آپلود فایل و تبدیل به فرمت Zip در Asp.net

در این مقاله قصد داریم یک فایل را آپلود نماییم و بعد از آپلود کردن فایل آن را به فایل Zip تبدیل نماییم ، در این مقاله هدف استفاده از کلاس ZipArchive, ZipArchiveEntry که در .Net 4.5 است

آپلود فایل و تبدیل به فرمت Zip در Asp.net

یک پروژه ی جدید ایجاد نمایید ، و .Net 4.5 را انتخاب کنید ، یک صفحه با پسوند aspx ایجاد نمایید، و به صفحه ی خود فضای نام  System.IO.Compression و System.IO را اضافه نمایید.

می توانید قبل از خواندن این مقاله برای درک بهتر ادامه ی این مقاله ایجاد فایل zip در Asp.net را مطالعه نمایید.

کد های صفحه ی html به صورت زیر خواهد بود:

    <div>
        <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
        <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Button"
          OnClick="Button1_Click" />
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server"></asp:GridView>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
      </div>

برای اینکه کلاس ZipArchive و ZipFile اضافه شود باید Nuget آن را به پروژه ی خود اضافه نمایید.

اگر روی پروژه راست کلیک نمایید و دو کلاس بالا را جستجو کنید آن را می توانید نصب نمایید.

code Behind به صورت زیر خواهد بود:

 void Upload()
    {
      if (!Directory.Exists(ZipfilePath))
        Directory.CreateDirectory(ZipfilePath);
      if (!Directory.Exists(UploadfilePath))
        Directory.CreateDirectory(UploadfilePath);
      if (FileUpload1.HasFile)
      {
        if (FileUpload1.PostedFile.ContentLength < Maxfilesize)
        {
          try
          {
            string filename = Path.GetFileName(FileUpload1.FileName);
            string _path = String.Format("{0}\\{1}", ZipfilePath, filename);
            FileUpload1.SaveAs(_path);
            string zipFileName = String.Format("{0}\\{1}_{2}.zip", UploadfilePath, DateTime.Now.ToString("MMddyyhms"), filename);
            using (ZipArchive newFile = ZipFile.Open(zipFileName, ZipArchiveMode.Create))
            {
              newFile.CreateEntryFromFile(_path, filename);
            }
            delete(_path);
            Label1.Text = string.Format("<font color='#080'>Status: File uploaded and zip file created!</font>", zipFileName);
          }
          catch (Exception ex)
          {
            Label1.Text = string.Format("<font color='#800'>Status: The following error occured: {0}</font>", ex.Message);
          }
        }
      }
    }

    public static string ZipfilePath
    {
      get
      {
        return HttpContext.Current.Server.MapPath("~/createzip");
      }
    }
    public static string UploadfilePath
    {
      get
      {
        return HttpContext.Current.Server.MapPath("~/upload");
      }
    }

    public static int Maxfilesize
    {
      get
      {
        return 5242880;
      }
    }
    void delete(string file)
    {
      if (File.Exists(file))
        File.Delete(file);
    }
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Upload();
    }

زمانی که یک BreakPoint قرار دهید و اجرا بگیرید و F10 را بزنید به صورت زیر خواهد بود:

در تابع بالا زمانی که کاربر فایل را انتخاب می کند و دکمه ی آپلود را می زند، تابع آپلود صدا زده می شود، در این تابع اگر پوشه ها درست نشده بود ابتدا پوشه ها را می سازد، و بعد کلاس ZipArchive فایل را zip می کند، و فایلی که آپلود شده بود حذف می شود و فایل zip شده در پوشه قرار می گیرد.

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب