کتابخانه Enterprise در Asp.Net

در این مقاله ما با نحوه استفاده از کتابخانه enterprise در Asp.Net اشنا می شویم. کتابخانه enterprise یک مجموعه از Block های نرم افزار و زیر ساخت های هسته می باشد.

کتابخانه Enterprise در Asp.Net

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در این مقاله کتابخانه Enterprise را در asp.net  شرح میدهیم. این کتابخانه مجموعه ای از بلوک های کاربردی و زیر ساخت هسته می باشد. کتابخانه Enterprise جز نرم افزار های قابل استفاده مجدد ، برای کمک به توسعه دهندگان نرم افزار ، طراحی شده است.

ابتدا یک پروژه با ویژوال استودیو ایجاد کنید 

یک پروژه از نوع وب ایجاد کنید

از Manage NuGet Packages در منوی Tools کتابخانه Enterprise Library را جستجو و نصب نمایید

روی install کلیک نمایید تا نصب انجام شود.

برای استفاده از کتابخانه ما نیاز به فضای نام  زیر را داریم.

using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data; 
using Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Data.Sql; 

حالا میتوانیم از کتابخانه استفاده نماییم.

پس از ان ما میتوانیم از این کتابخانه در برنامه استفاده کنیم.

public Result InsertDetail(UserRegistration rg) 
    { 
      Result result = new Result(); 
      objDB = new SqlDatabase(getconnection); 
      using (DbCommand objcmd = objDB.GetStoredProcCommand("registrationMCN_Prdr2")) 
      { 
        objDB.AddInParameter(objcmd, "@UserName", DbType.String, rg.UserName); 
        objDB.AddInParameter(objcmd, "@Pass", DbType.String, rg.pass); 
        objDB.AddInParameter(objcmd, "@Email", DbType.String, rg.Email); 
        objDB.AddInParameter(objcmd, "@Phone", DbType.String, rg.Phone); 
        objDB.AddInParameter(objcmd, "@States", DbType.String, rg.States); 
        objDB.AddInParameter(objcmd, "@City", DbType.String, rg.City); 
        objDB.AddOutParameter(objcmd, "@Status", DbType.Int16, 0); 
      //  bool isemail = checkEmailExist(rg.Email); 
        try 
        { 
          objDB.ExecuteNonQuery(objcmd); 
          result.Status = Convert.ToInt32(objDB.GetParameterValue(objcmd, "@Status")); 
 
        } 
        catch (Exception) 
        { 
          throw; 
        } 
        return result; 
 
      } 
    } 

 

دانلود نسخه ی PDF این مطلب