کلاس ماشین حساب ساده در #C

در این مقاله شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک ماشین حساب ساده در #C خواهید داشت ،چگونه یک کلاس جدید ایجاد کنیم و چگونه اعضای توابع از برنامه اصلی را صدا بزنیم.و همچنین در این مقاله با نحوه ی ایجاد کردن کلاس های کتابخانه ای آشنا می شوید.

کلاس ماشین حساب ساده در #C

این مقاله به ما نشان میدهد که چگونه یک کلاس جدید ایجاد کنیم وچگونه اعضای توابع از برنامه اصلی را صدا بزنیم.ماشین حساب یک کلاسی می باشد که دارای تعدادی توابع مانند جذر ، جمع ، تفریق ،ضرب ،تقسیم و .. می باشد.

کلاس های کتابخانه ای:

ما می توانیم یک کلاس کتابخانه ای (به عبارت دیگر یک فایل DLL)  از کد که شامل کلاس ها و متد ها می باشد ، ایجاد کنیم.

یک فایل DLL می تواند در بسیاری از برنامه ها ی .Net   مانند برنامه های کنسول ،برنامه های تحت ویندوز و برنامه های تحت وب و مانند آن ها ، استفاده شود.

برای استفاده از فایل DLL  در برنامه ها ،ما احتیاج داریم که یک  referenceبه فایل DLL  بزنیم.

DLL یک فایل خود اجرا نمی باشد اما در عوض می تواند توسط بسیاری از برنامه ها برای هدف استفاده مجدد از کد، به اشتراک گذاشته شود.

روش ایجاد کلاس های کتابخانه ای:

یک پروژه جدید در ویژوال استودیو ایجاد کنید برای اینکار ابتدا، قسمت   New Projectرا باز کنید،و سپس Class Library را انتخاب کنید.

در قسمت Name  ، شما می توانید نام کلاس خود را تایپ کنید و سپس دکمه ی OK  را کلیک کنید.

وقتی شما روی دکمه ی OK  کلیک می کنید یک فضا نامی ، با اسمی که  برای کتابخانه خودانتخاب کردید ایجاد میشود و همچنین شما کدهای زیر را در صفحه ی کد خود مشاهده می کنید.

using System ; 
using System .Collections .Generic ; 
using System .Linq ; 
using System. Text ; 
using System .Threading .Tasks ; 
 namespace ClassLibrary1  
{ 
  public class CalCulator {} 
} 

فایل Class1.cs  در قسمت Solution Explorer ، که در زیر نشان داده شده را مشاهده کنید.

حال متدهای زیر را به ماشین حساب برای انجام عملیات های ریاضی (جذر ، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم) اضافه کنید.

ما پنج متد ساده اضافه خواهیم کرد:

اولین متد برای جذر ، دومین متد برای جمع ، سومین متد برای تفریق ، چهارمین متد برای ضرب  و پنجمین متد برای تقسیم می باشد.

به طور مشابه، ما می توانیم  متدهای بیشتری به ماشین حساب برای محاسبه عملیات دیگر اضافه کنیم.

1.	public class CalCulator 
2.	{ 
3.	  // Square function  
4.	  public int Square(int num) 
5.	  { 
6.	    Return num * num; 
7.	  } 
8.	  // Add two integers and returns the sum 
9.	  public int Add(int num1, int num2) 
10.	  { 
11.	    return num1 + num2; 
12.	  } 
13.	 
14.	  // Multiply two integers and retuns the result 
15.	  public int Multiply(int num1, int num2) 
16.	  { 
17.	    return num1 * num2; 
18.	  } 
19.	  // Subtracts small number from big number 
20.	  public int Subtract(int num1, int num2) 
21.	  { 
22.	      if (num1 > num2) 
23.	      { 
24.	        return num1 - num2; 
25.	      } 
26.	 
27.	      return num2 - num1; 
28.	 
29.	    } 
30.	    //performing Division on two float variables. 
31.	  public float Division(float num1, float num2)  
32.	  { 
33.	    return num1 / num2; 
34.	  } 
35.	 
36.	} 

در این قسمت نشان می دهد که چگونه از کلاس ماشین حساب خود در  Main برنامه C#  استفاده کنیم

1.	using ClassLibrary1; 
2.	 
3.	namespace ConsoleApplication2 
4.	{ 
5.	  class Program 
6.	  { 
7.	    static void Main(string[] args) 
8.	    { 
9.	      { 
10.	        CalCulator sq = new CalCulator(); 
11.	        Console.WriteLine(sq.Square(12)); 
12.	        Console.WriteLine(sq.Add(8, 63)); 
13.	        Console.WriteLine(sq.Multiply(5, 8)); 
14.	        Console.WriteLine(sq.Subtract(10, 42)); 
15.	        Console.WriteLine(sq.Division(3, 4)); 
16.	        Console.ReadLine(); 
17.	      } 
18.	    } 
19.	  } 
20.	} 

که خروجی برنامه می شود:

برای خواندن مقالات دیگر در مورد ماشین حساب ، روی لینک های زیر کلیک کنید.

ماشین حساب در #C

در این قسمت به شما نشان می دهد که چگونه ماشین حساب در برنامه کنسولی #C استفاده می شود.


class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      int num1;
      int num2;
      string operand;
      float answer;
 
 
      Console.Write("Please enter the first integer: ");
      num1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
 
      Console.Write("Please enter an operand (+, -, /, *): ");
      operand = Console.ReadLine();
 
 
      Console.Write("Please enter the second integer: ");
      num2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 
      switch (operand)
      {
        case "-":
          answer = num1 - num2;
          break;
        case "+":
          answer = num1 + num2;
          break;
        case "/":
          answer = num1 / num2;
          break;
        case "*":
          answer = num1 * num2;
          break;
        default:
          answer = 0;
          break;
      }

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب