عملیات CRUD با استفاده از AJX و Bootstrap در MVC

در این مقاله شما نحوه استفاده از CRUD در ASP.Net را با استفاده از AJAX و Bootstrap خواهید آموخت .

عملیات CRUD با استفاده از AJX و Bootstrap در MVC

معرفی AJAX و Bootstrap :

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) در برنامه های تحت وب برای بروزرسانی قسمتی از صفحه موجود و بازیابی اطلاعات سرور ، بصورت جداگانه ، مورد استفاده قرار میگیرد . 
AJAX کارایی برنامه های تحت وب را بالا برده و و برنامه ها را بیشتر تعاملی میکند .
Bootstrap یکی از محبوب ترین کتابخانه های HTML , CSS , JS برای توسعه دادن واکنش گرا
(Developing Responsive) می باشد . 

یک پروژه ASP.Net webApplication بسازید .

حال ، روی پروژه کلیک راست کرده و به Manage Nuget بروید .

Bootstrap را جستجو کرده و نصب کنید .

بعد از نصب pakage ، خواهید دید که فولدر های Content و Scripts به solution Explorer اضافه میشود .حال به سراغ پایگاه داده میرویم و یک جدول با نام Employee می سازیم .

بعد از ساختن جدول ، برای insert , Update , Select و Delete شروع به ساختن Stord Procedure میکنیم.

--Select Employees 
Create Procedure SelectEmployee  
as   
Begin  
Select * from Employee;  
End 
 
--Insert and Update Employee 
Create Procedure InsertUpdateEmployee  
(  
@Id integer,  
@Name nvarchar(50),  
@Age integer,  
@State nvarchar(50),  
@Country nvarchar(50),  
@Action varchar(10)  
)  
As  
Begin  
if @Action='Insert'  
Begin  
 Insert into Employee(Name,Age,[State],Country) values(@Name,@Age,@State,@Country);  
End  
if @Action='Update'  
Begin  
 Update Employee set Name=@Name,Age=@Age,[State]=@State,Country=@Country where EmployeeID=@Id;  
End   
End 
 
--Delete Employee 
Create Procedure DeleteEmployee  
(  
 @Id integer  
)  
as   
Begin  
 Delete Employee where EmployeeID=@Id;  
End 

روی فولدر model راست کلیک کرده و کلاس Employee.cs را اضافه کنید .

Employee.cs Code

public class Employee 
{ 
  public int EmployeeID { get; set; } 
 
  public string Name { get; set; } 
     
  public int Age { get; set; } 
     
  public string State { get; set; } 
     
  public string Country { get; set; } 
} 


حال ، در فولدر Model کلاسی دیگر با نام EmployeeDB.cs اضافه کنید . در این مثال ، ما از ADO.Net برای پردازش داده ها در پایگاه داده استفاده خواهیم کرد .

public class EmployeeDB 
  { 
    //declare connection string 
    string cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings["DBCS"].ConnectionString; 
 
    //Return list of all Employees 
    public List<Employee> ListAll() 
    { 
      List<Employee> lst = new List<Employee>(); 
      using(SqlConnection con=new SqlConnection(cs)) 
      { 
        con.Open(); 
        SqlCommand com = new SqlCommand("SelectEmployee",con); 
        com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
        SqlDataReader rdr = com.ExecuteReader(); 
        while(rdr.Read()) 
        { 
          lst.Add(new Employee {  
            EmployeeID=Convert.ToInt32(rdr["EmployeeId"]), 
            Name=rdr["Name"].ToString(), 
            Age = Convert.ToInt32(rdr["Age"]), 
            State = rdr["State"].ToString(), 
            Country = rdr["Country"].ToString(), 
          }); 
        } 
        return lst; 
      } 
    } 
 
    //Method for Adding an Employee 
    public int Add(Employee emp) 
    { 
      int i; 
      using(SqlConnection con=new SqlConnection(cs)) 
      { 
        con.Open(); 
        SqlCommand com = new SqlCommand("InsertUpdateEmployee", con); 
        com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
        com.Parameters.AddWithValue("@Id",emp.EmployeeID); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Name", emp.Name); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Age", emp.Age); 
        com.Parameters.AddWithValue("@State", emp.State); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Country", emp.Country); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Action", "Insert"); 
        i = com.ExecuteNonQuery(); 
      } 
      return i; 
    } 
 
    //Method for Updating Employee record 
    public int Update(Employee emp) 
    { 
      int i; 
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(cs)) 
      { 
        con.Open(); 
        SqlCommand com = new SqlCommand("InsertUpdateEmployee", con); 
        com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
        com.Parameters.AddWithValue("@Id", emp.EmployeeID); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Name", emp.Name); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Age", emp.Age); 
        com.Parameters.AddWithValue("@State", emp.State); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Country", emp.Country); 
        com.Parameters.AddWithValue("@Action", "Update"); 
        i = com.ExecuteNonQuery(); 
      } 
      return i; 
    } 
 
    //Method for Deleting an Employee 
    public int Delete(int ID) 
    { 
      int i; 
      using (SqlConnection con = new SqlConnection(cs)) 
      { 
        con.Open(); 
        SqlCommand com = new SqlCommand("DeleteEmployee", con); 
        com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
        com.Parameters.AddWithValue("@Id", ID); 
        i = com.ExecuteNonQuery(); 
      } 
      return i; 
    } 
  } 

یک Controller با نام HomeController به پروژه اضافه میکنیم .

HomeController را باز کرده و ActionMethode های زیر را به آن اضافه کنید .

public class HomeController : Controller 
  { 
    EmployeeDB empDB = new EmployeeDB(); 
    // GET: Home 
    public ActionResult Index() 
    { 
      return View(); 
    } 
    public JsonResult List() 
    { 
      return Json(empDB.ListAll(),JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 
    public JsonResult Add(Employee emp) 
    { 
      return Json(empDB.Add(emp), JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 
    public JsonResult GetbyID(int ID) 
    { 
      var Employee = empDB.ListAll().Find(x => x.EmployeeID.Equals(ID)); 
      return Json(Employee, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 
    public JsonResult Update(Employee emp) 
    { 
      return Json(empDB.Update(emp), JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 
    public JsonResult Delete(int ID) 
    { 
      return Json(empDB.Delete(ID), JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 
  } 

روی Index راست کلیک کرده و آن را به View اضافه کنید . حال به سراغ استفاده از Bootstrap وAJAX میرویم ، refrence های مورد نیاز را در view به head اضافه میکنیم . ما همچنین employee.js را اضافه میکنیم ، که شامل تمام کدهی AJAX میباشد ، و پیش نیازی است برای استفاده از کارکرد CRUD .

<script src="~/Scripts/jquery-1.9.1.js"></script> 
<script src="~/Scripts/bootstrap.js"></script> 
<link href="~/Content/bootstrap.css" rel="stylesheet" /> 
<script src="~/Scripts/employee.js"></script> 

کدهای زیر را به view با نام Index.cshtml  اضافه می کنیم .

<div class="container"> 
    <h2>Employees Record</h2>  
    <button type="button" class="btn btn-primary" data-toggle="modal" data-target="#myModal" onclick="clearTextBox();">Add New Employee</button><br /><br /> 
    <table class="table table-bordered table-hover"> 
      <thead> 
        <tr> 
          <th> 
            ID 
          </th> 
          <th> 
            Name 
          </th> 
          <th> 
            Age 
          </th> 
          <th> 
            State 
          </th> 
          <th> 
            Country 
          </th> 
          <th> 
            Action 
          </th> 
        </tr> 
      </thead> 
      <tbody class="tbody"> 
 
      </tbody> 
    </table> 
  </div> 
  <div class="modal fade" id="myModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel" aria-hidden="true"> 
    <div class="modal-dialog"> 
      <div class="modal-content"> 
        <div class="modal-header"> 
          <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">×</button> 
          <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Add Employee</h4> 
        </div> 
        <div class="modal-body"> 
          <form> 
            <div class="form-group"> 
              <label for="EmployeeId">ID</label> 
              <input type="text" class="form-control" id="EmployeeID" placeholder="Id" disabled="disabled"/> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
              <label for="Name">Name</label> 
              <input type="text" class="form-control" id="Name" placeholder="Name"/> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
              <label for="Age">Age</label> 
              <input type="text" class="form-control" id="Age" placeholder="Age" /> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
              <label for="State">State</label> 
              <input type="text" class="form-control" id="State" placeholder="State"/> 
            </div> 
            <div class="form-group"> 
              <label for="Country">Country</label> 
              <input type="text" class="form-control" id="Country" placeholder="Country"/> 
            </div> 
          </form> 
        </div> 
        <div class="modal-footer"> 
          <button type="button" class="btn btn-primary" id="btnAdd" onclick="return Add();">Add</button> 
          <button type="button" class="btn btn-primary" id="btnUpdate" style="display:none;" onclick="Update();">Update</button> 
          <button type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Close</button> 
        </div> 
      </div> 
    </div>     
  </div> 

در کد بالا ، ما یک دکمه برای اضافه کردن کارمندان جدید داریم . با کلیک بر روی آن ، یک modal که با استفاده از Bootstrap پیاده سازی شده است که شامل چندین فیلد از employee است ، باز می شود .
ما همچنین یک جدول اضافه میکنیم که با Ajxa پیاده سازی شده است .

Employee.js Code

//Load Data in Table when documents is ready 
$(document).ready(function () { 
  loadData(); 
}); 
 
//Load Data function 
function loadData() { 
  $.ajax({ 
    url: "/Home/List", 
    type: "GET", 
    contentType: "application/json;charset=utf-8", 
    dataType: "json", 
    success: function (result) { 
      var html = ''; 
      $.each(result, function (key, item) { 
        html += '<tr>'; 
        html += '<td>' + item.EmployeeID + '</td>'; 
        html += '<td>' + item.Name + '</td>'; 
        html += '<td>' + item.Age + '</td>'; 
        html += '<td>' + item.State + '</td>'; 
        html += '<td>' + item.Country + '</td>'; 
        html += '<td><a href="#" onclick="return getbyID(' + item.EmployeeID + ')">Edit</a> | <a href="#" onclick="Delele(' + item.EmployeeID + ')">Delete</a></td>'; 
        html += '</tr>'; 
      }); 
      $('.tbody').html(html); 
    }, 
    error: function (errormessage) { 
      alert(errormessage.responseText); 
    } 
  }); 
} 
 
//Add Data Function  
function Add() { 
  var res = validate(); 
  if (res == false) { 
    return false; 
  } 
  var empObj = { 
    EmployeeID: $('#EmployeeID').val(), 
    Name: $('#Name').val(), 
    Age: $('#Age').val(), 
    State: $('#State').val(), 
    Country: $('#Country').val() 
  }; 
  $.ajax({ 
    url: "/Home/Add", 
    data: JSON.stringify(empObj), 
    type: "POST", 
    contentType: "application/json;charset=utf-8", 
    dataType: "json", 
    success: function (result) { 
      loadData(); 
      $('#myModal').modal('hide'); 
    }, 
    error: function (errormessage) { 
      alert(errormessage.responseText); 
    } 
  }); 
} 
 
//Function for getting the Data Based upon Employee ID 
function getbyID(EmpID) { 
  $('#Name').css('border-color', 'lightgrey'); 
  $('#Age').css('border-color', 'lightgrey'); 
  $('#State').css('border-color', 'lightgrey'); 
  $('#Country').css('border-color', 'lightgrey'); 
  $.ajax({ 
    url: "/Home/getbyID/" + EmpID, 
    typr: "GET", 
    contentType: "application/json;charset=UTF-8", 
    dataType: "json", 
    success: function (result) { 
      $('#EmployeeID').val(result.EmployeeID); 
      $('#Name').val(result.Name); 
      $('#Age').val(result.Age); 
      $('#State').val(result.State); 
      $('#Country').val(result.Country); 
 
      $('#myModal').modal('show'); 
      $('#btnUpdate').show(); 
      $('#btnAdd').hide(); 
    }, 
    error: function (errormessage) { 
      alert(errormessage.responseText); 
    } 
  }); 
  return false; 
} 
 
//function for updating employee's record 
function Update() { 
  var res = validate(); 
  if (res == false) { 
    return false; 
  } 
  var empObj = { 
    EmployeeID: $('#EmployeeID').val(), 
    Name: $('#Name').val(), 
    Age: $('#Age').val(), 
    State: $('#State').val(), 
    Country: $('#Country').val(), 
  }; 
  $.ajax({ 
    url: "/Home/Update", 
    data: JSON.stringify(empObj), 
    type: "POST", 
    contentType: "application/json;charset=utf-8", 
    dataType: "json", 
    success: function (result) { 
      loadData(); 
      $('#myModal').modal('hide'); 
      $('#EmployeeID').val(""); 
      $('#Name').val(""); 
      $('#Age').val(""); 
      $('#State').val(""); 
      $('#Country').val(""); 
    }, 
    error: function (errormessage) { 
      alert(errormessage.responseText); 
    } 
  }); 
} 
 
//function for deleting employee's record 
function Delele(ID) { 
  var ans = confirm("Are you sure you want to delete this Record?"); 
  if (ans) { 
    $.ajax({ 
      url: "/Home/Delete/" + ID, 
      type: "POST", 
      contentType: "application/json;charset=UTF-8", 
      dataType: "json", 
      success: function (result) { 
        loadData(); 
      }, 
      error: function (errormessage) { 
        alert(errormessage.responseText); 
      } 
    }); 
  } 
} 
 
//Function for clearing the textboxes 
function clearTextBox() { 
  $('#EmployeeID').val(""); 
  $('#Name').val(""); 
  $('#Age').val(""); 
  $('#State').val(""); 
  $('#Country').val(""); 
  $('#btnUpdate').hide(); 
  $('#btnAdd').show(); 
  $('#Name').css('border-color', 'lightgrey'); 
  $('#Age').css('border-color', 'lightgrey'); 
  $('#State').css('border-color', 'lightgrey'); 
  $('#Country').css('border-color', 'lightgrey'); 
} 
//Valdidation using jquery 
function validate() { 
  var isValid = true; 
  if ($('#Name').val().trim() == "") { 
    $('#Name').css('border-color', 'Red'); 
    isValid = false; 
  } 
  else { 
    $('#Name').css('border-color', 'lightgrey'); 
  } 
  if ($('#Age').val().trim() == "") { 
    $('#Age').css('border-color', 'Red'); 
    isValid = false; 
  } 
  else { 
    $('#Age').css('border-color', 'lightgrey'); 
  } 
  if ($('#State').val().trim() == "") { 
    $('#State').css('border-color', 'Red'); 
    isValid = false; 
  } 
  else { 
    $('#State').css('border-color', 'lightgrey'); 
  } 
  if ($('#Country').val().trim() == "") { 
    $('#Country').css('border-color', 'Red'); 
    isValid = false; 
  } 
  else { 
    $('#Country').css('border-color', 'lightgrey'); 
  } 
  return isValid; 
} 

در خروجی خواهیم دید :

آموزش asp.net mvc

آموزش بوت استرپ

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب