ثبت اطلاعات در DropDownList با استفاده از Json

دراین مقاله قصد داریم یک دراب دان لیست را با استفاده از Jquery و Ajax و json به اطلاعات مربوبط به بانک اطلاعاتی در تکنولوژی ASp متصل کنیم.

ثبت اطلاعات در DropDownList با استفاده از Json

برای شروع یک بانک اطلاعاتی و یک جدول به نام Customers ایجاد میکنیم

و حال اطلاعات را به صورت دستی پر میکنیم

 

حال یک پروژه از نوع ASp  ایجاد میکنیم

در صفحه aspx  کد زیر را  برای ایجاد یک DropDownList مینویسیم

<asp:DropDownList ID="ddlCustomers" runat="server">
</asp:DropDownList>

 

حال در قسمت کد نویسی برای اتصال به بانک اطلاعاتی باستی از فضای نام های زیر استفاده کنید در این آموزش ما برای قصد داریم از روش ADo.Net  برای اتصال به بانک اطلاعاتی استفاده کنیم

using System.Data;
using System.Web.Services;
using System.Configuration;
using System.Data.SqlClient;

 

حال یک تابع static در برنامه مینویسیم که از صفت WebMethod استفاده کردیم درواقع قرار است با کوئری زدن لیستی از اطلاعات جدول را گرفته و داخل یک list دیگر بریزیم

[WebMethod]
public static List<ListItem> GetCustomers()
{
  string query = "SELECT CustomerId, Name FROM Customers";
  string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["constr"].ConnectionString;
  using (SqlConnection con = new SqlConnection(constr))
  {
    using (SqlCommand cmd = new SqlCommand(query))
    {
      List<ListItem> customers = new List<ListItem>();
      cmd.CommandType = CommandType.Text;
      cmd.Connection = con;
      con.Open();
      using (SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader())
      {
        while (sdr.Read())
        {
          customers.Add(new ListItem
          {
            Value = sdr["CustomerId"].ToString(),
            Text = sdr["Name"].ToString()
          });
        }
      }
      con.Close();
      return customers;
    }
  }
}

 

حال دوباره به صفحه aspx  رفته و برای پر کردن اطلاعات دراب دان لیست Script  زیر را به بر نامه اضافه میکنیم


<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
  $.ajax({
    type: "POST",
    url: "Default.aspx/GetCustomers",
    data: '{}',
    contentType: "application/json; charset=utf-8",
    dataType: "json",
    success: function (r) {
      var ddlCustomers = $("[id*=ddlCustomers]");
      ddlCustomers.empty().append('<option selected="selected" value="0">Please select</option>');
      $.each(r.d, function () {
        ddlCustomers.append($("<option></option>").val(this['Value']).html(this['Text']));
      });
    }
  });
});
</script>

 

فایل های ضمیمه