کاربرد تابع DATEDIFF در Query نویسی - قسمت چهارم (آخر)

در این مقاله با یک دیتابیس کوچک اما با پتانسیل، برای نوشتن Query آشنا میشویم

در ادامه قسمت سوم این مقاله در این جلسه با Query های زیر و نکات آن آشنا شده

Query دهم : 

هر خانومی چند اتفاق در زندگی خود داشته است ؟ (فرزندان - ازدواج - طلاق - فوت همسر و فرزند)

در این مثال که تشکیل شده از چندین Query میتوان به قسمت های مختلفی تجزیه شود 

تعداد فرزندان با یک Query ساده که از Group By و تابع Count استفاده میکند به دست میاد .

برای قسمت های دیگر هم به همین شکل است . پس ما چندین Query با فرمت های مشابه داریم 

که در ادامه آن را مشاهده میکنید . 

 

SELECT CurrentWoman.FirstName + ' ' + CurrentWoman.LastName AS Woman ,
    ISNULL(Marriages, 0) AS Marriages ,
    ISNULL(Divorces, 0) AS Divorces ,
    ISNULL(Children, 0) AS Children ,
    ISNULL(HusbandDeaths, 0) AS HusbandDeaths ,
    ISNULL(ChildDeaths, 0) AS ChildDeaths ,
    ISNULL(Marriages, 0) +
		ISNULL(Divorces, 0) +
		ISNULL(Children, 0) +
		ISNULL(HusbandDeaths, 0) + 
		ISNULL(ChildDeaths, 0) AS TotalLifeEvents

FROM  Person CurrentWoman

-----------------------Marriages--------------------------------

    LEFT OUTER JOIN ( SELECT  WifeID ,
                  COUNT(*) AS Marriages
             FROM   Marriage
             GROUP BY WifeID
            ) M ON CurrentWoman.PersonID = M.WifeID

-----------------------Children--------------------------------

    LEFT OUTER JOIN ( SELECT  MotherID ,
                  COUNT(*) AS Children
             FROM   Person
             WHERE   MotherID IS NOT NULL
             GROUP BY MotherID
            ) C ON CurrentWoman.PersonID = C.MotherID

-----------------------Divorces--------------------------------

    LEFT OUTER JOIN ( SELECT  WifeID ,
                  COUNT(*) AS Divorces
             FROM   Marriage
             WHERE   DateOfDivorce IS NOT NULL
             GROUP BY WifeID
            ) D ON CurrentWoman.PersonID = D.WifeID

-----------------------ChildDeaths--------------------------------

    LEFT OUTER JOIN ( SELECT  Child.MotherID ,
                  COUNT(*) AS ChildDeaths
             FROM   Person Child
                  INNER JOIN Person M 
									ON Child.MotherID = M.PersonID
                  AND Child.DateOfDeath < M.DateOfDeath
             GROUP BY Child.MotherID
            ) CD ON CurrentWoman.MotherID = CD.MotherID

-----------------------HusbandDeaths--------------------------------

    LEFT OUTER JOIN ( SELECT  Person.PersonID ,
                  COUNT(*) AS HusbandDeaths
             FROM   Person
                  INNER JOIN Marriage ON Person.PersonID = Marriage.WifeID
                  INNER JOIN Person H ON Marriage.HusbandID = H.PersonID
                           AND H.DateOfDeath < Person.DateOfDeath
             GROUP BY Person.PersonID
            ) HD ON CurrentWoman.PersonID = HD.PersonID

-------------------------------------------------------------------

WHERE  CurrentWoman.Gender = 'F'
ORDER BY TotalLifeEvents DESC;

 

و اینجا نیز از تابع ISNULL که در جلسات قبل توضیح داده شد استفاده شده است

 

Query یازدهم : چه اشخاصی بزرگ خاندان هستند !!
 
برای این مثال اشخاصی را لیست میکنیم که جنسیت آنها مرد باشد و مشخصات ایی برای والدین آنها ثبت نشده باشد همچنین با اشخاصی ازدواج کرده اند که برای آنها نیز مشخصات والدینشان ثبت نشده باشد.
 
قسمت اول راحت است اما برای قسمت دوم راه حل ایی که وجود دارد استفاده از NOT IN میباشد که در ادامه خواهید دید 
 
 
SELECT 
    Person.FirstName + ' ' + Person.LastName AS Patriarch
FROM  Person
WHERE  Person.Gender = 'M'
    AND Person.MotherID IS NULL
    AND Person.FatherID IS NULL
    AND PersonID NOT IN 
   ( SELECT Person.PersonID
    FROM  Person
        INNER JOIN Marriage ON Person.PersonID = Marriage.HusbandID
        INNER JOIN Person Wife ON Marriage.WifeID = Wife.PersonID
    WHERE  Wife.MotherID IS NOT NULL
        OR Wife.FatherID IS NOT NULL );

 

امیدوارم با این مواردی که در این چند جلسه ی کوتاه عنوان شد تونسته باشم تا حدی توانایی شما دوستان رو در نوشتن Query ها افزایش داده باشم . 

نکته : مطمئنا این مثال ها همه ی مثال هایی نبود که میشد نوشت و شما هم میتونید مثال های خودتون رو تعریف کنید و Query شو بنویسید. 

موفق باشید 

سروش صدر

فایل های ضمیمه