ثبت کنترل ListView توسط #C درASP.Net

در این مقاله به شما نشان می‌دهیم که چگونه در زبان #C به یک ListView متصل شویم و با آن تعامل داشته باشیم و اطلاعات را در آن نمایش دهیم.

ثبت کنترل ListView توسط #C درASP.Net

ما مقداری اطلاعات از بانک اطلاعاتی می‌گیریم و ما از SQLDataSource استفاده خواهیم کرد.

محفظه ابتدایی

قدم اول: ویژوال استودیو را باز کنید و یک وب سایت خالی بسازید. یک نام درخور، مثلا Listview_demo بدهید.

قدم دوم: در قسمت مرورگر پروژه (Solution Explorer) وبسایت خالی‌تان را خواهید داشت. یک وب فرم و دیتابیس SQL اضافه کنید. و کار را اینگونه ادامه دهید:

برای وب فرم: روی نام وبسایت خالی کلیک راست کنید و گزینه Add New Item را انتخاب کنید و از آنجا وب فرم. آن را Listview_demo.aspx بنامید.

برای بانک اطلاعاتی سرور SQL

بر روی Listview_demo که وبسایت خالی شماست کلیک راست کنید، گزینه Add New Item را انتخاب کنید و سپس SQL Server Database. دیتابیس را وارد App_Data_folder کنید.

محفظه دیتابیس

مرحله سوم: به بانک اطلاعاتی Database.mdf بروید؛ ما یک جدول می‌سازیم به نام tbl_Data. به database.mdf بروید و از آنجا به add New table. جدول خود را مطابق شکل زیر بسازید: (فراموش نکنید ID را Identity Specification کنید)

فرض کنید این داده‌ها را به بانک اطلاعاتی بدهیم:

محفظه کدنویسی

مرحله پنجم: حالا فایل Listview_demo.aspx  را باز کنید که در آن ما کدهایمان را برای اتصال به ListView  با استفاده از SQLDataSource می‌نویسیم.

 کد فایل ListView_demo.aspx

  <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %> 
   
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
   
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
  <head runat="server"> 
    <title></title> 
  </head> 
  <body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
     
      <asp:ListView ID="ListView1" runat="server" DataKeyNames="Product ID"  
        DataSourceID="SqlDataSource1"> 
        <AlternatingItemTemplate> 
          <li style="">Product ID: 
            <asp:Label ID="Product_IDLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Product ID]") %>' /> 
            <br /> 
            Product Name: 
            <asp:Label ID="Product_NameLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Product Name]") %>' /> 
            <br /> 
            Quantity: 
            <asp:Label ID="QuantityLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Quantity") %>' /> 
            <br /> 
            Unit Price: 
            <asp:Label ID="Unit_PriceLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Unit Price]") %>' /> 
            <br /> 
          </li> 
        </AlternatingItemTemplate> 
        <EditItemTemplate> 
          <li style="">Product ID: 
            <asp:Label ID="Product_IDLabel1" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Product ID]") %>' /> 
            <br /> 
            Product Name: 
            <asp:TextBox ID="Product_NameTextBox" runat="server"  
              Text='<%# Bind("[Product Name]") %>' /> 
            <br /> 
            Quantity: 
            <asp:TextBox ID="QuantityTextBox" runat="server"  
              Text='<%# Bind("Quantity") %>' /> 
            <br /> 
            Unit Price: 
            <asp:TextBox ID="Unit_PriceTextBox" runat="server"  
              Text='<%# Bind("[Unit Price]") %>' /> 
            <br /> 
            <asp:Button ID="UpdateButton" runat="server" CommandName="Update"  
              Text="Update" /> 
            <asp:Button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel"  
              Text="Cancel" /> 
          </li> 
        </EditItemTemplate> 
        <EmptyDataTemplate> 
          No data was returned. 
        </EmptyDataTemplate> 
        <InsertItemTemplate> 
          <li style="">Product Name: 
            <asp:TextBox ID="Product_NameTextBox" runat="server"  
              Text='<%# Bind("[Product Name]") %>' /> 
            <br /> 
            Quantity: 
            <asp:TextBox ID="QuantityTextBox" runat="server"  
              Text='<%# Bind("Quantity") %>' /> 
            <br /> 
            Unit Price: 
            <asp:TextBox ID="Unit_PriceTextBox" runat="server"  
              Text='<%# Bind("[Unit Price]") %>' /> 
            <br /> 
            <asp:Button ID="InsertButton" runat="server" CommandName="Insert"  
              Text="Insert" /> 
            <asp:Button ID="CancelButton" runat="server" CommandName="Cancel"  
              Text="Clear" /> 
          </li> 
        </InsertItemTemplate> 
        <ItemSeparatorTemplate> 
          <br /> 
        </ItemSeparatorTemplate> 
        <ItemTemplate> 
          <li style="">Product ID: 
            <asp:Label ID="Product_IDLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Product ID]") %>' /> 
            <br /> 
            Product Name: 
            <asp:Label ID="Product_NameLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Product Name]") %>' /> 
            <br /> 
            Quantity: 
            <asp:Label ID="QuantityLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Quantity") %>' /> 
            <br /> 
            Unit Price: 
            <asp:Label ID="Unit_PriceLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Unit Price]") %>' /> 
            <br /> 
          </li> 
        </ItemTemplate> 
        <LayoutTemplate> 
          <ul ID="itemPlaceholderContainer" runat="server" style=""> 
            <li runat="server" id="itemPlaceholder" /> 
          </ul> 
          <div style=""> 
          </div> 
        </LayoutTemplate> 
        <SelectedItemTemplate> 
          <li style="">Product ID: 
            <asp:Label ID="Product_IDLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Product ID]") %>' /> 
            <br /> 
            Product Name: 
            <asp:Label ID="Product_NameLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Product Name]") %>' /> 
            <br /> 
            Quantity: 
            <asp:Label ID="QuantityLabel" runat="server" Text='<%# Eval("Quantity") %>' /> 
            <br /> 
            Unit Price: 
            <asp:Label ID="Unit_PriceLabel" runat="server"  
              Text='<%# Eval("[Unit Price]") %>' /> 
            <br /> 
          </li> 
        </SelectedItemTemplate> 
      </asp:ListView> 
      <asp:SqlDataSource ID="SqlDataSource1" runat="server"  
        ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:ConnectionString %>"  
        SelectCommand="SELECT * FROM [tbl_data]"></asp:SqlDataSource> 
     
    </div> 
    </form> 
  </body> 
  </html> 

تصویر خروجی

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب