پیاده سازی گالری در ASP.NET

دراین مقاله ما قصد داریم بدون استفاده از پلاگین های مختلف مانند jQuery و.. که هر قسمت از گالری به صورت تصادفی و با ارتفاع های مختلف ایجاد میکنیم.

پیاده سازی گالری در ASP.NET

کد های صفحه aspx

1.	<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Default2.aspx.cs" Inherits="Default2" %> 
2.	  <!DOCTYPE html> 
3.	  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
4.	 
5.	  <head runat="server"> 
6.	    <title></title> 
7.	    <style> 
8.	    .inner-tr td { 
9.	      vertical-align: top; 
10.	    } 
11.	     
12.	    .one-tiles { 
13.	      height: 170px !important; 
14.	      background-color: #d77575; 
15.	    } 
16.	     
17.	    .two-tiles { 
18.	      height: 130px !important; 
19.	      background-color: #dcbc4c; 
20.	    } 
21.	     
22.	    .three-tiles { 
23.	      background-color: #a3ca3b; 
24.	      height: 300px !important; 
25.	    } 
26.	     
27.	    .four-tiles { 
28.	      background-color: #3daee3; 
29.	      height: 150px !important; 
30.	    } 
31.	     
32.	    .five-tiles { 
33.	      background-color: #bb8ed8; 
34.	      height: 270px !important; 
35.	    } 
36.	     
37.	    .six-tiles { 
38.	      background-color: #baafb1; 
39.	      height: 230px !important; 
40.	    } 
41.	    </style> 
42.	  </head> 
43.	 
44.	  <body> 
45.	    <form id="form1" runat="server"> 
46.	      <div id="divmain" runat="server" class="box"> 
47.	      </div> 
48.	    </form> 
49.	  </body> 
50.	 
51.	</html> 

در تصویر بالا ما در تگ head صفحه،  شش کلاس با رنگ و ارتفاع گوناگون ایجاد کرده ایم  و در سرور به آنها درسترسی داریم.

1.	using System.Collections.Generic; 
2.	using System.Linq; 
3.	using System.Threading; 
4.	using System.Web; 
5.	using System.Web.UI; 
6.	using System.Web.UI.WebControls; 
7.	public partial class Default2: System.Web.UI.Page 
8.	{ 
9.	  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
10.	  { 
11.	    String strGallery = String.Empty; 
12.	    strGallery = strGallery + "<table style='width:100%;height:800px; border-collapse: collapse;'><tr>"; 
13.	    for (Int32 i = 0; i < 5; i++) 
14.	    { 
15.	      strGallery = strGallery + "<td style='vertical-align: top;'><table style='width:100%;' cellspacing='1'>"; 
16.	      for (Int32 j = 0; j <= 5; j++) 
17.	      { 
18.	        Thread.Sleep(10); 
19.	        Int32 rndnumber = RandomNumber(); 
20.	        String ClassName = String.Empty; 
21.	        if (rndnumber == 1) 
22.	        { 
23.	          ClassName = "one-tiles"; 
24.	        } 
25.	        else if (rndnumber == 2) 
26.	        { 
27.	          ClassName = "two-tiles"; 
28.	        } 
29.	        else if (rndnumber == 3) 
30.	        { 
31.	          ClassName = "three-tiles"; 
32.	        } 
33.	        else if (rndnumber == 4) 
34.	        { 
35.	          ClassName = "four-tiles"; 
36.	        } 
37.	        else if (rndnumber == 5) 
38.	        { 
39.	          ClassName = "five-tiles"; 
40.	        } 
41.	        else 
42.	        { 
43.	          ClassName = "six-tiles"; 
44.	        } 
45.	        strGallery = strGallery + "<tr class='inner-tr'><td class='" + ClassName + "'></td></tr>"; 
46.	      } 
47.	      strGallery = strGallery + "</table></td>"; 
48.	    } 
49.	    strGallery = strGallery + "</tr></table>"; 
50.	    divmain.InnerHtml = strGallery; 
51.	  } 
52.	  public Int32 RandomNumber() 
53.	  { 
54.	    Random _r = new Random(); 
55.	    Int32 number = _r.Next(1, 7); 
56.	    return number; 
57.	  } 
58.	} 

درکد بالا شما طریقه ایجاد گالری را مشاهده میکنید. ما جدول های داینامیکی را با استفاده از HTML ایجاد کرده ایم و یک رشته در آن قرار داده ایم و دو حلقه را ایجاد کرده ایم که یکی از آنها که حلقه For در نظر گرفته شده و آن وظیفه دارد تعداد ستون های جدول که میخواهیم نمایش دهیم را محاسبه می کتد و دیگری حلقه For است که تعداد سطر های گالری را محاصبه می کند.

ما یک تابع ایجاد کننده عدد که اعداد بین 1 تا 6 کلاس ها را به طور تصادفی با توجه به اعداد تصادفی  و با استفاده از else if  هربار یک عدد تصادفی تولید میکند.  در اخر یک  div با runat=server در صفحه اصلی قرار می دهیم  و در آخر خروجی برنامه:

شما میتوان به جای رنگها از عکس استفاده کنید.

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب