نحوه استفاده از کنترل NumericUpDown توسط Ajax در Asp.Net

در این مقاله به شما نحوه استفاده از کنترل NumericUpDown توسط Ajax در Asp.Net را نشان میدهیم برای کار با NumericUpDown از دو textbox و یک button استفاده میکنیم

نحوه استفاده از کنترل NumericUpDown توسط Ajax در Asp.Net

ابتدا یک بانک را با جدول مورد نظر در sql ایجاد کنید.فیلد جدول به صورت زیر می باشد.نام بانک و جدول اختیاری است.

در ویژوال استودیو یک پروژه جدید از نوع asp webform ایجاد کنید یک webform با نام Default به ان بیافزایید. و کد زیر را در ان قرار دهید.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %><%@ Register assembly="AjaxControlToolkit" namespace="AjaxControlToolkit" tagprefix="asp" %> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html 
  xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head runat="server"> 
    <title></title> 
    <style type="text/css"> 
.style1 
{ 
width: 144px; 
} 
.style2 
{ 
width: 224px; 
} 
</style> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
      <asp:ToolkitScriptManager ID="ToolkitScriptManager1" runat="server"></asp:ToolkitScriptManager> 
      <table style="width:100%;"> 
        <tr> 
          <td class="style1"> 
Your Product :</td> 
          <td class="style2"> 
            <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox> 
            <asp:NumericUpDownExtender ID="TextBox1_NumericUpDownExtender" runat="server"  
Enabled="True" Maximum="0"  
Minimum="0" RefValues="Football;Basketball;Shoes;Wallet;Watches;Novels" ServiceDownMethod=""  
ServiceDownPath="" ServiceUpMethod="" Tag="" TargetButtonDownID=""  
TargetButtonUpID="" TargetControlID="TextBox1" Width="200"></asp:NumericUpDownExtender> 
          </td> 
          <td> 
 </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td class="style1"> 
Quantity :</td> 
          <td class="style2"> 
            <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server"></asp:TextBox> 
            <asp:NumericUpDownExtender ID="TextBox2_NumericUpDownExtender" runat="server"  
Enabled="True" Maximum="20"  
Minimum="0" RefValues="" ServiceDownMethod=""  
ServiceDownPath="" ServiceUpMethod="" Tag="" TargetButtonDownID=""  
TargetButtonUpID="" TargetControlID="TextBox2" Width="200"></asp:NumericUpDownExtender> 
          </td> 
          <td> 
            <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label> 
          </td> 
        </tr> 
        <tr> 
          <td class="style1"> 
 </td> 
          <td class="style2"> 
            <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Submit" onclick="Button1_Click" /> 
          </td> 
          <td> 
 </td> 
        </tr> 
      </table> 
    </form> 
  </body> 
</html>

design صفحه مطابق شکل زیر می باشد.

روی دکمه submit دوبار کلیک کنید و کد زیر را در ان قرار دهید

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
public partial class _Default: System.Web.UI.Page  
{ 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)  
  { 
 
  } 
  protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)  
  { 
    SqlConnection con = new SqlConnection(@ 
    "Data Source=.\SQLEXPRESS;AttachDbFilename=|DataDirectory|\Database.mdf;Integrated Security=True;User Instance=True"); 
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("insert into tbl_data values(@name,@quantity)", con); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@name", TextBox1.Text); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("quantity", TextBox2.Text); 
    con.Open(); 
    int k = cmd.ExecuteNonQuery(); 
    con.Close(); 
    if (k != 0)  
    { 
      Label1.Text = "Data Inserted"; 
      Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.ForestGreen; 
    }  
    else  
    { 
      Label1.Text = "Data is not Inserted"; 
      Label1.ForeColor = System.Drawing.Color.Red; 
    } 
  } 
}

باید از Nuget برای نصب ToolKitScriptManager اقدام نمایید تا با خطایی روبرو نشوید

پس  از اجرا و زدن دکمه افزودن اطلاعات به بانک اضافه می شود.

فایل های ضمیمه