ساخت نرم افزار Paint در#C

چهارشنبه 20 آبان 1394

در این مقاله قصد داریم آموزشی درباره ساخت نرم افزاری همانند Paint در سی شارپ داشته باشید همان طور که میدانید میتوان با نرم افزار Paint به ایجاد اشکال هندسی بپردازیم که در این آموزش مفصل در این باره صحبت خواهیم کرد.

ساخت نرم افزار Paint در#C

در این مقاله میخواهیم در محیط ویندوز به تولید یک نرم افزار همانند Paint بپردازیم در نرم افزار Paint ای که در ویندوز به صورت خودکار نصب است میتوان  به تولید اشکال هندسی  همانند دایره و مثلث بپردازیم  در این آموزش ما میخواهیم این امکانات را با سی شارپ پیاده سازی کنیم

برای شروه یک پروژه  از نوع  Windows Form Application  ایجاد میکنیم

حال فرم خود را به صورت زیر طراحی میکنیم


در این فرم از یک پنل و یک menuStrip  استفاده کرده ایم

در این آموزش برای رسم خطوط و اشکال از دو کلاس پیش فرض .Net  به نام های Point و SolidBrush استفاده میکنیم

 public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      g = pnl_Draw.CreateGraphics();
    }
    bool startPaint = false;
    Graphics g;
    //nullable int for storing Null value
    int? initX = null;
    int? initY = null;
    bool drawSquare = false;
    bool drawRectangle = false;
    bool drawCircle = false;
    //Event fired when the mouse pointer is moved over the Panel(pnl_Draw).
    private void pnl_Draw_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      if(startPaint)
      {
        //Setting the Pen BackColor and line Width
        Pen p = new Pen(btn_PenColor.BackColor,float.Parse(cmb_PenSize.Text));
        //Drawing the line.
        g.DrawLine(p, new Point(initX ?? e.X, initY ?? e.Y), new Point(e.X, e.Y));
        initX = e.X;
        initY = e.Y;
      }
    }
    //Event Fired when the mouse pointer is over Panel and a mouse button is pressed
    private void pnl_Draw_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      startPaint = true;
      if (drawSquare)
      {
        //Use Solid Brush for filling the graphic shapes
        SolidBrush sb = new SolidBrush(btn_PenColor.BackColor);
        //setting the width and height same for creating square.
        //Getting the width and Heigt value from Textbox(txt_ShapeSize)
        g.FillRectangle(sb, e.X, e.Y, int.Parse(txt_ShapeSize.Text), int.Parse(txt_ShapeSize.Text));
        //setting startPaint and drawSquare value to false for creating one graphic on one click.
        startPaint = false;
        drawSquare = false;
      }
      if(drawRectangle)
      {
        SolidBrush sb = new SolidBrush(btn_PenColor.BackColor);
        //setting the width twice of the height
        g.FillRectangle(sb, e.X, e.Y, 2*int.Parse(txt_ShapeSize.Text), int.Parse(txt_ShapeSize.Text));
        startPaint = false;
        drawRectangle = false;
      }
      if(drawCircle)
      {
        SolidBrush sb = new SolidBrush(btn_PenColor.BackColor);
        g.FillEllipse(sb, e.X, e.Y, int.Parse(txt_ShapeSize.Text), int.Parse(txt_ShapeSize.Text));
        startPaint = false;
        drawCircle = false;
      }
    }
    //Fired when the mouse pointer is over the pnl_Draw and a mouse button is released.
    private void pnl_Draw_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      startPaint = false;
      initX = null;
      initY = null;
    }
    //Button for Setting pen Color
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Open Color Dialog and Set BackColor of btn_PenColor if user click on OK
      ColorDialog c = new ColorDialog();
      if(c.ShowDialog()==DialogResult.OK)
      {
        btn_PenColor.BackColor = c.Color;
      }
    }
    //New 
    private void newToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Clearing the graphics from the Panel(pnl_Draw)
      g.Clear(pnl_Draw.BackColor);
      //Setting the BackColor of pnl_draw and btn_CanvasColor to White on Clicking New under File Menu
      pnl_Draw.BackColor = Color.White;
      btn_CanvasColor.BackColor = Color.White;
    }
    //Setting the Canvas Color
    private void btn_CanvasColor_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      ColorDialog c = new ColorDialog();
      if(c.ShowDialog()==DialogResult.OK)
      {
        pnl_Draw.BackColor = c.Color;
        btn_CanvasColor.BackColor = c.Color;
      }
    }

    private void btn_Square_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      drawSquare = true;
    }

    private void btn_Rectangle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      drawRectangle = true;
    }

    private void btn_Circle_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      drawCircle = true;
    }
    //Exit under File Menu
    private void exitToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      if(MessageBox.Show("آیا قصد خروج از برنامه را دارید؟","خروج",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Information)==DialogResult.Yes)
      {
        Application.Exit();
      }
    }
    //About under Help Menu
    private void aboutMiniPaintToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      About a = new About();
      a.ShowDialog();
    }

حال از برنامه اجرا میگیریم.

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان
 • C#.net
 • 4k بازدید
 • 5 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید