افزودن و ویرایش و حذف با AngularJs در MVC

در این مقاله قصد داریم افزودن و ویرایش و حذف یک رکورد را در Asp.Net MVC با استفاده از AngularJs آموزش دهیم این مثال عملی برای شما در مورد Angular هم توضیح خواهد داد.

افزودن و ویرایش و حذف با AngularJs در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

مرحله اول:ابتدا شما یک پروژه ی جدید MVC می سازید،به صورت تصویر زیر:

مرحله دوم:Basic را انتخاب نمایید.

مرحله سوم:به آدرس زیر بروید و Package مورد نطر را دانلود کنید.

View => Other Windows => Package Manager Console

مرحله چهارم:نیاز به نصب Package زیر هم است:

مرحله پنجم:همان طور که می دانید ما در MVC، یک Model داریم بنابر این یک جدول به نام Employee می سازید و یک کلید اصلی با خاصیت  Identity به نام ID تنظیم می نمایید.

یک NewEntityDataModel را اضافه می کنید.

نام DataBase را از داخل DropDownList انتخاب کنید.

مرحله ششم:یک Controller جدید به نام HomeController می سازید.

متد زیر را به HomeController اضافه می کنید.

 public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }
    public JsonResult getAll()
    {

      using (SampleDBEntities dataContext = new SampleDBEntities())
      {

        var employeeList = dataContext.Employees.ToList();

        return Json(employeeList, JsonRequestBehavior.AllowGet);

      }

    }


    public JsonResult getEmployeeByNo(string EmpNo)
    {

      using (SampleDBEntities dataContext = new SampleDBEntities())
      {

        int no = Convert.ToInt32(EmpNo);

        var employeeList = dataContext.Employees.Find(no);

        return Json(employeeList, JsonRequestBehavior.AllowGet);

      }

    }

    public string UpdateEmployee(Employee Emp)
    {

      if (Emp != null)
      {

        using (SampleDBEntities dataContext = new SampleDBEntities())
        {

          int no = Convert.ToInt32(Emp.Id);

          var employeeList = dataContext.Employees.Where(x => x.Id == no).FirstOrDefault();

          employeeList.name = Emp.name;

          employeeList.mobil_no = Emp.mobil_no;

          employeeList.email = Emp.email;

          dataContext.SaveChanges();

          return "اطلاعات به روز رسانی شد";

        }

      }

      else
      {

        return "کارمند مورد نظر موجود نیست";

      }

    }

    public string AddEmployee(Employee Emp)
    {

      if (Emp != null)
      {

        using (SampleDBEntities dataContext = new SampleDBEntities())
        {

          dataContext.Employees.Add(Emp);

          dataContext.SaveChanges();

          return "کارمند مورد نظر اضافه شد";

        }

      }

      else
      {

        return "کارمند مورد نظر موجود نیست";

      }

    }    public string DeleteEmployee(string employeeId)
    {

      if (employeeId != null)
      {

        using (SampleDBEntities dataContext = new SampleDBEntities())
        {

          int no = Convert.ToInt32(employeeId);

          var employeeList = dataContext.Employees.Where(x => x.Id == no).FirstOrDefault();

          dataContext.Employees.Remove(employeeList);

          dataContext.SaveChanges();

          return "کارمند مورد نظر حذف شد";

        }

      }

      else
      {

        return "کارمند مورد نظر موجود نیست";

      }

    }

 

متد getAll:این متد تمام اطلاعات کارمندان را به فرمت Json برمی گرداند.

متد getEmployeeByNo:این متد جزییات کارمندان با شماره کارمندی آن ها را بر می گرداند.

متد UpdateEmployee:این متد جزییات اطلاعات کارمندان را به روز رسانی می کند.

متد AddEmployee:این متد اطلاعات یک کارمند جدید را یه جدول پایگاه داده مان اضافه می کند.

متد DeleteEmployee:این متد اطلاعات یک کارمند را حذف می کند.

حال یک View به Controller خود اضافه کنید:

روی Index راست کلیک کرده و یک View را اضافه کنید.

داخل صفحه ی Index دستور زیر را می نویسید:

  <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">

  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>

  <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
<body dir="rtl">
  <div ng-controller="myCntrl">
    <h1> صفحه اطلاعات کارمندان</h1>


    <br />


    <input type="button" class="btnAdd" value=" Add Employee" ng-click="AddEmployeeDiv()" />    <div class="divList">

      <p class="divHead">لیست کارمندان</p>

      <table cellpadding="12" class="table table-bordered table-hover">

        <tr>

          <td><b>شماره کارمندی</b></td>

          <td><b>نام</b></td>

          <td><b>ایمیل</b></td>

          <td><b>سن</b></td>

          <td><b>عملیات</b></td>

        </tr>

        <tr ng-repeat="employee in employees">

          <td>

            {{employee.Id}}

          </td>

          <td>

            {{employee.name}}

          </td>

          <td>

            {{employee.email}}

          </td>

          <td>

            {{employee.Age}}

          </td>

          <td>

            <span ng-click="editEmployee(employee)" class="btnAdd">ویرایش</span>

            <span ng-click="deleteEmployee(employee)" class="btnRed">حذف</span>

          </td>

        </tr>

      </table>

    </div>


    <div ng-show="divEmployee">

      <p class="divHead">{{Action}} Employee</p>

      <table>

        <tr>

          <td><b>شماره کارمندی</b></td>

          <td>

            <input type="text" disabled="disabled" ng-model="employeeId" />

          </td>

        </tr>

        <tr>

          <td><b>نام</b></td>

          <td>

            <input type="text" ng-model="employeeName" />

          </td>

        </tr>

        <tr>

          <td><b>ایمیل</b></td>

          <td>

            <input type="text" ng-model="employeeEmail" />

          </td>

        </tr>

        <tr>

          <td><b>سن</b></td>

          <td>

            <input type="text" ng-model="employeeAge" />

          </td>

        </tr>

        <tr>

          <td colspan="2">

            <input type="button" class="btnAdd" value="ثبت" ng-click="AddUpdateEmployee()" />

          </td>

        </tr>

      </table>

    </div>

  </div>
  
</body>

یک Folder جدید می سازید به نام Angular و سه فایل javascript زیر را اضافه می کنید.

1-Module.js:

var app = angular.module("MyApp", []);

2-Service.js:

app.service("myService", function($http) {


  //get All Eployee

  this.getEmployees = function() {

    debugger;

    return $http.get("Home/GetAll");

  };


  // get Employee By Id

  this.getEmployee = function(employeeID) {

    var response = $http({
      method: "post",

      url: "Home/getEmployeeByNo",

      params: {
        id: JSON.stringify(employeeID)

      }

    });

    return response;

  }


  // Update Employee

  this.updateEmp = function(employee) {

    var response = $http({
      method: "post",

      url: "Home/UpdateEmployee",

      data: JSON.stringify(employee),

      dataType: "json"

    });

    return response;

  }


  // Add Employee

  this.AddEmp = function(employee) {

    var response = $http({
      method: "post",

      url: "Home/AddEmployee",

      data: JSON.stringify(employee),

      dataType: "json"

    });

    return response;

  }


  //Delete Employee

  this.DeleteEmp = function(employeeId) {

  var response = $http({
    method: "post",

    url: "Home/DeleteEmployee",

    params: {
      employeeId: JSON.stringify(employeeId)

    }

  });

  return response;

  }
});


   

3-Controller.js:

app.controller("myCntrl", function ($scope, myService) {

  $scope.divEmployee = false;

  GetAllEmployee();

  //To Get All Records 

  function GetAllEmployee() {

    debugger;

    var getData = myService.getEmployees();

    debugger;

    getData.then(function (emp) {

      $scope.employees = emp.data;

    }, function () {

      alert('خطا');

    });

  }


  $scope.editEmployee = function (employee) {

    debugger;

    var getData = myService.getEmployee(employee.Id);

    getData.then(function (emp) {

      $scope.employee = emp.data;

      $scope.employeeId = employee.Id;

      $scope.employeeName = employee.name;

      $scope.employeeEmail = employee.email;

      $scope.employeeAge = employee.Age;

      $scope.Action = "Update";

      $scope.divEmployee = true;

    },

    function () {

      alert('خطا');

    });

  }


  $scope.AddUpdateEmployee = function () {

    debugger;

    var Employee = {

      Name: $scope.employeeName,

      Email: $scope.employeeEmail,

      Age: $scope.employeeAge

    };

    var getAction = $scope.Action;


    if (getAction == "Update") {

      Employee.Id = $scope.employeeId;

      var getData = myService.updateEmp(Employee);

      getData.then(function (msg) {

        GetAllEmployee();

        alert(msg.data);

        $scope.divEmployee = false;

      }, function () {

        alert('خطا');

      });

    } else {

      var getData = myService.AddEmp(Employee);

      getData.then(function (msg) {

        GetAllEmployee();

        alert(msg.data);

        $scope.divEmployee = false;

      }, function () {

        alert('خطا');

      });

    }

  }


  $scope.AddEmployeeDiv = function () {

    ClearFields();

    $scope.Action = "Add";

    $scope.divEmployee = true;

  }


  $scope.deleteEmployee = function (employee) {

    var getData = myService.DeleteEmp(employee.Id);

    getData.then(function (msg) {

      GetAllEmployee();

      alert('کارمند مورد نظر حذف شد');

    }, function () {

      alert('خطا');

    });

  }


  function ClearFields() {

    $scope.employeeId = "";

    $scope.employeeName = "";

    $scope.employeeEmail = "";

    $scope.employeeAge = "";

  }

});

 

مرحله آخر :صدا زدن AngularJs است، که یک View به نام layout می سازید و کد زیر را قرار می دهید.

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width" />
  <title>@ViewBag.Title</title>


  <script src="~/Scripts/angular.min.js"></script>
  <script src="~/Content/Angular/Controller.js"></script>
  <script src="~/Content/Angular/Service.js"></script>
  <script src="~/Content/Angular/Module.js"></script>

  @Styles.Render("~/Content/css")

  <style>


  </style>

</head>

<body>

  @RenderBody()


  @Scripts.Render("~/bundles/jquery")


  @RenderSection("scripts", required: false)

</body>

</html>


وقتی برنامه را اجرا بگیرید خروجی به شکل زیر خواهد بود:

برای افزودن کاربر خروجی به صورت تصاویر زیر خواهد بود:

وقتی کاربر دکمه ی ویرایش را بزنید خروجی به صورت زیر خواهد بود:

وقتی کاربر دکمه ی حذف را بزند خروجی به صورت زیر خواهد بود:

 

فایل های ضمیمه