سفارشی سازی Identity برای اضافه کردن عکس پروفایل در MVC

دراین مقاله ما نحوه ی بارگذاری و ذخیره عکس در جدول ASPNetUsers در SQL Server ،و همچنین نمایش عکس کاربری که احراز هویت شده است در صفحه اصلی و منوبار را یاد خواهیم گرفت.

سفارشی سازی Identity برای اضافه کردن عکس پروفایل در MVC

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

پیش نیازها:

ویژوال استودیو 2015

آموزش تصویری نصب و استفاده از Asp.Net Identity 2

استفاده از کد:

مرحله1: ایجاد دیتابیس.

ابتدا، ما دیتابیس خود را برای ذخیره همه ی جزئیات ASP.NET identity در Local SQL Server ، ایجاد می کنیم.در اینجا ، ما از SQL Server 2014 ایجاد می کنیم.برای ایجاد دیتابیس script زیر را در SQL Server خود اجرا بگیرید.

  USE MASTER 
  GO 
   
   --1) Check for the Database Exists .If the database is exist then drop and create new DB 
   
  IF EXISTS (SELECT [name] FROM sys.databases WHERE [name] = 'UserProfileDB' ) 
  DROP DATABASE UserProfileDB 
   
  GO 
   
  CREATE DATABASE UserProfileDB 
  GO 
   
  USE UserProfileDB 
  GO 

مرحله 2: ایجاد Web Application در ویژوال استودیو 2015

New _> project _> Web _> ASP.Net Web Application. نام پروژه را وارد کنید و دکمه ی OK را بزنید.

MVC را انتخاب کنید و کلیک OK را بزنید.

مرحله 3: web.config

در فایل web.config  ، ما می توانیم رشته DefaultConnection را پیدا کنیم.به صورت پیش فرض ASP.Net MVC از این  Connection String برای ایجاد ارتباط بین جداول ASP.NET identity  مانند AspNetUsers  و ...  استفاده می شود.در این جا ، در connection string ما از نام دیتابیس جدیدی که ایجاد کرده ایم استفاده می کنیم.

در این قسمت ، در Connection String ، نام SQL Server ، UID و PWDخود را برای ایجاد و ذخیره همه جزئیات کاربر در یک دیتابیس، تغییر دهید .

<connectionStrings>  
  <add name="DefaultConnection" connectionString="data source=YOURSERVERNAME;initial catalog=UserProfileDB;user id=UID;password=PWD;Integrated Security=True" providerName="System.Data.SqlClient" />   
 </connectionStrings>

مرحله 4: IdentityModels.cs

در IdentityModels.cs ، ما نیاز داریم تا property  عکس (Image) را برای ذخیره عکس در دیتابیس ،اضافه کنیم.در کلاس ApplicationUser ، ما یک property جدید برای ذخیره ی عکس اضافه می کنیم و نوع property  را همانطور که در زیر نشان داده شده byte تعریف کنید.

public class ApplicationUser : IdentityUser 
{ 
  // Here we add a byte to Save the user Profile Pictuer 
  public byte[] UserPhoto { get; set; } 
  //We can find this class inside the In IdentityModels.cs in Model folder

مرحله 5: در قسمت Model

درRegisterViewModel ، AccountViewMoodel.cs را چک کنید و Property های زیر را اضافه کنید.

   [Display(Name = "عکس کاربر")]
    public byte[] UserPhoto { get; set; }

کد کامل:

public class RegisterViewModel
  {
    [Required]
    [EmailAddress]
    [Display(Name = "ایمیل")]
    public string Email { get; set; }

    [Required]
    [StringLength(100, ErrorMessage = "The {0} must be at least {2} characters long.", MinimumLength = 6)]
    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "رمز عبور")]
    public string Password { get; set; }

    [DataType(DataType.Password)]
    [Display(Name = "تکرار رمز عبور")]
    [Compare("Password", ErrorMessage = "The password and confirmation password do not match.")]
    public string ConfirmPassword { get; set; }
    [Display(Name = "عکس کاربر")]
    public byte[] UserPhoto { get; set; }

  }

مرحله 6: Register View را برای اضافه کردن بارگذاری عکس ، ویرایش کنید.

در Register.cshtml ، ما کد زیر را برای بارگذاری عکس ها در جدول ASPNetUsers که  در دیتابیس وجود دارد،را اضافه می کنیم.

ابتدا ما , enctype = "multipart/form-data" را Begin form مانند زیر اضافه می کنیم.

  @using(Html.BeginForm("Register", "Account", FormMethod.Post, new { 
    @class = "form-horizontal", role = "form", enctype = "multipart/form-data" 
  })) { 

سپس ما نیاز داریم تا صفحه ی Register را برای اضافه کردن تگ HTML عکس(Image) برای بارگذاری عکس ، سفارشی سازی کنیم.

  <div class="form-group"> 
    @Html.LabelFor(m => m.UserPhoto, new { @class = "col-md-2 control-label" }) 
    <div class="col-md-10"> 
         
     <input type="file" name="UserPhoto" id="fileUpload" accept=".png,.jpg,.jpeg,.gif,.tif" /> 
         
    </div> 
  </div> 

مرحله7: قسمت MVC Controller:

در AccountController.cs, ، ما کد را در متد پست(Post) Register  ، برای سفارشی سازی و ذخیره ی عکس های بارگذاری شده کاربر در دیتابیس ASP.NET identity  ، بروزرسانی می کنیم.

در متد پست(Post) Register  ، ما عکس های بارگذاری شده را به صورت آرایه ای از بایت (byte array) ذخیره می کنیم و به این خاطر از آرایه بایت (byte array) استفاده می کنیم تا در جدول Users ذخیره شود.

      if (ModelState.IsValid)
      {

        // To convert the user uploaded Photo as Byte Array before save to DB  
        byte[] imageData = null;
        if (Request.Files.Count > 0)
        {
          HttpPostedFileBase poImgFile = Request.Files["UserPhoto"];

          using (var binary = new BinaryReader(poImgFile.InputStream))
          {
            imageData = binary.ReadBytes(poImgFile.ContentLength);
          }
        }


        var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email };

        //Here we pass the byte array to user context to store in db  
   
      user.UserPhoto = imageData;

در زیر کد کامل شده از متد پستRegister ، آمده است.

 [HttpPost]
    [AllowAnonymous]
    [ValidateAntiForgeryToken]
    public async Task<ActionResult> Register([Bind(Exclude = "UserPhoto")]RegisterViewModel model)
    {
      if (ModelState.IsValid)
      {

        // To convert the user uploaded Photo as Byte Array before save to DB  
        byte[] imageData = null;
        if (Request.Files.Count > 0)
        {
          HttpPostedFileBase poImgFile = Request.Files["UserPhoto"];

          using (var binary = new BinaryReader(poImgFile.InputStream))
          {
            imageData = binary.ReadBytes(poImgFile.ContentLength);
          }
        }


        var user = new ApplicationUser { UserName = model.Email, Email = model.Email };

        //Here we pass the byte array to user context to store in db  
        user.UserPhoto = imageData;

        var result = await UserManager.CreateAsync(user, model.Password);
        if (result.Succeeded)
        {
          await SignInManager.SignInAsync(user, isPersistent: false, rememberBrowser: false);

          // For more information on how to enable account confirmation and password reset please visit http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=320771  
          // Send an email with this link  
          // string code = await UserManager.GenerateEmailConfirmationTokenAsync(user.Id);  
          // var callbackUrl = Url.Action("ConfirmEmail", "Account", new { userId = user.Id, code = code }, protocol: Request.Url.Scheme);  
          // await UserManager.SendEmailAsync(user.Id, "Confirm your account", "Please confirm your account by clicking <a href=\"" + callbackUrl + "\">here</a>");  

          return RedirectToAction("Index", "Home");
        }
        AddErrors(result);
      }

      // If we got this far, something failed, redisplay form  
      return View(model);
    }

حال ما موفق شدیم ، تا در جدول ASPNetUsers در دیتابیس SQL Server محلی(Local) ، عکس را بارگذاری کنیم.

ما خواهیم دید که چگونه عکس کاربری که وارد سایت شده است را در صفحه اصلی و منوبار نمایش دهیم.

مرحله 8:نمایش عکس کاربر در صفحه اصلی

برای نمایش دادن عکس، ما متد FileContentResult را برای نشان دادن عکس درصفحه اصلی کاربر و منو بار، ایجاد کرده ایم .

در کنترلر Home متد FileContentResult را  با نام UserPhotos ، برای نمایش عکس در صفحه اصلی و منوبار  ایجاد کنید .

در کنترلر Home ، ما یک متد با نام UserPhotos ایجاد کرده ایم که عکسی را برای نشان دادن آن در پروفایل کاربر ، برمیگرداند.

در این متد ، احراز هویت (وارد سایت شده) کاربرها را بررسی میکنیم.اگر کاربر وارد سایت نشده باشد ما عکس "؟"  را به کاربر نمایش می دهیم ، مانند شکل زیر .که این عکس در صفحه اصلی و منوبار آن نمایش داده می شود.

اگر کاربر احراز هویت شده باشد و با موفقیت وارد سیستم ما شده باشد ما عکس پروفایل کاربر را در صفحه ی اصلی و منو بار نمایش می دهیم.مانند شکل زیر.

در زیر کد کامل شده ی برای احراز هویت کاربر و بازگرداندن عکس کاربر در View صفحه وجود دارد.این متدی است که در کنترلر Home ایجاد کرده ایم.

 public FileContentResult UserPhotos()
    {
      if (User.Identity.IsAuthenticated)
      {
        String userId = User.Identity.GetUserId();

        if (userId == null)
        {
          string fileName = HttpContext.Server.MapPath(@"./Images/noImg.png");

          byte[] imageData = null;
          FileInfo fileInfo = new FileInfo(fileName);
          long imageFileLength = fileInfo.Length;
          FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);
          BinaryReader br = new BinaryReader(fs);
          imageData = br.ReadBytes((int) imageFileLength);

          return File(imageData, "image/png");
        }
        // to get the user details to load user Image  
        var bdUsers = HttpContext.GetOwinContext().Get<ApplicationDbContext>();
        var userImage = bdUsers.Users.Where(x => x.Id == userId).FirstOrDefault();

        return new FileContentResult(userImage.UserPhoto, "image/jpeg");
      }
      else
      {
        string fileName = HttpContext.Server.MapPath(@"~/Images/noImg.png");

        byte[] imageData = null;
        FileInfo fileInfo = new FileInfo(fileName);
        long imageFileLength = fileInfo.Length;
        FileStream fs = new FileStream(fileName, FileMode.Open, FileAccess.Read);
        BinaryReader br = new BinaryReader(fs);
        imageData = br.ReadBytes((int) imageFileLength);
        return File(imageData, "image/png");
      }
    }

مرحله9: قسمت View در MVC

View صفحه ی Home:

 درHome Index View  ,ما کد زیر را برای  نمایش عکس پروفایل کاربری که وارد سایت شده است ، نوشته ایم.

<h1>
    عکس کاربر..

    <img src="@Url.Action("UserPhotos", "Home" )" style="width:160px;height:160px; background: #FFFFFF;
  margin: auto;
  -moz-border-radius: 60px;
  border-radius: 100px;
  padding: 6px;
  box-shadow: 0px 0px 20px #888;" />
  </h1>

Layout.cshtml

برای نمایش عکس پروفایل کاربر در بالای صفحه ما کد زیر را در Layout.cshtml_ می نویسیم.

<div class="navbar-collapse collapse">
        <ul class="nav navbar-nav">
          <li>
            <img src="@Url.Action("UserPhotos", "Home" )" height="48" width="48" />

          </li>
          <li>@Html.ActionLink("صفحه اصلی", "Index", "Home")</li>
          <li>@Html.ActionLink("درباره ما", "About", "Home")</li>
          <li>@Html.ActionLink("تماس با ما", "Contact", "Home")</li>
        </ul>
        @Html.Partial("_LoginPartial")
      </div>

مرحله 10: برنامه را اجرا بگیرید .

بنابراین ما دو قسمت بارگذاری و نمایش را به صورت کامل انجام داده ایم.حال برنامه را اجرا بگیرید و یک کاربر جدید ثبت نام کنید و خروجی را بررسی کنید.

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب