تبدیل اطلاعات GridView به Excel در #C

در این مقاله قصد داریم بیاموزیم که چطورمیتوان اطلاعات مربوط به گرید ویو را به یک فایل با پسوند CVS تبدیل کرد در واقع فایل های با پسوند CVS همان اکسل میباشند که در این آموزش میخواهیم به تیدیل اطلاعات گرید به اکسل بپردازیم.

تبدیل اطلاعات GridView به Excel در #C

در این آموزش میخواهیم  اطلاعات گرید ویو را در یک فایلی با پسوند CVS که همان اکسل(Excel)میباشند ذخیره کنیم.

برای شروع یک ویژوال استادیو را باز کرده و یک پروژه از نوع Windows Form انتخاب کنید.

 بعد از ایجاد در toolbox رفته و یک گریدویو برای ایجاد اطلاعات و یک دکمه برای تیدیل اطلاعات مانند زیر انتخاب میکنیم

حال برای تبدیل به Excel بایستی از فضای نام های زیر در برنامه استفاده کنیم.

using System.IO;
using System.Data;

حال برای پر کردن اطلاعات در گریدویو از متد زیر استفاده کردیم.

   private void BindDataGridView()
    {
      DataTable dt = new DataTable();
      dt.Columns.AddRange(new DataColumn[3] { new DataColumn("ردیف ", typeof(int)),
      new DataColumn("نام ", typeof(string)),
      new DataColumn("کشور",typeof(string)) });
      dt.Rows.Add(1, "بردیا اجاقی ","ایران");
      dt.Rows.Add(2, "ایمان مدائنی", "ایران");
      dt.Rows.Add(3, "سجاد باقرزاده ", "ایران");
      dt.Rows.Add(4, "علی تمیمی", "ایران");
      this.dataGridView1.DataSource = dt;
    }

همان طور که در کد بالا مشاهده میکنید برای پر کردن اطلاعات در گرید از یک DataTable  استفاده کرده ایم

حال برای ذخیره اطلاعات گرید در رویداد Click از قطعه کد زیر استفاده میکنیم.

 private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
       //Build the CSV file data as a Comma separated string.
      string csv = string.Empty;

      //Add the Header row for CSV file.
      foreach (DataGridViewColumn column in dataGridView1.Columns)
      {
        csv += column.HeaderText + ',';
      }

      //Add new line.
      csv += "\r\n";

      //Adding the Rows
      foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
      {
        foreach (DataGridViewCell cell in row.Cells)
        {
          //Add the Data rows.
          csv += cell.Value.ToString().Replace(",", ";") + ',';
        }

        //Add new line.
        csv += "\r\n";
      }

      //Exporting to CSV.
      string folderPath = "E:\\CSV\\";
      File.WriteAllText(folderPath + "DataGridViewExport.csv", csv);
    }

همان طور که مشاهده میکنید برای ذخیره اطلاعات به صورت اکسل بایستی در فولدر E پوشه ای به نام CVC  و همچنین فایلی به نام DataGridViewExport.csv داشته باشیم

حال از برنامه اجرا بگیرید

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه