveAs(path + Session["WorkingImage"]);

          FileSaved = true;

        }

        catch (Exception ex)
        {

          lblError.Text = "فایل را نمی تواند آپلود کند" + ex.Message.ToString();

          lblError.Visible = true;

          FileSaved = false;

        }

      }

      else
      {

        lblError.Text = "نوع فایل انتخابی اشتباه است";

        lblError.Visible = true;

      }      if (FileSaved)
      {

        pnlUpload.Visible = false;

        pnlCrop.Visible = true;

        imgCrop.ImageUrl = "images/" + Session["WorkingImage"].ToString();

      }
    }

در کد بالا داخل رویداد ها برای چک کردن فایل انتخابی استفاده می شود، که آیا عکس مورد نظر نوع آن قابل قبول هست و آیا می تواند آن را آپلود کند و آپلود با موفقیت انجام می شود.

وقتی کد بالا را اجرا نمایید تصویر مورد نظر را در صفحه خواهید دید:

حالا در رویداد دکمه برای برش تصویر از کد زیر استفاده می نمایید:

protected void btnCrop_Click(object sender, EventArgs e)

{

 string ImageName = Session["WorkingImage"].ToString();

 int w = Convert.ToInt32(W.Value);

 int h = Convert.ToInt32(H.Value);

 int x = Convert.ToInt32(X.Value);

 int y = Convert.ToInt32(Y.Value);

 

 byte[] CropImage = Crop(path + ImageName, w, h, x, y);

 using (MemoryStream ms = new MemoryStream(CropImage, 0, CropImage.Length))

 {

  ms.Write(CropImage, 0, CropImage.Length);

  using(SD.Image CroppedImage = SD.Image.FromStream(ms, true))

  {

   string SaveTo = path + "crop" + ImageName;

   CroppedImage.Save(SaveTo, CroppedImage.RawFormat);

   pnlCrop.Visible = false;

   pnlCropped.Visible = true;

   imgCropped.ImageUrl = "images/crop" + ImageName;

  }

 }

}

باید حتما متد زیر را برای برش تصویر بنویسیم:

static byte[] Crop(string Img, int Width, int Height, int X, int Y)

{

 try

 {

  using (SD.Image OriginalImage = SD.Image.FromFile(Img))

  {

   using (SD.Bitmap bmp = new SD.Bitmap(Width, Height))

   {

    bmp.SetResolution(OriginalImage.HorizontalResolution, OriginalImage.VerticalResolution);

    using (SD.Graphics Graphic = SD.Graphics.FromImage(bmp))

    {

     Graphic.SmoothingMode = SmoothingMode.AntiAlias;

     Graphic.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;

     Graphic.PixelOffsetMode = PixelOffsetMode.HighQuality;

     Graphic.DrawImage(OriginalImage, new SD.Rectangle(0, 0, Width, Height), X, Y, Width, Height, SD.GraphicsUnit.Pixel);

     MemoryStream ms = new MemoryStream();

     bmp.Save(ms, OriginalImage.RawFormat);

     return ms.GetBuffer();

    }

   }

  }

 }

 catch (Exception Ex)

 {

  throw (Ex);

 }

}

در کد بالا به صورت آرایه ای از بایت MemoryStream را نوشته است که می توان آن را مورد استفاده قرار

داد و تبدیل به یک تصویر آن را برگرداند.

حال زمانی که نمونه را اجرا بگیرید به صورت زیر خواهد بود

 

 

فایل های ضمیمه