مسیریابی در ASP.net و MVC

مسیریابی URL یا بازنویسی URL یک تکنیک است که با استفاده از آن می توان آدرس کاربر پسندی را که برای بهینه سازی موتورهای جستجو مفید است تعریف کرد. براحتی می توان با استفاده از ASP.net و MVC این تکنیک را بکار برد.

 مسیریابی در ASP.net و MVC

مسیریابی  URL یا بازنویسی  URL یک تکنیک است که با استفاده از آن می توان آدرس کاربر پسندی را که برای بهینه سازی موتورهای جستجو مفید است تعریف کرد. براحتی می توان با استفاده از  ASP.net  و  MVC این تکنیک را بکار برد.

بجای فراخوانی نام فایل فیزیکی مانند  Home/about.aspx می توانیم از  Home/about استفاده کنیم.  کاربر نمی تواند فرمت فایل ها را به یاد آورد.

مسیر یابی در  ASP.net

یک  Web Application  ایجاد کرده و صفحه  Default.aspx و  About.aspx را اضافه میکنیم.

 

قدم بعدی اضافه کردن  Global.asax است.

منبع  System.Web.Routing را در پروژه خود اضافه کنید.

global.asax را باز کرده و کدهای زیر را در  Application_Start  اضافه کنید :

  void Application_Start(object sender, EventArgs e)  
  { 
    // Code that runs on application startup 
      
    System.Web.Routing.RouteTable.Routes.MapPageRoute("Home","Home/Index","~/Default.aspx"); 
   
     System.Web.Routing.RouteTable.Routes.MapPageRoute("About","Home/About-WDI","~/About.aspx"); 
   
  } 

 

در اینجا از  RouteTable  برای مسیریابی  URL استفاده کردیم. متد  RouteTable.Routes.MapPageRoute سه پارامتر routeName و  routeUrl و  physicalFile را بجای فراخوانی Default.aspx استفاده میکند. کاربر می تواند  Home/Index  را فراخوانی کند.

اکنون برنامه را اجرا کنیدو آدرس   localhost:/Home/index  را وارد کنید، به صورت اتوماتیک صفحه Default.aspx واکشی خواهد شد.

 

به همین صورت می توانید  Home/About-WDI را فراخوانی کنید.

 

مسیریابی در  ASP.net MVC 

مسیریابی در  MVC با وجود فایل  Route.Config.cs  در پوشه App_start  بسیار راحت است. می توانید مسیر خود را در این فایل تعریف کنید.

به صورت پیش فرض به صورت زیر می باشد:

// default Route 
routes.MapRoute( 
   name: "Default", 
   url: "{controller}/{action}/{id}", 
   defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }

 

routes.MapRoute صفت های  Name  و  url و defaults دارد. که در  Default نام کنترلر  ، Action  و  id  تعریف می شود :

 یک برنامه  MVC ایجاد کرده و  RouteConfig.cs را باز کرده و کدهای زیر را در آن قرار دهید .

  // Custom Route 
  routes.MapRoute( 
   name: "about", 
   url: "Home/About-WDI", 
   defaults: new { controller = "Home", action = "About", id = UrlParameter.Optional } 
  ); 

این کدها،  کنترلر  Home  و متد عمل   About  را واکشی خواهد کرد.

برای مثال اگر کاربر آدرس  'localhost:/Home/About-WDI'  را فراخوانی کند، کنترلر  Home  و متد عمل  About  واکشی خواهد شد.

 

فعال کردن صفت های مسیریابی

صفت های مسیریابی را می توان با استفاده از کد زیر در فایل  Route.config.cs فعال کرد.

  //Enabling Attribute Routing  
        routes.MapMvcAttributeRoutes(); 

 

 

حالا بجای نوشتن و مدیریت مسیرها در  Route.config می توانید مسیرها را از  کنترلر  مدیریت کنید. همانطور که در  تصویر میبینید [Route("Home/ContactUs")] را بالای نتیجه عمل contact() قرار دادیم.

  [Route("Home/ContactUs")] 
  public ActionResult Contact() 
  { 
    ViewBag.Message = "Your contact page."; 
   
    return View(); 
  } 

برنامه را اجرا کنید و آدرسی مانند  'Localhost:/Home/contactUs' را وارد کنید. این آدرس متد  Contact  را واکشی میکند. 

 

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب