بدست آوردن پسوند فایل با استفاده از File Extension

در این مقاله میخواهیم هنگامی که یک عکس یا فایلی را با استفاده از فایل آپلود، دانلود یا آپلود کنیم پسوند آن فایل یا عکس را با استفاده از کتابخانه IO که به صورت پیش فرض در .Net موجود است را بدست آوریم

بدست آوردن پسوند فایل با استفاده از File Extension

در این آموزش میخواهیم پسوند یک عکس را با استفاده از کتابخانه GetExtensionکه در فضای نام System .IO  میباشد استفاده کنیم

برای شروع یک پروژه از نوع Asp.Net ایجاد کنید سپس روی پروژه راست کلیک کرده و یک WebFrom  ایجاد کنید حال کد های زیر را در صفحه WebForm1.aspx را  وارد کنید

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm1.aspx.cs" Inherits="WebApplication4.WebForm1" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
 <link href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />

  <title></title>
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div class="container">
    <br />
    <br />


  <div class="row">
    <div class="form-inline">
      <label > آپلود فایل </label>
      <asp:FileUpload runat="server" ID="file_upload" CssClass="btn-default" />

    </div>
    <br />

    <div class="form-inline">
      <asp:Button ID="btnGet" runat="server" Text ="گرفتن پسوند " onclick="btnGet_Click" CssClass="btn-primary" />
      <asp:Label ID="lblResult" runat="server" style="color:green"/>
    </div>
  </div>
  </div>
  </form>
</body>
</html>

همان طور که در کد بالا مشاهده میکنید یک فایل آپلود برای آپلودعکس و فایل های مورد نیاز قرار دادیم و سپس از یک دکمه برای بدست آوردن پسوند فایل استفاده کردیم کد هنگامی که کاربر روی دکمه کلیک کرد پسوند آن فایل را به نمایش بگذارند

حال در آخرین مرحله در رویداد Click دکمه کلیک کرده و قطعه کد زیر را مینویسیم

 protected void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string strpath = System.IO.Path.GetExtension(file_upload.FileName);
      lblResult.Text = "آپلود فایل : " + strpath;
    }

 

همان طور که مشاهده میکنید برای بدست آوردن پسوند عکس از کتابخانه Paht. GetExtension استفاده کرده ایم

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب