نمونه ای از Notification به همراه ویبره و صدا در اندروید

سه شنبه 10 آذر 1394

در این مقاله قصد داریم در مورد Notification صحبت نماییم ، Notification اطلاعیه هایی است که به کاربران اطلاعیه هایی را هشدار می دهد در مقالات قبلی Notification های ساده قرار داده بودیم ولی این مقاله ویبره گوشی و زنگ را هم اضافه کردیم.

نمونه ای از Notification به همراه ویبره و صدا در اندروید

اندروید برای ما یک NotificationManager را فراهم می کند که یک متد برای نمایش Notification است ، که زمانی که روی آن کلیک می شود ما می توانیم برای تعریف عملیات یک PendingIntent تعریف نماییم.

می توانید قبل از شروع کار از مقاله ی Non-Removable Notifications در اندروید استفاده نمایید.

برای درست کردن لایه ی Notification ما از یک NotificationCompat.Builder استفاده می نماییم، که متد های مختلفی را برای فعال کردن ویبره و صدا و ... دارد.

قدم اول درست کردن notification و درست کردن PendingIntent است.

Intent myIntent = new Intent(this, NotificationActivity.class);
PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, myIntent, 0);

با کلیک کردن بر روی دکمه یک عملیات و نمایش یک Activity است، ما اینجا یک Activity می سازیم و از یک نمونه Intent و pendingintent استفاده می نماییم.

درست کردن NotificationCompat.Builder:

android.support.v4.app.NotificationCompat.Builder یک لایه ی Notification درست می نماید.که این متد تنظیمات صدا و ویبره را فراهم می نماید.

NotificationCompat.Builder notificationBuilder = new NotificationCompat.Builder(MainActivity.this)
    .setContentTitle("Notification Demo").setSmallIcon(R.drawable.ic_launcher).setContentIntent(pendingIntent)
    .setContentText("You have got notification.");	 

درست کردن NotificationManager :

متد notify به کاربر اجازه می دهد، که آیکون برای نوتیفیکیشن بزارد، Led گوشی روشن و خاموش شود، صدا و ویبره برای هر پیغام باشد.


NotificationManager notificationManager = notificationManager.notify(1, notificationBuilder.build());
 

Notification به همراه ویبره :

یک متد را به نام Setvibrate فراهم می کند، که یک آرایه از جنس long دریافت می کند و روشن و خاموش کردن ویبره را با استفاده از این متد فراهم می کند.

long[] v = {500,1000};
notificationBuilder.setVibrate(v);

اولین Index به مدت میلی ثانیه صبر می کند تا ویبره شروع شود و دومین index به مدت میلی ثانیه صبر می کند تا ویبره خاموش شود.

فراموش نکنید که مجوز های لازم را برای روشن و خاموش شدن بلوتوث قرار دهید.

برای ایجاد نوتیفیکیشن به همراه صدا RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION استفاده می شود.

که توسط متد setsound صدا زده می شود.

Uri uri = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
notificationBuilder.setSound(uri); 

برای اینکه با زدن نوتیفیکیشن به یک صفحه ی دیگر برود و یک activity نمایش داده شود از کد زیر استفاده می شود.

notificationBuilder.setStyle(new NotificationCompat.BigTextStyle().bigText("Big View Styles"));

حالا برای دکمه ای که خود نوتیفیکیشن را ایجاد می کند از کد های زیر استفاده می نماییم.

که یک pendingintent تعریف می نماییم و برای نمایش نوتیفیکیشن در کنار آن از یک آیکون استفاده می نماییم.

PendingIntent childPIntent = PendingIntent.getActivity(MainActivity.this, 0, childIntent, 0);
notificationBuilder.addAction(R.drawable.ic_launcher, "Add", childPIntent); 

کد کامل کلاس برای ایجاد نوتیفیکیشن همراه صدا و ویبره:

import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.media.RingtoneManager;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.FragmentActivity;
import android.support.v4.app.NotificationCompat;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends FragmentActivity{
	private PendingIntent pendingIntent;
	private NotificationManager notificationManager;
	private NotificationCompat.Builder notificationBuilder;
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.mylayout);
		//create Intent
    Intent myIntent = new Intent(this, NotificationActivity.class);
    //Initialize PendingIntent
    pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, myIntent, 0);
    //Initialize NotificationManager using Context.NOTIFICATION_SERVICE
    notificationManager = (NotificationManager)getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
     
    //Create listener to listen button click
    OnClickListener listener = new OnClickListener() {
 			public void onClick(View view) {
		    //Prepare Notification Builder
		    notificationBuilder = new NotificationCompat.Builder(MainActivity.this)
    		.setContentTitle("مرجع تخصصی برنامه نویسان").setSmallIcon(R.drawable.logo).setContentIntent(pendingIntent)
    		.setContentText("مقالات امروز");
		  	//add sound
		    Uri uri = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
			  notificationBuilder.setSound(uri);
			  //vibrate
			  long[] v = {500,1000};
			  notificationBuilder.setVibrate(v);
			  notificationManager.notify(1, notificationBuilder.build());
 			}
     }; 
     Button btn = (Button)findViewById(R.id.button);
     btn.setOnClickListener(listener);
  }
} 

حالا کلاس نوتیفیکیشن:

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class NotificationActivity extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.msglayout);
    TextView textView = (TextView)findViewById(R.id.msg);
		textView.setText("برنامه نویسان");
  }
}

برای کلاس childnotification هم از قطعه کد زیر استفاده می نمایید:

import android.app.Activity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;

public class ChildNotificationActivity extends Activity {
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.child_msg_layout);
    TextView textView = (TextView)findViewById(R.id.childmsg);
		textView.setText("برنامه نویسان");
  }
}

در androidmanifest دسترسی برای ویبره گوشی را قرار دهید:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.concretepage.android"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >

  <uses-sdk android:minSdkVersion="11" android:targetSdkVersion="19" />
  <uses-permission android:name="android.permission.VIBRATE" />
  <application
    android:allowBackup ="false"
    android:icon="@drawable/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name" >
    <activity android:name=".MainActivity" android:label="@string/app_name" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
    <activity android:name=".NotificationActivity" android:label="Notification Click Action"/>
    <activity android:name=".ChildNotificationActivity" android:label="Child Notification Click Action"/>     
  </application>
</manifest> 

 داخل لایه ی xmlبرای نمایش نوتیفیکیشن که با زدن دکمه نوتیفیکیشن اجرا خواهد شد از کد زیر استفاده می نماییم:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#D1C4E9"
  android:orientation="vertical" >
  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="fill_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="نمایش Notification"/>
</LinearLayout>

داخل لایه ی xml که با زدن نوتیفیکیشن به صفحه اصلی می رویم:

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#D1C4E9"
  android:orientation="vertical" >
  <TextView
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
	  android:layout_gravity="center"
	  android:textColor="#b0b0ff"
	  android:textSize="30sp"
	  android:id="@+id/msg"/>
</LinearLayout>

xml بعدی:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="#D1C4E9"
  android:orientation="vertical" >
  <TextView
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
	  android:layout_gravity="center"
	  android:textColor="#b0b0ff"
	  android:textSize="30sp"
	  android:id="@+id/childmsg"/>
</LinearLayout> 

برای فایل xml که در پوشه ی value قرار دارد و نام activity ها می توانیم اینجا اسم گذاری کرد:

<resources>
  <string name="app_name">صفحه اصلی</string>
  <string name="btn"> نمایش Notification</string>
</resources>

حتما کتابخانه ی android-support-v4 را در داخل پروژه قرار دهید اگر نحوه ی اضافه کردن کتابخانه را نمی دانید به این مقاله ایجاد نمودار با استفاده از کتابخانه ی AChartEngine در اندروید رجوع فرمایید.

خروجی به صورت زیر خواهد بود:

اگر روی دکمه بزنید به همراه زنگ و ویبره یک نوتیفیکیشن نمایش داده خواهد شد.

برنامه نویسان

نویسنده 3355 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید