جی کوئری در Asp.Net

jQuery یک کتابخانه جاوا اسکریپت است، که به راحتی ( HTML DOM (Document Object Model ، رویدادها ، انیمیشن و Ajax را هندل میکند . در این مقاله راه های ترکیب jQuery در پروژه را معرفی میکنیم.

 جی کوئری در Asp.Net

jQuery یک کتابخانه جاوا اسکریپت است. که  بسیار کارآمد و به راحتی  HTML DOM (Document Object Model) ، رویدادها ، انیمیشن و Ajax  را هندل میکند . در جی کوئری در مقایسه با جاوا اسکریپت کد کاهش یافته است. بیشتر ما از جی کوئری و یا جاوا اسکریپت برای فعالیت های سمت کلاینت و Ajax برای ساخت ASP.NET فرم وب / MVC، وب سرویس و  WCF استفاده میکنیم.

راه های ترکیب jQuery  در پروژه ها وجود دارد که در زیر معرفی میشود.

1. NuGet :  استفاده از NuGet بر روی پروژه

از قسمت   Toolsو Library Package Manager ،و  Manage NuGet packages for solution

  و سپس  JQuery را جستجو و نصب کنید.

 

2.  نسخه ای از جی کوئری  که احتیاج دارید را در سایت انتخاب کرده و آن را دستی دانلود کنید و به ویژوال استودیو  ضمیمه کنید.

  <script src="Scripts/JQuery -?.?.?.min.js" type="text/javascript"></script> 

   Content Delivery Network -   CDN

به طور مستقیم از گوگل یا مایکروسافت سرور  بگیریم.

برای مثال:

  <script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/JQuery /?.?.?/JQuery .min.js" type="text/javascript"> </script> 

همیشه از نسخه minified استفاده کنید:مانند  جی کوئری-min.js ?.?.?.   به دلیل اینکه سبک است و سریع  بارگذاری میشود.

موارد زیر از کنترل سرور معمولا برای  تنظیم و set و get کردن  مقادیر در جی کوئری استفاده میشود.

 

CHECKBOX :

 

چک کردن وضعیت:

  $('#<%=chkAdult.ClientID%>').attr('checked',true); 

Uncheck the Status:

  $('#<%=chkAdult.ClientID%>').attr('checked',false); 

RADIO BUTTON:( دکمه رادیویی)

  $('#<%=rboSeatType.ClientID%>').attr('checked'); 

  ENABLE & DISABLE CONTROL (فعال و غیر فعال کردن کنترل)

غیر فعال کردن هر  سرور کنترل:

  $('#<%=txtRemarks.ClientID%>').attr('disabled', true); 

 فعال کردن هر  سرور کنترل:

  $('#<%=txtRemarks.ClientID%>').attr('disabled', false); 

 

دانلود نسخه ی PDF این مطلب