ارتباط GridView با دیتابیس در MVC 5

در این مقاله چگونگی ارتباط گرید ویو را با استفاده از MVC5 و Razor نشان خواهیم داد . برای روشن شدن مطلب از یک مثال ساده استفاده خواهیم کرد که نیاز به یک دیتابیس دارد که اطلاعات وارد شده در جدول با گریدویو در ارتباط باشد .

ارتباط GridView با دیتابیس در MVC 5

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله چگونگی ارتباط گرید ویو را با استفاده از MVC5 و Razor  نشان خواهیم داد . برای روشن شدن مطلب از یک مثال ساده استفاده خواهیم کرد که نیاز به یک دیتابیس دارد که اطلاعات وارد شده در جدول با GridView در ارتباط باشد .

در ویژوال استودیو یک پروژه ایجاد میکنیم . مسیر زیر را دنبال کنید .

Visual Studio 2013 > New Project > VisualC# > Web > ASP.Net Web Application

از صفحه باز شده  MVC  را انتخاب کنید.

 

در قسمت Solution Eplorer چیزی شبیه به تصویر زیر مشاهده می کنید. قسمت کنترلر ، مدل و ویو اجزای اصلی MVC می باشند.

 

 

جدولی با مشخصات زیر برای دیتابیس ایجاد میکنیم.

 

برای استفاده از دیتابیس روی Models راست کلیک کرده و از قسمت Add New Item گزینه ADO.net Entity Data Model  را انتخاب می کنیم.

از پنجره باز شده گزینه EF Desinger From Database را انتخاب میکنیم . و دیتابیس را به پروژه اضافه میکنیم.

در Web.config خاصیت ConnectionString  را با توجه به محل قرار گیری و نام دیتابیس تنظیم میکنیم.

<connectionStrings>

   <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=GridMVC;Integrated Security=True"
    providerName="System.Data.SqlClient" />

   <add name="StudentContext" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=GridMVC;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"></add>

 </connectionStrings>

 

روی Models راست کلیک کرده و از قسمت Add New Item ، یک کلاس با نام Student ایجاد میکنیم و کدهای زیر را در آن قرار می دهیم. 

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.ComponentModel.DataAnnotations; 
  using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema; 
   
  namespace MVCBindGridView.Models 
  { 
    [Table("tbl_data")] 
    public class Student 
    { 
      [Key] 
      public int id { get; set; } 
      public string name { get; set; } 
      public string city { get; set; } 
   
    } 
  } 

 

کلاس دیگری در Models با نام StudentContext اضافه میکنیم.

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Data.Entity; 
   
  namespace MVCBindGridView.Models 
  { 
    public class StudentContext : DbContext 
    { 
      public DbSet<Student> student { get; set; } 
    } 
  } 

روی کنترلر راست کلیک کرده و یک کنترل خالی با نام StudentController اضافه میکنیم. کدهای زیر را در آن قرار می دهیم.

  using System; 
  using System.Collections.Generic; 
  using System.Linq; 
  using System.Web; 
  using System.Web.Mvc; 
  using MVCBindGridView.Models; 
   
  namespace MVCBindGridView.Controllers 
  { 
    public class StudentController : Controller 
    { 
      // GET: Student 
      public ActionResult Index() 
      { 
   
   
        StudentContext stdntcntxt = new StudentContext(); 
   
        var data = stdntcntxt.student; 
        return View(data.ToList()); 
      } 
    } 
  } 

در قسمت ActionResult روی View  راست کلیک کرده و طبق تصویر زیر پیش می رویم.

 

در ویوی ایجاد شده کدهای زیر را قرار می دهیم .

  @model IEnumerable<MVCBindGridView.Models.Student> 
   
  @{ 
    ViewBag.Title = "Bind Gridview with Database"; 
    WebGrid grid = new WebGrid(Model); 
  } 
   
  <h2>Bind GridView in MVC5 with Database</h2> 
  @grid.GetHtml(columns: new[] 
   
  { 
    grid.Column("id"), 
    grid.Column("name"), 
    grid.Column("city") 
     
   
  }  
  ) 

خروجی به صورت زیر می باشد .

 

فایل های ضمیمه