آپلود فایل های بزرگ با استفاده از پارتیشن بندی در#C

در این مقاله ارسال فایل های بزرگ به یک سرور در سی شارپ را بررسی میکنیم. در این روش ابتدا فایل مورد نظر را به تکه های کوچک تقسیم میکنیم و پس از ارسال به سرور تکه های کوچک با هم ادغام می شوند.

آپلود فایل های بزرگ با استفاده از پارتیشن بندی در#C

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

ارسال فایل بزرگ بر روی سرور  می تواند مشکلات بالقوه ای به همرا داشته باشد. هر چند تنظیمات مناسبی در وب کانفیگ داشته باشید ممکن است ارسال فایل به مشکلات مختلفی از جمله  time out برخورد کند در این مقاله روش مناسبی را بررسی میکنیم.

کد شامل دو بخش است تقسیم فایل اولیه و دوم ادغام نهایی تکه ها به فایل اصلی.

مفهوم تقسیم یک فایل بسیار اساسی است. در مثال یک تکه کد بااندازه 128B تنظیم شده است. برای نشان دادن فایل باید از  3 تکه 128B و یک تکه 32B تقسیم شود.

برای این مثال در سی شارپ  یک کلاس با نام Utils که در ان اندازه فایل،نام فایل،محل پوشه موقت و حداکثر اندازه فایل مشخص می شود.تقسیم فایل با استفاده از متد SplitFile صورت میگیرد.

Utils ut = new Utils();
ut.FileName = "hs-2004-15-b-full_tif.bmp"; // hard coded for demo
ut.TempFolder = Path.Combine(CurrentFolder, "Temp");
ut.MaxFileSizeMB = 1;
ut.SplitFile();

foreach (string File in ut.FileParts)
 {
  UploadFile(File);
 }
MessageBox.Show("Upload complete!");

کد زیر را مینویسیم

public bool UploadFile(string FileName)
{
 bool rslt = false;
 using (var client = new HttpClient())
  {
   using (var content = new MultipartFormDataContent())
    {
     var fileContent = new  ByteArrayContent(System.IO.File.ReadAllBytes(FileName));
     fileContent.Headers.ContentDisposition = new
       ContentDispositionHeaderValue("attachment")
        {
        FileName = Path.GetFileName(FileName)
        };
     content.Add(fileContent);

    var requestUri = "http://localhost:8170/Home/UploadFile/";
      try
      {
        var result = client.PostAsync(requestUri, content).Result;
        rslt = true;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // log error
        rslt = false;
      }
    }
  }
  return rslt;
}

متد زیر فایل را تقسیم می کند.

public bool SplitFile()
{
  bool rslt = false;
  string BaseFileName = Path.GetFileName(FileName);
  // set the size of file chunk we are going to split into
  int BufferChunkSize = MaxFileSizeMB * (1024 * 1024);
  // set a buffer size and an array to store the buffer data as we read it
  const int READBUFFER_SIZE = 1024;
  byte[] FSBuffer = new byte[READBUFFER_SIZE];
  // open the file to read it into chunks
  using (FileStream FS = new FileStream(FileName, FileMode.Open, FileAccess.Read, FileShare.Read))
  {
    // calculate the number of files that will be created
    int TotalFileParts = 0;
    if (FS.Length < BufferChunkSize)
    {
      TotalFileParts = 1;
    }
    else
    {
      float PreciseFileParts = ((float)FS.Length / (float)BufferChunkSize);
      TotalFileParts = (int)Math.Ceiling(PreciseFileParts);
    }

    int FilePartCount = 0;
    // scan through the file, and each time we get enough data to fill a chunk, write out that file
    while (FS.Position < FS.Length)
    {
      string FilePartName = String.Format("{0}.part_{1}.{2}",
      BaseFileName, (FilePartCount + 1).ToString(), TotalFileParts.ToString());
      FilePartName = Path.Combine(TempFolder, FilePartName);
      FileParts.Add(FilePartName);
      using (FileStream FilePart = new FileStream(FilePartName, FileMode.Create))
      {
        int bytesRemaining = BufferChunkSize;
        int bytesRead = 0;
        while (bytesRemaining > 0 && (bytesRead = FS.Read(FSBuffer, 0,
         Math.Min(bytesRemaining, READBUFFER_SIZE))) > 0)
        {
          FilePart.Write(FSBuffer, 0, bytesRead);
          bytesRemaining -= bytesRead;
        }
      }
     // file written, loop for next chunk
     FilePartCount++;
    }

  }
    return rslt;
}

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه