بررسی اجمالی Panel ها در WPF

همان طور که می دانیم در تکنولوژی Panel، WPF ها بخش مهمی از امکانات موجود هستند. در این مقاله به بررسی امکانات و نحوه استفاده از انواع Panel های موجود در این تکنولوژی می پردازیم.

بررسی اجمالی Panel ها در WPF

مرحله 1 : یک برنامه ی empty WPF با استفاده از Visual Studio  ایجاد کنید، یک نام برای برنامه انتخاب کنید و بر روی دکمه ی OK کلیک کنید.

مرحله 2 : المان های نشان داده شده در زیر را با استفاده از Stackpanel به صفحه اضافه کنید.

کد این بخش به صورت زیر می باشد:

<StackPanel Margin="-10,0,9.667,-0.333">
    <Button Name="Hi" Margin="45,45,0,0" Content="باز شود DockPanel صفحه" Background="DarkSalmon" Click="Hi_Click" />
    <Button Name="r" Margin="45,45,0,0" Content="سجاد باقرزاده" Background="DarkTurquoise"/>
    <Button Name="hw" Margin="45,45,0,0" Content="ایمان مدائنی " Background="Khaki" />
    <Button Name="u" Margin="45,45,0,0" Content="باز شود WrapPanel صفحه " Background="PaleTurquoise" Click="u_Click"/>
  </StackPanel> 

پس از انجام این کار، کدهای مربوط به صفحه ی Mainwindow.xaml به صورت زیر خواهد بود:

<Window x:Class="Panels_WPF.MainWindow"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="MainWindow" Height="350" Width="525">
  <StackPanel Margin="-10,0,9.667,-0.333">
    <Button Name="Hi" Margin="45,45,0,0" Content="باز شود DockPanel صفحه" Background="DarkSalmon" Click="Hi_Click" />
    <Button Name="r" Margin="45,45,0,0" Content="سجاد باقرزاده" Background="DarkTurquoise"/>
    <Button Name="hw" Margin="45,45,0,0" Content="ایمان مدائنی " Background="Khaki" />
    <Button Name="u" Margin="45,45,0,0" Content="باز شود WrapPanel صفحه " Background="PaleTurquoise" Click="u_Click"/>
  </StackPanel>
</Window> 

مرحله 3 : در این مرحله می خواهیم یک صفحه (window) جدید به پروژه اضافه کنیم. برای این کار بر روی نام solution کلیک راست کرده و یک صفحه باز کنید و نام آن را Wrapapnel.xaml بگذارید.

کدهای مربوط به Wrapapnel.xaml به صورت زیر خواهد بود:

<Window x:Class="Panels_WPF.Wrapapnel"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="Wrapapnel" Height="300" Width="300">
  <WrapPanel Margin="-10,0,9.667,-0.333">
    <Button Name="Hi" Margin="45,45,0,0" Content="برنامه نویسان" Background="DarkSalmon" />
    <Button Name="hw" Margin="45,45,0,0" Content="ایمان مدائنی " Background="Khaki" />
    <Button Name="r" Margin="45,45,0,0" Content="سجاد باقرزاده" Background="DarkTurquoise"/>
    <Button Name="u" Margin="45,45,0,0" Content="برنامه نویسان " Background="PaleTurquoise"/>
  </WrapPanel>
</Window>

صفحه (window) برای wrappanel به صورت زیر  خواهد بود:

مرحله 4 : حالا یک دکمه در صفحه ی Mainwindow.xaml برای Wrappanel قرار دهید تا بتوانیم این صفحه را از طریق کدهای زیر باز کنیم.

 بر روی دکمه ی موجود در Wrappanel دو بار کلیک کرده و کد زیر را در قسمت Mainwindow.xaml.cs وارد کنید.


  Wrappanel p = newWrappanel(); 
  p.Show(); 

در نهایت، کدهای موجود در صفحه ی mainwindow.xaml.cs به صورت زیر خواهند بود:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;

namespace Panels_WPF
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for MainWindow.xaml
  /// </summary>
  public partial class MainWindow : Window
  {
    public MainWindow()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void u_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      Wrapapnel p=new Wrapapnel();
      p.Show(); 
    }

    private void Hi_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      DockPanel d=new DockPanel();
      d.Show();
    }
  }
} 

مرحله 5 : یک صفحه ی جدید مطابق مراحل قبل باز کنید.می خواهیم در این صفحه Dockpanel را بررسی کنیم. برای جایگذاری المان ها در داخل Dockpanel به صورت زیر عمل می کنیم:

<Dockpanel></DockPanel>.

کدهای مربوط به قرار گیری المان ها به صورت زیر خواهند بود:

<Window x:Class="Panels_WPF.DockPanel"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    Title="DockPanel" Height="300" Width="300">
  <DockPanel Margin="-10,0,9.667,-0.333">
    <Button Name="Hi" Margin="45,45,0,0" Content="برنامه نویسان" Background="DarkSalmon" />
    <Button Name="hw" Margin="45,45,0,0" Content="ایمان مدائنی " Background="Khaki" />
    <Button Name="r" Margin="45,45,0,0" Content="سجاد باقرزاده" Background="DarkTurquoise"/>
    <Button Name="u" Margin="45,45,0,0" Content="برنامه نویسان " Background="PaleTurquoise"/>
  </DockPanel>
</Window> 


مرحله 6 : حالا برنامه را اجرا کنید و خروجی را ببینید.

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب