ایجاد اسلاید شو با استفاده از جی کوئری و css در Mvc

در این مقاله قصد داریم با استفاده از جی کوئری و css یک اسلاید شو در asp.net mvc بسازیم ، برای درک بهتر این موضوع مقاله را کامل مطالعه فرمایید.

ایجاد اسلاید شو با استفاده از جی کوئری و css در Mvc

ابتدا یک پروژه ی mvc با وجود view,controller,model ایجاد نمایید، به صورت زیر:

نیاز به اضافه کردن کتابخانه های جی کوئری به صورت زیر است:

به تعدادی که می خواهید تصویر نمایش دهید از div به صورت زیر استفاده نمایید:

<div id="SlideshowImages"> 
  <div> <img src="/Content/Images/IMG_7785.jpg" height="200" width="200"> </div> 
  <div> <img src="/Content/Images/IMG_7788.jpg" height="200" width="200"> </div> 
  <div> <img src="/Content/Images/IMG_7790.jpg" height="200" width="200"> </div> 
  <div> <img src="/Content/Images/IMG_7799.jpg" height="200" width="200"> </div> 
  <div> <img src="/Content/Images/IMG_7847.jpg" height="200" width="200"> </div> 
  <div> <img src="/Content/Images/IMG_7849.jpg" height="200" width="200"> </div> 
</div> 

در قدم بعدی افزودن فایل css به صورت زیر خواهد بود:

<style type="text/css" style="display: none !important;"> 
  #SlideshowImages { 
    margin: 50px auto; 
    position: relative; 
    width: 200px; 
    height: 200px; 
    padding: 10px; 
    box-shadow: 0 0 20px rgba(0, 0, 0, 0.4); 
  } 
   
  #SlideshowImages > div { 
    position: absolute; 
    top: 10px; 
    left: 10px; 
    right: 10px; 
    bottom: 10px; 
  } 
</style> 

در نهایت فایل جی کوئری به صورت زیر خواهد بود:

  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function() 
    { 
      $("#slideshow > div:gt(0)").hide(); 
      setInterval(function() 
      { 
        $('#SlideshowImages > div:first').fadeOut(1000).next().fadeIn(1000).end().appendTo('#SlideshowImages'); 
      }, 3000); 
    }); 
  </script> 

برنامه را یک بار Build و اجرا نمایید به صورت زیر خواهد بود:

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب