ایجاد فایل Word با استفاده از کتابخانه Spire Doc

این مقاله نشان می دهد که چگونه یک فایلWord با استفاده از کتابخانه Spire Doc ایجاد کنید. Spire Doc یک کتابخانه ساده است که کمک می کند تا یک فایل Word رابراحتی ایجاد کنید.

ایجاد فایل Word با استفاده از کتابخانه Spire Doc

معرفی:

این فایل  با استفاده از .Net و کتابخانه Spire Doc ایجاد می شود این کتابخانه ویژگی های بیش تری را فراهم می کند، اما در این بخش، ما فایل ورد و یک header ، footer، Paragraph و یک عکس که در فایل قرار می گیرد (زیرا امروزه این موارد مورد نیاز می باشند )را ایجاد می کنیم.این مقاله، تمامی مراحل ایجاد header، footer، paragraph و فرمت کردن متن را توضیح می دهد.

نکته:

این کتابخانه Spire Doc در Manage NuGet Packages در دسترس می باشد، آن را دانلود کنید و کتابخانه را در پروژه خودتان نصب کنید.

برای ایجاد و پیاده سازی ویژگی های یاد شده در فایل، شما به کلاس های اصلی زیر نیاز دارید و کتابخانه Spire Doc موارد زیر را برای ما فراهم می کند.

1.Document

Section.2

HeaderFooter.3

Paragraph.4

DocPicture.5

کلاس Document   در زیر فضای نام Spire.doc قرار دارد. این کلاس به شما کمک می کند تا یک شی (Object) از سند (document) ایجاد کنید، سازنده ی پیش فرض این کلاس پارامتری نمی گیرد و یکی از این سازنده ها مسیر فایل را می گیرد.اگر شما مسیر فایل ورد را قرار دهید، سپس سازنده ، این فایل را برای شما باز می کند.

کلاسSection  ، به ما کمک می کند که یک بخش (section) در سند(document) ایجاد شود.کلاس HeaderFooter به ما کمک می کند تا header  و Footer را در بخش سند (فایل ورد)   قرار بدهیم.کلاس Paragraph در زیر فضای نام Spire.documents   قرار دارد ، این کلاس به ما کمک می کند تا پاراگراف را در سند (document) قرار دهیم.کلاس DocPicture عکس را در سند(document) و Spire.Doc.Fields قرار می دهد.

ما کمی درمورد کلاس های اصلی بحث می کنیم.که ایده هایی را برای ایجاد سند(document) فراهم می کند.حال به سراغ کد می رویم که کمک به ساخت سند(document) می کند.

قسمت1:

ایجاد،اضافه کردن صفحه و ذخیره سند (Document) :

1.	Spire.Doc.Document doc = new Spire.Doc.Document(); 
2.	Spire.Doc.Section section = doc.AddSection(); 
3.	doc.SaveToFile("D://MyDoc.docx", Spire.Doc.FileFormat.Docx); 

خط اول یک شی از فایل ورد با استفاده از کلاس Document در فضانام Spire.Docایجاد می کند، . این کلاس سازنده های زیادی دارد.این یک سازنده پیش فرض می باشد، که یک شی ازسند (document)جدید ایجاد می کند.اگر شما یک سندی که شامل نام و نام خانوادگی می باشد رابه عنوان پارامتر سازنده به این کلاس پاس دهید ، سپس این کلاس یک شی از سند (document) ایجاد می کند.

خط دوم از کد بالا صفحه ی جدیدی را در شی document  اضافه می کند.

قسمت 2:

اضافه کردن Header و فرمت کردن متن Header :

//Adding Header
      Spire.Doc.HeaderFooter header = section.HeadersFooters.Header;
      Spire.Doc.Documents.Paragraph headerParagraph = header.AddParagraph();
      headerParagraph.Format.HorizontalAlignment = Spire.Doc.Documents.HorizontalAlignment.Center;
      headerParagraph.Format.Borders.Bottom.BorderType = Spire.Doc.Documents.BorderStyle.ThickThinMediumGap;
      headerParagraph.Format.Borders.Bottom.Space = 0.05f;
      headerParagraph.Format.Borders.Bottom.Color = System.Drawing.Color.Navy;
      //Adding and formating Header Paragraph
      Spire.Doc.Fields.TextRange headerText = headerParagraph.AppendText("ایجاد یک صفحه ورد با استفاده از " + "Spire.Doc");
      headerText.CharacterFormat.FontName = "Tahoma";
      headerText.CharacterFormat.FontSize = 15;
      headerText.CharacterFormat.Bidi = true;
      headerText.CharacterFormat.TextColor = System.Drawing.Color.Navy;

در خط اول از بخش دوم ، یک شی از کلاس Header ایجاد می کند که در زیر فضای نام Spire.Doc قرار دارد و header را به صفحه ی ما اضافه می کند.خط دوم از کد یک پاراگراف در header  اضافه می کند ، که کمک می کند تا header به صورت فرمت شده ،  نمایش داده شود ، که این کار با ایجاد یک شی ازکلاس Paragraph  که در زیر فضای نام Spire.Doc.Document قرار دارد .خط سوم و چهارم کد متنی را در هدر صفحه قرار می دهد و آن را فرمت می کند.

قسمت3:

اضافه کردن پاراگراف به صفحه

      //Adding paragraph to document
      Spire.Doc.Documents.Paragraph paragraph = section.AddParagraph();
      
      //Append Text
      paragraph.AppendText("سلام، این متن توسط " + "SpireDoc " + "ساخته شده است." + " شما با استفاده " +
                 "از این کامپوننت میتوانید اسناد ورد حرفه ای فارسی ایجاد و یا ویرایش کنید.");
      paragraph.Format.HorizontalAlignment = Spire.Doc.Documents.HorizontalAlignment.Justify;
      paragraph.Format.AfterSpacing = 15;
      paragraph.Format.BeforeSpacing = 20;
      paragraph.Format.IsBidi = true;
      //Adding another paragrhap

      Spire.Doc.Documents.Paragraph paragraph1 = section.AddParagraph();
      paragraph1.AppendText("سلام، این متن توسط " + "SpireDoc " + "ساخته شده است." + " شما با استفاده " +
                 "از این کامپوننت میتوانید اسناد ورد حرفه ای فارسی ایجاد و یا ویرایش کنید.");
      paragraph1.Format.HorizontalAlignment = Spire.Doc.Documents.HorizontalAlignment.Justify;
      paragraph1.Format.AfterSpacing = 15;
      paragraph1.Format.IsBidi = true;

این قسمت 2 پاراگراف در صفحه قرار می دهد  با استفاده از متد AddParagraph ، که کلاس Pragraph را برمی گرداند.تابع AppendText از کلاس Paragraph کمک می کند تا یک متن در پاراگراف اضافه شود.

قسمت 4:

قرار دادن عکس در صفحه:


      
      Spire.Doc.Fields.DocPicture image = paragraph2.AppendPicture(System.Drawing.Image.FromFile(@"C:\Users\Fahimeh\Wallpapers\Wallpaper (5).jpg"));
      image.VerticalAlignment = Spire.Doc.ShapeVerticalAlignment.Center;
      image.HorizontalAlignment = Spire.Doc.ShapeHorizontalAlignment.Center;
      image.Width = 500;
      image.Height = 500;

در کد بالا ، یک عکس در صفحه وارد می کند.خط اول کد ، یک پاراگراف به صفحه اضافه می کند و خط های 3و4و5و6 یک عکس در پاراگراف قرار می دهند و طول و عرض و میزان عکس را تنظیم می کنند.

قسمت 5:

اضافه کردن Header و فرمت کردن متن Header :

//Adding footer
      Spire.Doc.HeaderFooter footer = section.HeadersFooters.Footer;
      Spire.Doc.Documents.Paragraph footerParagraph = footer.AddParagraph();
      footerParagraph.Format.HorizontalAlignment = Spire.Doc.Documents.HorizontalAlignment.Center;
      footerParagraph.Format.Borders.Bottom.BorderType = Spire.Doc.Documents.BorderStyle.ThickThinMediumGap;
      footerParagraph.Format.Borders.Bottom.Space = 0.05f;
      footerParagraph.Format.Borders.Bottom.Color = System.Drawing.Color.Navy;
      //Adding and formating footer Paragraph
      Spire.Doc.Fields.TextRange footerText = footerParagraph.AppendText("این سند ورد توسط برنامه نویسان ساخته شده است.");
      footerText.CharacterFormat.FontName = "Tahoma";
      footerText.CharacterFormat.FontSize = 15;
      footerText.CharacterFormat.TextColor = System.Drawing.Color.Gray;
      footerText.CharacterFormat.Bidi = true;

در کد بالا footer را در صفحه قرار می دهد و متن footer  و پاراگراف را فرمت می کند .این کار مانند قرار دادن header در صفحه می باشد.

آموزش سی شارپ

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب