نحوه ایجاد Message Popup در WPF

در این مقاله نحوه ی ایجاد یک Message Popup در تکنولوژی WPF را خواهیم آموخت. مراحل کار بسیار ساده خواهند بود و شما به سادگی می توانید برنامه را ایجاد و اجرا کنید.

نحوه ایجاد Message Popup در WPF

 مرحله 1: یک برنامه ی empty WPF با استفاده از Visual Studio ایجاد کنید، نام مورد نظر برای برنامه را وارد کنید و بر روی OK کلیک کنید.

 

مرحله 2 : یک دکمه با استفاده از کد زیر در صفحه ایجاد کنید. همچنین می توانید این کار را با drag and drop کردن یک دکمه به صفحه از ToolBox انجام بدهید.

کد:

  <Button Content="Button" HorizontalAlignment="Left" Margin="133,120,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="75"/> 

مرحله 3 : نام دکمه را "نمایش پیغام" بگذارید و بر روی آن دوبار کلیک کنید. با این کار، پنجره ی زیر برای شما ظاهر خواهد شد.

 

کد زیر را وارد کنید تا زمانی که بر روی دکمه کلیک کردید، message box زیر برایتان نمایش داده شود:

  MessageBox.Show("برنامه نویسان"); 

بنابراین بعد از این مراحل، کدهای کامل صفحه ی MainWindow.xaml.cs به صورت زیر خواهد بود:

  using System; 
  usingSystem.Collections.Generic; 
  usingSystem.Linq; 
  usingSystem.Text; 
  usingSystem.Threading.Tasks; 
  usingSystem.Windows; 
  usingSystem.Windows.Controls; 
  usingSystem.Windows.Data; 
  usingSystem.Windows.Documents; 
  usingSystem.Windows.Input; 
  usingSystem.Windows.Media; 
  usingSystem.Windows.Media.Imaging; 
  usingSystem.Windows.Navigation; 
  usingSystem.Windows.Shapes; 
  namespacemessageapp 
  { 
    ///<summary> 
    /// Interaction logic for MainWindow.xaml 
    ///</summary> 
    publicpartialclassMainWindow: Window 
    { 
      publicMainWindow() 
      { 
        InitializeComponent(); 
      } 
      privatevoidButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
      { 
        MessageBox.Show("hI How are you"); 
      } 
    } 
  {

حالا برنامه را اجرا کنید تا خروجی را ببینید.

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب