ایجاد jQGrid با استفاده از Entity Framework در MVC

در این مقاله میخواهیم با استفاده از jqGrid یک GridView که قابلیت های زیادی دارد ایجاد کنیم و داده ها را با استفاده از Entity Framework درون آن قرار دهیم.

ایجاد jQGrid با استفاده از Entity Framework در MVC

نمایش دادن داده های درون یک Gridview نیاز هر برنامه ای است . ما برای مدیرت کاربر ها نیاز به مرتب سازی ، صفحه بندی ، فیلتر ، و جستجو آنها  داریم .jqGrid یک جدول سمت Client بسیار سبک است  که ما میتوانیم از از آن به راحتی استفاده کنیم  و این جدول از قابلیت های خوبی برخوردار است .ما قصد داریم در این مقاله یک jQGrid در ASP.NET MVC ایجاد کنیم و داده ها را درون آن قرار دهیم .حال یک بانک اطلاعاتی به نام  jQGrid را پیاده سازی میکنیم که شامل یک جدول به نام StudentInfo است و اطلاعات مورد نظر را وارد میکنیم.

کد زیر جدول StudentInfo برای شما ایجاد میکند کافی است بر روی بانک اطلاعاتی خود کلیک راست کرده و گزینه NewQuery  را انتخاب کنید و کد زیر را در داخل آن اجرا نمایید.

1.	USE [jQGrid] 
2.	GO 
3.	 
4.	 
5.	SET ANSI_NULLS ON 
6.	GO 
7.	 
8.	SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
9.	GO 
10.	 
11.	CREATE TABLE [dbo].[StudentInfo]( 
12.	  [ID] [int] NOT NULL, 
13.	  [Name] [nvarchar](50) NULL, 
14.	  [Family] [nvarchar](50) NULL, 
15.	  [Email] [nvarchar](50) NULL, 
16.	  [City] [nvarchar](50) NULL, 
17.	 CONSTRAINT [PK_StudentInfo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
18.	( 
19.	  [ID] ASC 
20.	)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
21.	) ON [PRIMARY] 
22.	 
23.	GO 

فیلد های جدول را مانند تصویر زیر پر میکنیم:

برای نمایش داده ها در GridView یک  stored procedure به نام “GetStudentInfo“ ایجاد میکنیم.

1.	USE [jQGrid] 
2.	GO 
3.	 
4.	SET ANSI_NULLS ON 
5.	GO 
6.	SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
7.	GO 
8.	 
9.	CREATE PROCEDURE [dbo].[GetStudentInfo] 
10.	   
11.	AS 
12.	BEGIN 
13.	   
14.	  SET NOCOUNT ON; 
15.	  
16.	  SELECT ID, Name, Family, Email, City
17.	   from StudentInfo 
18.	END 

برای تست کردن stored procedure از کد زیر استفاده می کنیم :

DECLARE @return_value int 
EXEC  @return_value = GetStudentInfo
SELECT 'Return Value' =@return_value
GO

درحال حاضر بانک اطلاعاتی ما آماده است.

یک پروژه ASP.NET MVC Web Application. ایجاد میکنیم.

MVC را انتخاب میکنیم .

درمرحله بعد ما میخواهیم از Entity framework استفاده کنیم که" GetStudentInfo" stored procedure  برای  ذخیره سازی داده ها در جدول StudentInfo است و با استفاده از Entity framework آن هارا باز یابی می کند.ما برای استفاده از framework Entity باید یک Edmx ایجادکنیم و برای ایجاد آن بر روی پروژه کلیک راست کنید. add new را انتخاب کنید.

 مانند تصویر زیر:

در مرحله بعدی Generate from database را انتخاب کنید.

حال مشاهده میکنید که Edmx  ساخته شده:

درمرحله بعد jQGrid را از nuget دریافت میکنیم.

تصویر زیر را مشاهده کنید:

به طور خودکار HomeControler    view index را  نمایش می دهد  و ما میخواهیم  یگ Action متفاوت فراخوانی کنیم که در ViewIndex  بارگذاری می شود .

1.	public ActionResult Index() 
2.	    { 
3.	 
4.	      return View(); 
5.	    } 

حال ما Action  متفاوتی داریم که  داده ها با استفاده از  Entity framework دریافت میکند .

کد زیر را مشاهده کنید :

public ActionResult GetJqGridData()
    {
      jQGridEntities s = new jQGridEntities();
      var studentList = s.GetStudentInfo();
      var JsonData = new
      {
        rows = studentList
      };
      return Json(JsonData, JsonRequestBehavior.AllowGet);
    }

برای نمایش GridView  ، یک Table با ID به نام studentGrid در نظر گرفته شده و همچنین یک div با ID به نام  studentGridPage برای صفحه بندی آن قرار داده ایم . ودر آخر فایل های jQGrid  را به صفحه اضافه می کنیم .

Index.cshtml

1.	<div> 
2.	  <table id="studentGrid"></table> 
3.	  <div id="studentGridPager"></div>  
4.	</div> 
5.	@section scripts{ 
6.	  <link href="~/Content/themes/base/jquery-ui.css" rel="stylesheet" /> 
7.	  <link href="~/Content/jquery.jqGrid/ui.jqgrid.css" rel="stylesheet" /> 
8.	  <script src="~/Scripts/jquery-ui-1.10.4.js"></script> 
9.	  <script src="~/Scripts/i18n/grid.locale-en.js"></script> 
10.	  <script src="~/Scripts/jquery.jqGrid.min.js"></script> 
11.	  <script src="~/Scripts/script.js"></script> 
12.	} 

هنگامی که فایل script.js در صفحه بارگذاری شود Action GetJqGridData  فراخوانی شده و داده ها درون جدول قرار میگیرند. 

Script.js

$(function ()
{ 
  $("#studentGrid").jqGrid
  ({ 
    url: "/Home/GetJqGridData", 
    datatype: 'json', 
    mtype: 'Get', 
    colNames: ['شماره', 'نام','نام خانوادگی', 'آدرس','استان'], 
    colModel: [ 
      { key: true, name: 'ID', index: 'ID', sortable: true }, 
      { key: false, name: 'Name', index: 'Name', sortable: true }, 
      { key: false, name: 'Family', index: 'Family', sortable: true },
      { key: false, name: 'Email', index: 'Email', sortable: true },
      { key: false, name: 'City', index: 'City', editable: true }
      ], 
    pager: jQuery('#studentGridPager'), 
    rowNum: 3, 
    rowList: [10, 20, 30, 40, 50], 
    height: '100%', 
    viewrecords: true, 
    caption: 'Students Records', 
    emptyrecords: 'No Students Records are Available to Display', 
    jsonReader: 
    { 
      root: "rows", 
      page: "page", 
      total: "total", 
      records: "records", 
      repeatitems: false, 
      Id: "0" 
    }, 
    autowidth: true, 
    multiselect: false, 
  }).navGrid('#studentGridPager', 
  { 
    edit: true, add: true, del: true, search: true, 
    searchtext: "Search Student", refresh: true 
  }, 
     
    { 
      zIndex: 100, 
      caption: "Search Students", 
      sopt: ['cn'] 
    }); 
 
}); 

خروجی برنامه را مشاهده کنید:

jqGrid امکانات زیادی دارد که حتی میتوان حذف ، ویرایش ، افزودن ، داده ها را انجام دهید .

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب