نمایش Progress Bar هنگام بارگذاری فایل ها با استفاده از AJAX UpdateProgress

در این مقاله ، ما میخواهیم نحوه ی بارگذاری و نمایش عکس ها بدون ذخیره کردن آن ها در پوشه ASP.NET با استفاده از #C توضیح دهیم.

نمایش Progress Bar هنگام بارگذاری فایل ها با استفاده از AJAX UpdateProgress

با استفاده از property به نام binary reader در ASP.NET ، ما می توانیم عکس ها را بارگذاری و نمایش بدهیم.

برای بارگذاری و نمایش عکس ها در AsP.NET بدون ذخیره کردن در پوشه ، ما باید یک وب سایت جدید در Visual Studio ، ایجاد کنیم.صفحه ی aspx را باز کنید و کد زیر را وارد کنید.

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="WebForm2.aspx.cs" Inherits="UploadImage.WebForm2" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
  <title></title>
   <style type="text/css"> 
      #imgDetail 
      { 
        width: 30%; 
        height: 30%; 
      } 
       
       
        </style> 
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
    <div style="width: 50%">
      <asp:FileUpload ID="upload1" runat="server" />
      <asp:Button ID="btnPreview" runat="server" Text="بارگذاری و نمایش" OnClick="btnPreview_Click" />
      <hr />
      <asp:Image ID="imgDetail" Visible="false" runat="server" />
      </div>
  </form>
</body>
</html>

بعد از اضافه کردن کد در صفحه ی ASPX حال فایل code behind را باز کنید و فضانام های زیر را اضافه کنید.

C# Code:

1.	using System; 
2.	using System.IO; 

 

بعد از تکمیل اضافه کردن فضانام ها شما باید کدهای زیر را وارد کنید.

protected void btnPreview_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Stream strm = upload1.PostedFile.InputStream;
      BinaryReader reader = new BinaryReader(strm);
      Byte[] bytes = reader.ReadBytes(Convert.ToInt32(strm.Length));
      imgDetail.ImageUrl = "data:image/png;base64," + Convert.ToBase64String(bytes, 0, bytes.Length);
      imgDetail.Visible = true;
    }

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب