آپلود و دانلود فایل درASP.NET

در این مقاله قصد داریم نحوه آپلود فایل و باز کردن فایل درBrowser و نحوه دانلود فایل آپلود شده را مورد بررسی قرار دهیم.

آپلود و دانلود فایل درASP.NET

در این مقاله ما میخواهیم در مورد چند مورد:

1-چگونگی آپلود فایل به همراه یک مثال تصویر

2-چگونگی باز کردن فایل در Browser

3-چگونگی دانلود فایل آپلود شده.

 

-بارگذاری یک فایل :(NewFriend.aspx)

در این صفحه، ما یک دوست جدید را مورد تایید و و به همراه یک عکس وارد میکنیم.

لیست دوستان:(FriendList.aspx)

ما میتوانیم بارگذاری و رسیدن فایل از طرف کاربر با کمک کنترل FileUpload را مشاهده کنیم.

ما باید اجازه upload را بدهیم که به نکته های زیر باید توجه کنیم:

1-بررسی کردن سایز فایل.ما میتوانیم سایز فایل را محدود بکنیم. 

2-پسوند فایل.ما میتوانیم پسوند فایل را محدود بکنیم.

هنگامی که ما در حال ثبت فایل ارسالی کاربر هستیم اطلاعات اضافی فایل نظیر DateTime , UserID or Friend ID را هم دریافت میکنیم.

هنگامی که مدیر سایت عکس فولدر را مشاهده میکند اینجا، ما  فقط image و View را روی یک پنجره ی جدید در Browser بارگذاری میکنیم.

 

<asp:TemplateField HeaderText="Photo"> 
  <ItemTemplate> 
    <asp:Image ID="imgPicture" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("FriendImage", "~/FriendPhoto/{0}") %>' Width="200px" /> 
   </ItemTemplate> 
</asp:TemplateField>

کد نمایش دادن در صفحه ی جدید: ViewImage.aspx

protected void btnView_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    LinkButton lnkbtn = sender as LinkButton; 
    GridViewRow gvrow = lnkbtn.NamingContainer as GridViewRow; 
    string filePath = "~//FriendPhoto//" + gvFriend.DataKeys[gvrow.RowIndex].Value.ToString(); 
 
    Response.Write(String.Format("<script>window.open('{0}','_blank');</script>", "viewImage.aspx?fn=" + filePath)); 
  } 

در  GridView ما یک دکمه داریم به نام  View.

کد دانلود عکس انتخاب شده:

protected void btnDownload_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    Button btn = sender as Button; 
    GridViewRow gvrow = btn.NamingContainer as GridViewRow; 
    string filePath = "FriendPhoto\\"+gvFriend.DataKeys[gvrow.RowIndex].Value.ToString(); 
    Response.ContentType = "image/jpg"; 
    Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=\"" + filePath + "\""); 
    Response.TransmitFile(Server.MapPath(filePath)); 
    Response.End(); 
  } 

 

-- درست کردن پروژه:

ساختن یک صفحه ی پروژه  ASP.NET Empty Web Site به نام FileUploadAndViewAndDownload

 

-- اضافه کردن 3 صفحه ی Web Forms 

 

-- اضافه کردن فولدر جدید به نام FRIENDPHOTO.

--Web.Config 

بروزرسانی Web.Config  با sql server

<connectionStrings> 
 <add name="fileuploadConnectionString" connectionString="Data Source=192.168.1.50\sa;Initial Catalog=mbktest;Persist Security Info=True;User ID=sa;Password=clserver" providerName="System.Data.SqlClient"/> 
 </connectionStrings> 

 

کد FriendList.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="FriendList.aspx.cs" Inherits="FriendList" EnableEventValidation="true" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <a href="NewFriend.aspx">Insert An New Friend</a> 
    <asp:GridView ID="gvFriend" DataKeyNames="FriendImage" runat="server" AutoGenerateColumns="false" BackColor="#DEBA84" BorderColor="#DEBA84" BorderStyle="None" BorderWidth="1px" CellPadding="3" CellSpacing="2"> 
      <FooterStyle BackColor="#F7DFB5" ForeColor="#8C4510" /> 
      <HeaderStyle BackColor="#A55129" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
      <PagerStyle ForeColor="#8C4510" HorizontalAlign="Center" /> 
      <RowStyle BackColor="#FFF7E7" ForeColor="#8C4510" /> 
      <SelectedRowStyle BackColor="#738A9C" Font-Bold="True" ForeColor="White" /> 
      <SortedAscendingCellStyle BackColor="#FFF1D4" /> 
      <SortedAscendingHeaderStyle BackColor="#B95C30" /> 
      <SortedDescendingCellStyle BackColor="#F1E5CE" /> 
      <SortedDescendingHeaderStyle BackColor="#93451F" /> 
      <Columns> 
        <asp:BoundField DataField="FriendID" HeaderText="Friend ID"/> 
        <asp:BoundField DataField="Name" HeaderText="Friend Name"/> 
        <asp:BoundField DataField="Place" HeaderText="Place"/> 
        <asp:BoundField DataField="Mobile" HeaderText="Mobile Number"/> 
        <asp:TemplateField HeaderText="Photo"> 
            <ItemTemplate> 
              <asp:Image ID="imgPicture" runat="server" ImageUrl='<%# Eval("FriendImage", "~/FriendPhoto/{0}") %>' Width="200px" /> 
             </ItemTemplate> 
        </asp:TemplateField> 
        <asp:TemplateField HeaderText="View"> 
          <ItemTemplate> 
            <asp:LinkButton ID="btnView" runat="server" Text="View" OnClick="btnView_Click" /> 
          </ItemTemplate> 
        </asp:TemplateField> 
        <asp:TemplateField HeaderText="Download"> 
          <ItemTemplate> 
            <asp:Button ID="btnDownload" runat="server" Text="Download" OnClick="btnDownload_Click" /> 
          </ItemTemplate> 
        </asp:TemplateField> 
      </Columns> 
    </asp:GridView> 
   
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Configuration; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class FriendList : System.Web.UI.Page 
{ 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    if (!IsPostBack) 
    { 
      BindGridView(); 
    } 
 
     
  } 
 
  private void BindGridView() 
  { 
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["fileuploadConnectionString"].ConnectionString; 
    SqlConnection con = new SqlConnection(constr); 
    SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter("Select * From tblFileUpload", con); 
    DataSet ds = new DataSet(); 
    da.Fill(ds, "Friend"); 
    gvFriend.DataSource = ds; 
    gvFriend.DataBind(); 
  } 
  
  protected void btnView_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    LinkButton lnkbtn = sender as LinkButton; 
    GridViewRow gvrow = lnkbtn.NamingContainer as GridViewRow; 
    string filePath = "~//FriendPhoto//" + gvFriend.DataKeys[gvrow.RowIndex].Value.ToString(); 
 
    Response.Write(String.Format("<script>window.open('{0}','_blank');</script>", "viewImage.aspx?fn=" + filePath)); 
  } 
 
  protected void btnDownload_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    Button btn = sender as Button; 
    GridViewRow gvrow = btn.NamingContainer as GridViewRow; 
    string filePath = "FriendPhoto\\"+gvFriend.DataKeys[gvrow.RowIndex].Value.ToString(); 
    Response.ContentType = "image/jpg"; 
    Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=\"" + filePath + "\""); 
    Response.TransmitFile(Server.MapPath(filePath)); 
    Response.End(); 
  } 
} 

کد  NewFriend.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="NewFriend.aspx.cs" Inherits="NewFriend" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <h1>Friend Detail</h1> 
    <table> 
      <tr> 
        <td> 
          Name 
        </td> 
        <td> 
          <asp:TextBox ID="txtName" runat="server"></asp:TextBox> 
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
          Place 
        </td> 
        <td> 
          <asp:TextBox ID="txtPlace" runat="server"></asp:TextBox> 
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
          Mobile 
        </td> 
        <td> 
          <asp:TextBox ID="txtMobile" runat="server"></asp:TextBox> 
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
          Photo/Image 
        </td> 
        <td> 
          <asp:FileUpload ID="fuImage" runat="server" accept=".png,.PNG,.bmp,.BMP,.jpeg,.JPEG,.jpg,.JPG" ></asp:FileUpload>   
        </td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td> 
          <asp:Button ID="btnSubmit" runat="server" Text="Submit" OnClick="btnSubmit_Click" /> 
        </td> 
        <td> 
          <asp:Button ID="btnBack" runat="server" Text="Back" OnClick="btnBack_Click" PostBackUrl="~/FriendList.aspx" /> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Configuration; 
using System.IO; 
 
public partial class NewFriend : System.Web.UI.Page 
{ 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
 
  } 
 
  protected void btnSubmit_Click(object sender, EventArgs e) 
  { 
    string filename = Path.GetFileName(fuImage.PostedFile.FileName); 
    string str = DateTime.Now.ToString("hhmmssffffff")+filename; 
    fuImage.SaveAs(Server.MapPath("FriendPhoto/"+str)); 
 
    string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["fileuploadConnectionString"].ConnectionString; 
    SqlConnection con = new SqlConnection(constr); 
    con.Open(); 
    SqlCommand cmd = new SqlCommand("Insert into tblFileUpload (Name,Place,Mobile, FriendImage) Values(@Name,@Place,@Mobile,@FriendImage)", con); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Name",txtName.Text); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Place",txtPlace.Text); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@Mobile", txtMobile.Text); 
    cmd.Parameters.AddWithValue("@FriendImage", str); 
    cmd.ExecuteNonQuery(); 
    cmd.Dispose(); 
    con.Close(); 
    Response.Redirect("~/FriendList.aspx"); 
  } 
} 

کد ViewImage.aspx

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="viewImage.aspx.cs" Inherits="viewImage" %> 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
  <title></title> 
</head> 
<body> 
  <form id="form1" runat="server"> 
  <div> 
    <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="408px" Width="649px" /> 
  </div> 
  </form> 
</body> 
</html> 

کد ViewImage.aspx.cs 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Net; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
 
public partial class viewImage : System.Web.UI.Page 
{ 
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
  { 
    string FilePath = null; 
 
    FilePath = Request.QueryString["fn"]; 
 
    if (FilePath != null) 
    { 
      string path = Server.MapPath(FilePath); 
      Image1.ImageUrl = FilePath; 
    } 
 
  } 
} 

خروجی :

 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب