ارسال ایمیل با استفاده از HTML Template در ASP.Net

در این مقاله قصد داریم نحوه ارسال ایمیل با استفاده از HTML Template در ASP.Net و چگونگی طراحی قالب یک ایمیل منحصر به فرد را بررسی کنیم. یک مثال برای درک بهتر این مفهوم ارائه خواهیم داد .

ارسال ایمیل با استفاده از HTML Template در ASP.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله قصد داریم نحوه ارسال ایمیل با استفاده از HTML Template  در ASP.Net   و چگونگی طراحی قالب  یک ایمیل منحصر به فرد را بررسی کنیم.  یک مثال برای درک بهتر این مفهوم ارائه خواهیم داد .

برای شروع یک پروژه ASP.net ایجاد کرده و یک صفحه  web form  به آن اضافه میکنیم.

برای استفاده از HTML Template  یک صفحه HTML به پروژه اضافه میکنیم.

قسمت Solution explorer  به صورت زیر خواهد بود.

htmlTemplate.html را به صورت زیر طراحی میکنیم.


  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
   
  <head> 
    <title></title> 
  </head> 
   
  <body> 
   
    <table> 
   
      <tr> 
   
        <td> 
   
          <img src="http://www.c-sharpcorner.com/App_themes/csharp/images/sitelogo.png" width="150px" height="60px" /> 
          <br /> 
          <br /> 
   
          <div style="border-top:3px solid #22BCE5"> </div> 
   
          <span style="font-family:Arial;font-size:10pt"> 
   
  Hello <b>{UserName}</b>,<br /><br /> 
   
  <a style = "color:#22BCE5" href = "{Url}">{Title}</a><br /> 
   
  {message} 
   
  <br /><br /> 
   
  Thanks<br /> 
   
  Debendra dash 
   
  </span> 
   
        </td> 
   
      </tr> 
   
    </table> 
   
  </body> 
   
  </html> 

در صفحه default.aspx کدها به صورت زیر نوشته می شوند.


  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
      <div> 
        <table> 
          <tr> 
            <td> 
              Name 
            </td> 
            <td> 
              <asp:TextBox ID="txt_name" Width="200px" runat="server"></asp:TextBox> 
            </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td> 
              Email Id 
            </td> 
            <td> 
              <asp:TextBox ID="txt_email" Width="200px" runat="server"></asp:TextBox> 
            </td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td> 
              Message 
            </td> 
            <td> 
              <asp:TextBox ID="txt_message" Width="200px" runat="server" TextMode="MultiLine" Height="60px"></asp:TextBox> 
            </td> 
          </tr> 
        </table> 
        <asp:Button ID="btnSend" runat="server" Text="Send Email" OnClick="SendEmail" /> 
      </div> 
    </form> 
  </body> 

در اینجا چیزی شبیه به تصویر خواهیم داشت.

 

در صفحه  default.aspx.cs کدها به صورت زیر نوشته می شوند .

using System; 
 
using System.Collections.Generic; 
 
using System.Linq; 
 
using System.Web; 
 
using System.Web.UI; 
 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
using System.Net.Mail; 
 
using System.Configuration; 
 
using System.IO; 
 
public partial class _Default: System.Web.UI.Page 
 
{ 
 
  protected void SendEmail(object sender, EventArgs e) 
 
  { 
    //calling for creating the email body with html template  
 
    string body = this.createEmailBody(txt_name.Text, "Please check your account Information", txt_message.Text); 
 
    this.SendHtmlFormattedEmail("New article published!", body); 
 
  } 
 
  private string createEmailBody(string userName, string title, string message) 
 
  { 
 
    string body = string.Empty; 
    //using streamreader for reading my htmltemplate  
 
    using(StreamReader reader = new StreamReader(Server.MapPath("~/HtmlTemplate.html"))) 
 
    { 
 
      body = reader.ReadToEnd(); 
 
    } 
 
    body = body.Replace("{UserName}", userName); //replacing the required things 
 
    body = body.Replace("{Title}", title); 
 
    body = body.Replace("{message}", message); 
 
    return body; 
 
  } 
 
  private void SendHtmlFormattedEmail(string subject, string body) 
 
  { 
 
    using(MailMessage mailMessage = new MailMessage()) 
 
    { 
 
      mailMessage.From = new MailAddress(ConfigurationManager.AppSettings["UserName"]); 
 
      mailMessage.Subject = subject; 
 
      mailMessage.Body = body; 
 
      mailMessage.IsBodyHtml = true; 
 
      mailMessage.To.Add(new MailAddress(txt_email.Text)); 
 
      SmtpClient smtp = new SmtpClient(); 
 
      smtp.Host = ConfigurationManager.AppSettings["Host"]; 
 
      smtp.EnableSsl = Convert.ToBoolean(ConfigurationManager.AppSettings["EnableSsl"]); 
 
      System.Net.NetworkCredential NetworkCred = new System.Net.NetworkCredential(); 
 
      NetworkCred.UserName = ConfigurationManager.AppSettings["UserName"]; //reading from web.config 
 
      NetworkCred.Password = ConfigurationManager.AppSettings["Password"]; //reading from web.config 
 
      smtp.UseDefaultCredentials = true; 
 
      smtp.Credentials = NetworkCred; 
 
      smtp.Port = int.Parse(ConfigurationManager.AppSettings["Port"]); //reading from web.config 
 
      smtp.Send(mailMessage); 
 
    } 
 
  } 
 
} 

در web config  تنظیمات را انجام می دهیم.

پروژه را اجرا کنید و فرم را پر کنید .

 بعد از کلیک کردن ارسال ایمیل ، ایمیل خود را چک کنید که در ایمیل ارسال شده صفحه HTML Template  طراحی شده را می توانید ببینید .

 

 

فایل های ضمیمه