نحوه ایجاد انیمیشن در اندروید

در این مقاله می خواهیم در مورد ساخت یک انیمیشن صحبت نماییم، در این مقاله یک مثال ساده از یک انیمیشن را برای شما قرار داده ایم.

نحوه ایجاد انیمیشن در اندروید

اگر دقت کرده باشید انیمیشن ها از قرار گرفتن چند عکس و یا نقاشی کنار هم در زمان های مختلف تصویر برداری شده است.

که اگر تمام این تصاویر کنار هم قرار بگیرند یک انیمیشن را برای ما تشکیل می دهد.

ابتدا یک پروژه ی جدید ایجاد نمایید داخل activity خود کد های زیر را قرار دهید.


  <LinearLayout 
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:orientation="vertical" 
  android:layout_width="fill_parent" 
  android:layout_height="fill_parent" 
  android:background="#E6E6E6"> 
    <ImageView android:layout_height="wrap_content" 
  android:layout_width="wrap_content" android:id="@+id/imageAnimation" 
  android:adjustViewBounds="true" /> 
    <Button 
  android:id="@+id/btnStart" 
  android:layout_width="wrap_content" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="Start Animation" /> 
    <Button 
  android:id="@+id/btnStop" 
  android:layout_width="wrap_content" 
  android:layout_height="wrap_content" 
  android:text="Stop Animation" /> 
  </LinearLayout> 

در فولدر drawable عکس ها در موقعیت های مختلف عکس برداری شده است که در این پوشه قرار می گیرد.

ما از یک فایل xml برای قرار دادن عکس ها استفاده می نماییم که این فایل داخل پوشه ی anim قرار دارد.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<animation-list 
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
  android:oneshot="false"> 
  <item android:drawable="@drawable/frame0" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame1" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame2" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame3" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame4" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame5" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame6" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame7" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame8" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame9" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame10" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame11" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame12" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame13" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame14" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame15" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame16" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame17" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame18" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame19" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame20" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame21" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame22" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame23" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame24" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame25" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame26" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame27" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame28" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame29" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame30" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame31" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame32" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame33" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame34" android:duration="50" /> 
  <item android:drawable="@drawable/frame35" android:duration="50" /> 
</animation-list> 

حالا داخل کلاس جاوا ابزار های زیر را تعریف نمایید:


  ImageView animation; 
  Button Start; 
  Button Stop; 
  Start=(Button)findViewById(R.id.btnStart); 
  Stop=(Button)findViewById(R.id.btnStop); 
  animation = (ImageView)findViewById(R.id.imageAnimation); 

Imageview و Button را تعریف می نمایید.

حالا برای دکمه های تعریف شده یک رویداد تعریف می نمایید که دکمه ی شروع انیمیشن  را اجرا نماید و دکمه ی توقف انیمیشن را متوقف خواهد کرد.

کل کد کلاس جاوا به صورت زیر خواهد بود:

import android.app.Activity; 
import android.graphics.drawable.AnimationDrawable; 
import android.os.Bundle; 
import android.view.View; 
import android.widget.Button; 
import android.widget.ImageView; 
 
public class Animation extends Activity { 
 
  /** 
   * Reference to the ImageView which will display the animation. 
   */ 
  ImageView animation; 
  Button Start; 
  Button Stop; 
 
  @Override 
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
    super.onCreate(savedInstanceState); 
    setContentView(R.layout.main); 
 
    Start = (Button) findViewById(R.id.btnStart); 
    Stop = (Button) findViewById(R.id.btnStop); 
 
    animation = (ImageView) findViewById(R.id.imageAnimation); 
 
    animation.setBackgroundResource(R.drawable.animation); // the frame-by-frame animation defined as a xml file within the drawable folder 
    final AnimationDrawable frameAnimation = (AnimationDrawable) animation.getBackground(); 
    /* 
     * NOTE: It's not possible to start the animation during the onCreate. 
     * 
     */ 
 
    Start.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 
      @Override 
      public void onClick(View arg0) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        frameAnimation.start(); //Start the Animation 
      } 
    }); 
 
 
    Stop.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 
 
      @Override 
      public void onClick(View arg0) { 
        // TODO Auto-generated method stub 
        frameAnimation.stop(); // Stop the Animation 
      } 
    }); 
  } 
 
} 

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب