نمایش جدول خطی در Canvas به همراه سایز اسلایدردرWPF

سه شنبه 5 مرداد 1395

زمانی که ما با canvas به همراه Xaml کار می کنیم ، قابلیت های مانند کشیدن محتویات به درون صفحه به وسیله ی موس را در اختیار نداریم ، بنابراین این مقاله به ما کمک می کند که gridline (جدول خطی) را در canvas نمایش دهیم.

نمایش جدول خطی در Canvas به همراه سایز اسلایدردرWPF

پیش نیاز:

 در اینجا از xaml به همراه wpf استفاده می کنیم.

استفاده از کد:

Xaml Design

<DockPanel>
    <Grid DockPanel.Dock="Top">
      <CheckBox Grid.Row="0" Name="ShowGridlines" Content="نمایش جدول خطی" Checked="ShowGridlines_OnChecked" Unchecked="ShowGridlines_OnUnchecked" ></CheckBox>
      <Slider Grid.Row="0" ValueChanged="SliderValue_OnValueChanged" Margin="0 20 0 0" Minimum="5" Maximum="100" TickPlacement="BottomRight" TickFrequency="5" IsSnapToTickEnabled="True" Name="SliderValue" IsEnabled="False"></Slider>
    </Grid>
    <Canvas Name="ShapeCanvas">
    </Canvas>
  </DockPanel>

این xaml یک layout مانند زیر برای شما ایجاد می کند.

 

 

در code behind ما تعدادی رویداد برای  مدیریت عملکرد اسلایدر ایجاد کرده ایم.

ShowGridlines_OnChecked : enable slider and draw grdlines

ShowGridlines_OnUnchecked : disable slider and remove gridlines

SliderValue_OnValueChanged : when slider enable then change it's size

و کد وابسته به رویدادها به شکل زیر است:

private void ShowGridlines_OnChecked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      DrawGraph((int)SliderValue.Value, (int)SliderValue.Value, ShapeCanvas);
      SliderValue.IsEnabled = true;
    }

    private void ShowGridlines_OnUnchecked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      RemoveGraph(ShapeCanvas);
      SliderValue.IsEnabled = false;
    }

    private void SliderValue_OnValueChanged(object sender, RoutedPropertyChangedEventArgs<double> e)
    {
      if (ShowGridlines.IsChecked ?? false)
      {
        DrawGraph((int)SliderValue.Value, (int)SliderValue.Value, ShapeCanvas);
      }
    }

در این رویداد ها ما از 2 تابع DrawGraph و RemoveGraph به همراه بدنه های این دو تابع استفاده کرده ایم.

private void DrawGraph(int yoffSet, int xoffSet, Canvas mainCanvas)
    {
      RemoveGraph(mainCanvas);
      Image lines = new Image();
      lines.SetValue(Panel.ZIndexProperty, -100);
      //Draw the grid
      DrawingVisual gridLinesVisual = new DrawingVisual();
      DrawingContext dct = gridLinesVisual.RenderOpen();
      Pen lightPen = new Pen(_color1, 0.5), darkPen = new Pen(_color2, 1);
      lightPen.Freeze();
      darkPen.Freeze();

      int yOffset = yoffSet,
        xOffset = xoffSet,
        rows = (int)(SystemParameters.PrimaryScreenHeight),
        columns = (int)(SystemParameters.PrimaryScreenWidth),
        alternate = yOffset == 5 ? yOffset : 1,
        j = 0;

      //Draw the horizontal lines
      Point x = new Point(0, 0.5);
      Point y = new Point(SystemParameters.PrimaryScreenWidth, 0.5);

      for (int i = 0; i <= rows; i++, j++)
      {
        dct.DrawLine(j % alternate == 0 ? lightPen : darkPen, x, y);
        x.Offset(0, yOffset);
        y.Offset(0, yOffset);
      }
      j = 0;
      //Draw the vertical lines
      x = new Point(0.5, 0);
      y = new Point(0.5, SystemParameters.PrimaryScreenHeight);

      for (int i = 0; i <= columns; i++, j++)
      {
        dct.DrawLine(j % alternate == 0 ? lightPen : darkPen, x, y);
        x.Offset(xOffset, 0);
        y.Offset(xOffset, 0);
      }

      dct.Close();

      RenderTargetBitmap bmp = new RenderTargetBitmap((int)SystemParameters.PrimaryScreenWidth,
        (int)SystemParameters.PrimaryScreenHeight, 96, 96, PixelFormats.Pbgra32);
      bmp.Render(gridLinesVisual);
      bmp.Freeze();
      lines.Source = bmp;

      mainCanvas.Children.Add(lines);
    }

    private void RemoveGraph(Canvas mainCanvas)
    {
      foreach (UIElement obj in mainCanvas.Children)
      {
        if (obj is Image)
        {
          mainCanvas.Children.Remove(obj);
          break;
        }
      }
    }

 

فایل های ضمیمه

سجاد باقرزاده

نویسنده 54 مقاله در برنامه نویسان
 • WPF
 • 2k بازدید
 • 1 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید