ایجاد اعتبارسنجی با استفاده از BootStrap و jQuery Tooltip

در این مقاله شما درباره jQuery Tooltip Validation با استفاده از BootStrap مطالبی را خواهید اموخت . شاید به این مشکل بر خورده باشید که با نمایش پیغام شما در یک فرم ، صفحه بندی شما کاملا به هم بریزد ، ما در این مقاله سعی در برطرف نمودن این مشکل با استفاده از tooltip ها را داریم .

 ایجاد اعتبارسنجی با استفاده از BootStrap و jQuery Tooltip

آکادمی برنامه نویسان ، برگزار کننده دوره های آموزش برنامه نویسی با استفاده از اساتید مجرب و حرفه ای در سراسر ایران .

[ جهت مشاهده دوره های درحال ثبت نام کلیک کنید ]

ارائه مدارک معتبر آموزشی و ورود به بازار کار .

در حالت کلی ما از jQuery unobtrusive validation Plugin ها در برنامه های ASP.Net MVC استفاده می کنیم .
ما در این مقاله در مورد مطالب زیر مطالبی را خواهیم آموخت :
1.معایب jQuery Validation  در MVC .
2. jQuery tooltip validation .

برخی معایب در استفاده از این Plugin  وجود دارد . در زمان استفاده از این plugin ، یک تگ span را برای نمایش پیام خطا (Error Messages) ایجاد می کند .اگر شما ، برای مثال ، یک فرم افقی بالای کنترلر ها دارید ،  ممکن است که آن درست کار نکند ، تا زمانی که از page layout رد شوند . برای همین تصمیم بر آن شد تا تغییراتی را در کتابخانه jQuery Validation ایجاد کنیم تا بجای استفاده از span در نشان دادن  Error Message ها از Tooltip استفاده کند . که به شما  چگونگی این کار را  نشان خواهیم داد . 
به کمک BootStrap از tooltip استفاده کنید .

قبل از این که به سراغ tooltip ها برویم ، نگاهی به روش قدیمی آن می اندازیم ، که در زیر آن را می بینیم .

زمانی که روی دکمه Register کلیک میکنیم ، همانطور که در شکل زیر مشاهده میکنید ، پیامی نمایش داده میشود .


اگر من طول پیام را زیاد کنم ، اتفاق بالا رخ می دهد و قسمت بندی صفحه به هم میخورد . در نتیجه این یکی از دلایلی است که استفاده از default behavior of the  jQuery validation plugin  را بد میکند . ما tooltip را با Error type عوض میکنیم به این دلیل که ما نمیخواهیم صفحه بندی ما به هم بخورد .

از این جا به بعد تازه مقاله jQuery tooltip validation شروع می شود .
 

مرحله اول :
1.یک پروژه ASP.Net MVC  بسازید .2.فایل های زیر را به برنامه اضافه کنید .

3.  HomeController.cs. را بسازید .

Right click->Controllers folder->Add->Controller->name it as HomeController.cs.4.متد Index را به Controller اضافه کنید .
5. view را به متد View اضافه کنید .

Right click->Index Method->Add View->click OK.Index View ساخته شد .
6. حالا کدهای زیر را در فایل Index.cshtml قرار دهید .

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Bootstrap tooltip Example</title>

  <!-----------------resource files------------->
  <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <script src="~/Scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/jquery.validate.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/jquery-validate.bootstrap-tooltip.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/myscript.js"></script>

  <style type="text/css">
    .tooltip{
      margin-left:100px;      
    }
    .tooltip-inner {
      background: #ff3333; /*tooltip text background color*/
      border-radius: 0px;
      font-weight: bolder;
      box-shadow: 1px 1px 1px 1px black;
    }
    .tooltip.top .tooltip-arrow {
      border-top-color: red;
      margin-left: -55px;      
    }
    input[type="text"],input[type="password"],input[type="number"],input[type="email"], #CountryDropdownlst {
      box-shadow: 1px 1px 1px 1px grey;
      width: 200px;
    }
    #CountryDropdownlst{
      height:27px;
    }
    /*.tooltip-inner tooltip-arrow {
      margin-left: 200px;
    }*/
  </style>
</head>
<body>
<div id="main">

  @using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post, new { name = "RegistrationForm", id = "RegistrationForm" }))
  {
    <fieldset style="padding-left: 100px; box-shadow: 2px 2px 2px 2px #000;margin-top:30px;height:500px;">
      <legend style="font-size:larger;font-weight:bold;">ثبت نام</legend>
      <div id="left-part" align="left" style="float:left;margin-left:20px;">
        @Html.Label("نام", new { required = "required" })<br />
        @Html.TextBox("FirstName")<br /><br />
        @Html.Label("نام خانوادگی")<br />
        @Html.TextBox("LastName")<br /><br />
        @Html.Label("نام کاربری")<br />
        @Html.TextBox("UserName")<br /><br />
        @Html.Label("جنسیت")<br />
        @Html.RadioButton("Gender", "Male", false, new { id = "rbnMale", name = "rbnMale" })مذکر
        @Html.RadioButton("Gender", "Female", false, new { id = "rbnFemale", name = "rbnFemale" })مونث
        <br /><br />
        @Html.Label("ایمیل:")&nbsp;&nbsp;<br />
        @Html.TextBox("Email", null, new { type = "email" })<br /><br />
      </div>
      <div id="right-side" style="margin-left:400px;">
        @Html.Label("رمز")<br />
        @Html.Password("Password")<br /><br />
        @Html.Label("تکرار رمز")<br />
        @Html.Password("ConfirmPassword")<br /><br />
        @Html.Label("شماره موبایل")<br />
        @Html.TextBox("MobileNo", null, new { type = "number" })<br /><br />
        @Html.Label("شهر")<br />
        @Html.TextBox("State")<br /><br />
        @Html.Label("کشور")<br />
        @Html.DropDownList("CountryDropdownlst", new List<SelectListItem>()
             {
              new SelectListItem(){Text="ایران",Value="0"},
              new SelectListItem(){Text="چین",Value="1"},
              new SelectListItem(){Text="آمریکا",Value="2"},
              new SelectListItem(){Text="روسیه",Value="3"}
             }, "--انتخاب--", new { id = "CountryDropdownlst" })
        <br /><br />
        <input type="submit" value="ثبت" id="btnSubmit" name="btnSubmit" class="btn btn-primary"/>
      </div>
    </fieldset>
  }
  <br />
</div>
</body>
</html>

مرحله دوم :
1. myscript.js را به پوشه script اضافه کنید .


myscript.js 

//if no errors form will be submited
$.validator.setDefaults({
  submitHandler: function () {
    alert("form submited!");
  }
});
debugger;
$(document).ready(function () {
  $("#RegistrationForm").validate({
    rules: {
      FirstName: {
        required: true,
        minlength: 4,
        maxlength: 15
      },
      LastName: {
        required: true,
        minlength: 4,
        maxlength: 15
      },
      UserName: {
        required: true,
        minlength: 5
      },
      Gender: { required: true },
      Email: {
        required: true,
        email: true
      },
      Password: {
        required: true,
        minlength: 5,
        maxlength: 20
      },
      ConfirmPassword:{
        required: true,
        equalTo:"#Password"
      },
      MobileNo: {
        required: true,
        number: true,
        minlength: 10,
        maxlength:12
      },
      State: { required: true ,minlength:5},
      CountryDropdownlst: {
        required:true
      }
    },
    messages: {
      Gender: "لطفا جنسیت خود را مشخص کنید!",
      FirstName: {
        required: "نام اجباری است ",
        minlength: "حداقل 4 کاراکتر باید وارد کنید ",
        maxlength:"حداکثر 15 کاراکتر مجاز است"
      },
      LastName: {
        required: "نام خانوادگی اجباری است ",
        minlength: "حداقل 4 کاراکتر باید وارد کنید",
        maxlength: "حداکثر 15 کاراکتر مجاز است"
      },
      UserName: {
        required: "نام کاربری اجباری است",
        minlength: "حداقل 4 کاراکتر باید وارد کنید"
      },
      Password: {
        required: "رمز اجباری است",
        minlength: "حداقل 4 کاراکتر باید وارد کنید"
      },
      ConfirmPassword: {
        required: "پسورد را تایید کنید",
        equalTo:"پسورد همخوانی ندارد "
      },
      MobileNo: {
        required: "لطفا شماره موبایل خود را وارد کنید ",
        minlength: "شماره معتبر وارد نید "
      },
      State:"استان خود را وارد کنید ",
      CountryDropdownlst:"کشور خود را انتخاب کنید "

    },
    //tooltip options to change position of tooltip..
    tooltip_options: {
      FirstName: { trigger: 'focus' },
      Gender: { placement: 'top', html: true }  //placement:'bottom'for bottom
    },
    //submitHandler: function (form) {
    //  $("#validity_label").html('<div class="alert alert-success">No errors. Like a boss.</div>');
    //},
    invalidHandler: function (form, validator) {
      $("#validity_label").html('<div class="alert alert-error">There be ' + validator.numberOfInvalids() + ' error' + (validator.numberOfInvalids() > 1 ? 's' : '') + ' here. OH NOES!!!!!</div>');
    }
  });
});

مرحله سوم :
Style را برای نمایش دادن error اضافه کنید .

.tooltip{ 
    margin-left:100px;       
  } 
  .tooltip-inner { 
    background: #ff3333; /*tooltip text background color*/ 
    border-radius: 0px; 
    font-weight: bolder; 
    box-shadow: 1px 1px 1px 1px black; 
  } 
  .tooltip.top .tooltip-arrow { 
    border-top-color: red; 
    margin-left: -55px;       
  } 
  input[type="text"],input[type="password"],input[type="number"],input[type="email"], #CountryDropdownlst { 
    box-shadow: 1px 1px 1px 1px grey; 
    width: 200px; 
  } 
  #CountryDropdownlst{ 
    height:27px; 
  } 
  /*.tooltip-inner tooltip-arrow { 
    margin-left: 200px; 
  }*/ 

حالا برنامه را دوباره اجرا کنید ، خروجی زیر را خواهیم داشت .


بدون اضافه کردن چیزی در فیلد ها ، دکمه ثبت را میزنیم ، خواهیم دید که :


در بالا دیدیم که افزایش طول Error دیگر تاثیری در صفحه بندی ما نخواهد داشت ، و با اضافه شدن طول erro طول  tooltip ما افزایش خواهد یافت .

آموزش بوت استرپ

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب