ساخت DropDownList در ASP.NET با استفاده از BootStrap با قابلیت Multi Select

در این مقاله ما نحوه ی ساخت DropDownList در ASP.NET با استفاده از BootStrap با قابلیت Multi Select را پیاده سازی میکنیم با ما همراه باشید.

با عرض سلام به همه ی همراهان عزیز سایت برنامه نویسان در این مقاله قصد دارم نحوه ساخت DropDownList در ASP.NET با استفاده از BootStrap با قابلیت Multi Select را برای شما عزیزان شرح دهم، با ما همراه باشید.

دانلود کتابخانه های Bootstrap و jQuery Bootstrap Multi-Select Plugin

برای دانلود کتابخانه ها (Plugin) مربوطه از لینک های زیر اقدام فرمایید:

کد های HTML

همانطور که در کدهای زیر مشاهده میکنید از یک لیست باکس استفاده شده که شامل 5 زیر مجوعه هست و همچنین یک Button برای برای ارسال اطلاعات:

<asp:ListBox ID="lstFruits" runat="server" SelectionMode="Multiple">
  <asp:ListItem Text="Mango" Value="1" />
  <asp:ListItem Text="Apple" Value="2" />
  <asp:ListItem Text="Banana" Value="3" />
  <asp:ListItem Text="Guava" Value="4" />
  <asp:ListItem Text="Orange" Value="5" />
</asp:ListBox>
<asp:Button Text="Submit" runat="server" OnClick="Submit" />
در کد های زیر هم پلاگین ها در قسمتhead لینک شده اند:

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script>
<link href="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.0.3/css/bootstrap.min.css"
  rel="stylesheet" type="text/css" />
<script type="text/javascript" src="http://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.0.3/js/bootstrap.min.js"></script>
<link href="http://cdn.rawgit.com/davidstutz/bootstrap-multiselect/master/dist/css/bootstrap-multiselect.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="http://cdn.rawgit.com/davidstutz/bootstrap-multiselect/master/dist/js/bootstrap-multiselect.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
  $(function () {
    $('[id*=lstFruits]').multiselect({
      includeSelectAllOption: true
    });
  });
</script>

از تگ اسکریپت هم برای اضافه کردن امکان Multi selecting در لیست باکس استفاده شده است. که از طریق آیدی که به لیست باکس دادیم قابلیت multi selecting ررا و فراهم میکند

ارسال اطلاعات و نمایش گزینه های انتخابی

همانطور که در کدهای HTML مشاهده کردید یک Button هم برای پیشنمایش و تایید نهایی اطلاعات قرار گرفته است که ما با استفاده از کد های زیر انتخاب هارا بررسی میکنیم و در صورتی که انتخاب صورت گرفته بود آیتم های انتخابی را به صورت یه  Alert نمایش داده و در غیر اینصورت  پیامی مبنی بر اینکه آیتمی انتخاب نشده نمایش میدهیم:

#C


protected void Submit(object sender, EventArgs e)
{
  string message = "";
  foreach (ListItem item in lstFruits.Items)
  {
    if (item.Selected)
    {
      message += item.Text + " " + item.Value + "\\n";
    }
  }
  ClientScript.RegisterClientScriptBlock(this.GetType(), "alert", "alert('" + message + "');", true);
}

VB.NetProtected Sub Submit(sender As Object, e As EventArgs)
  Dim message As String = ""
  For Each item As ListItem In lstFruits.Items
    If item.Selected Then
      message += item.Text + " " + item.Value + "\n"
    End If
  Next
  ClientScript.RegisterClientScriptBlock(Me.GetType(), "alert", "alert('" & message & "');", True)
End Sub

خب به پایان این مقاله رسیدیم امیدوارم از این مطلب استفاده لازم رو برده باشید با آرزوی موفقیت برای همه ی شما عزیزان

آموزش بوت استرپ