نحوه ایجاد تب ها و نمایش آکاردئونی با استفاده از jQuery UI

در این مقاله قصد داریم مرحله به مرحله نحوه پیاده سازی تب ها را با استفاده از jQuery در web form توضیح دهیم. در اینجا اطلاعات یک تب را به صورت آکاردئونی و لیست های بازشونده ایجاد میکنیم.

نحوه ایجاد تب ها و نمایش آکاردئونی با استفاده از jQuery UI

 در این مقاله قصد داریم مرحله به مرحله نحوه  پیاده سازی تب ها را با استفاده از  jQuery در web form توضیح دهیم. در اینجا اطلاعات یک تب را به صورت آکاردئونی و لیست های بازشونده ایجاد میکنیم.

قدم اول ایجاد یک پروژه  Web site  است. که به صورت زیر آن را ایجاد میکنیم.

 

بر روی پروژه راست کلیک کرده و یک  Web form  با نام  Default  اضافه میکنیم.

به   jQuery-ui-1.11.4custom.zip نیاز داریم که می توان آن را از وب سایت jQuey دانلود کرد.

 

دو پوشه با نام های  Styles و Script اضافه میکنیم که در  Stylesتمام فایلهای  CSS  و در پوشه  Script تمام فایلهای  JS نگهداری می شوند. بر روی نام پروژه کلیک راست کرده و از قسمت  Add  و  Existing Item فایلهای زیر را از فولدر دانلود شده انتخاب کنید.

Jquery-ui.css    را در پوشه  Style اضافه کنید.

Jquery-1.11.3.min.js    را در پوشه  Script اضافه کنید.

 Jquery-ui.js   را نیز در پوشه  Script اضافه کنید.

 

منابع را به صورت زیر در   Default.aspx قرار دهید.

	<link href="styles/jquery-ui.css" rel="stylesheet" /> 
	<script src="scripts/jquery-1.11.3.min.js"></script> 
	<script src="scripts/jquery-ui.js"></script> 

 

ConnectionString را در  Web.Config  به صورت زیر تنظیم میکنیم.

 

<connectionStrings>
  <add name="MemberCDACConnectionString" connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=MemberCDAC;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient"/>
 </connectionStrings>

دستورات لازم برای ایجاد جدول در دیتابیس به صورت زیر می باشد:

GO 

/****** Object: Table [dbo].[tblMembers] Script Date: 01/29/2016 22:50:34 ******/ 

SET ANSI_NULLS ON 

GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 

GO 

CREATE TABLE [dbo].[tblMembers]( 

[MemberID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

[Name] [nvarchar](50) NULL, 

[address] [nvarchar](500) NULL, 

[place] [nvarchar](50) NULL, 

[joindate] [datetime] NULL, 

CONSTRAINT [PK_tblMembers] PRIMARY KEY CLUSTERED 

( 

[MemberID] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 


داده هایی را به جدول اضافه میکنیم. 

 کدها در  Default.aspx به صورت زیر خواهند بود :

   

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default.aspx.cs" Inherits="_Default" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <link href="styles/jquery-ui.css" rel="stylesheet" />
  <script src="scripts/jquery-1.11.3.min.js"></script>
  <script src="scripts/jquery-ui.js"></script>

  <script type="text/javascript">
    $(function () {
      $("#tabs").tabs();
      $("#MyAccordion").accordion();
    });
  </script>
  <style type="text/css">
    #ParentDIV
    {
      width: 50%;
      height: 100%;
      font-size: 12px;
      font-family: Calibri;
    }
  </style>
  <title>JqueryUI Tabs having Gridivew and Accordion</title>
</head>
<body dir="rtl">
  <form id="form1" runat="server">
    <h3><a href="http://barnamenevisan.org">مرجع تخصصی بر نامه نویسان</a></h3>
    <div id="tabs" style="height:100%">
      <ul>
        <li><a href="#tabs-1">اعضای گریدویو</a></li>
        <li><a href="#tabs-2">شرح وظایف اعضا</a></li>
        <li><a href="#tabs-3">نمایش اعضا به صورت آکاردئونی</a></li>
      </ul>
      <div id="tabs-1">
        <asp:GridView ID="GridView1" runat="server" BackColor="White" BorderColor="#CCCCCC" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="3">
          <FooterStyle BackColor="White" ForeColor="#000066" />
          <HeaderStyle BackColor="#006699" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
          <PagerStyle ForeColor="#000066" HorizontalAlign="Left" BackColor="White" />
          <RowStyle ForeColor="#000066" />
          <SelectedRowStyle BackColor="#669999" Font-Bold="True" ForeColor="White" />
          <SortedAscendingCellStyle BackColor="#F1F1F1" />
          <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#007DBB" />
          <SortedDescendingCellStyle BackColor="#CAC9C9" />
          <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#00547E" />
        </asp:GridView>
      </div>
      <div id="tabs-2">
        <p> در این قسمت شرح وظایف اعضا مشخص می شود.</p>
      </div>

      <div id="tabs-3">
        
          <div id="MyAccordion" style="width: 50%;margin-bottom:200px;height:500px;">
            <asp:Repeater ID="rptMembers" runat="server" >
              <ItemTemplate>
                <h3>
                  <asp:Label ID="lblName" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>'></asp:Label></h3>
                
                  <table>
                    <tr>
                      <td>
                        <b>کد عضویت  :</b>
                        <asp:Label ID="lblMemberID" runat="server" Text='<%# Eval("MemberID")%>'></asp:Label>
                        <br />
                        <b>نام دوست :</b>
                        <asp:Label ID="lblMemberName" runat="server" Text='<%# Eval("Name") %>'></asp:Label>
                        <br />
                        <b>آدرس    :</b>
                        <asp:Label ID="lblAddress" runat="server" Text='<%# Eval("Address") %>'></asp:Label>
                        <br />
                        <b>مکان    :</b>
                        <asp:Label ID="lblPlace" runat="server" Text='<%# Eval("Place") %>'></asp:Label>
                        <br />
                        <b>تاریخ عضویت  :</b>
                        <asp:Label ID="lblJoinDate" runat="server" Text='<%# Eval("Joindate","{0:dd/MM/yyyy}") %>'></asp:Label>
                        <br />
                      </td>
                    </tr>
                  </table>
                              </ItemTemplate>
            </asp:Repeater>
          </div>
        </div>
      </div>
  </form>
</body>
</html>

    

و در Codebehind ، کدهای  ado.NET برای واکشی داده ها به صورت زیر است :

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{

  string ConStr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["MemberCDACConnectionString"].ConnectionString;

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    SqlConnection con = new SqlConnection(ConStr);
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * From tblMembers", ConStr);
    DataSet ds = new DataSet();
    da.Fill(ds, "FriendTable");
    rptMembers.DataSource = ds;
    rptMembers.DataBind();

    GridView1.DataSource = ds;
    GridView1.DataBind();
  }
}

در نهایت سه تب داریم : 

اعضا در گرید ویو

شرح وظایف اعضا

نمایش اعضا به صورت آکاردئونی

 

تب اول به صورت زیر نمایش داده می شود.

تب دوم به صورت :

و نتیجه تب سوم به صورت زیر است.

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب