استفاده از اسکرول نامحدود (Infinite Scrolling Jquery) در MVC

هدف از این مقاله ، آموزش طریقه استفاده ازاسکرول بی پایان در پروژه های ASP.Net MVC برای دریافت اطلاعات و داده ها از فایل های CSV و نمایش آنها بر روی صفحات وب ، است . هر زمانی که شما به سمت پایین scroll می کنید ، داده های بیشتری load خواهد شد و به صفحه ی شما اضافه خواهد شد .

استفاده از اسکرول نامحدود (Infinite Scrolling Jquery) در MVC

معرفی :

راههای فراوانی برای بازیابی اطلاعات از یک پایگاه داده/فایل و نمایش اطلاعات آن بر روی صفحه وب ، وجود دارد . در این مورد خاص ، داده هایی که قصد بازیابی آنها از منبع را داریم ، بزرگ است . ما برای کاهش دادن پردازش loading ، از ویژگی شماره گذاری (pagination)  برای loading استفاده خواهیم کرد .

به جای load کردن تمام داده های موجود ، ما برای بالا بردن کارایی صفحه هنگام load شدن ، قسمتی از رکورد ها را بازیابی میکنیم . هدف این مقاله ، آموزش دادن "چگونگی بازیابی اطلاعات از فایل های CSV  با استفاده از Infinite Scrolling Jquery می باشد . "

روش کار بدین شرح است که  ، در ابتدا ، در هنگام load شدن صفحه 25 رکورد را نمایش خواهیم داد ،و زمانی که کاربر به سمت پایین Scroll میکند 25 رکورد جدید به صفحه ضمیمه می شود . و اگر کاربر باز هم به سمت پایین Scroll کند ، این کار در حلقه قرار میگیرد و دائما انجام می شود .  

پیش نیاز ها

• در حالت کلی برای اجرای کدهای خودتان نیاز به برنامه های زیر دارید :

Visual Studio 2015

○  IIS Configured on your PC         

• تکنولوژی / منابع استفاده شده

ASP.NET MVC

Bootstrap 

○ ( Jquery ( infiniteScroll

○ ( Students.csv ( data file, can find under App_Data\Students.csv

استفاده از کد :

به منظور پیاده سازی این ویژگی توسط خودتان ، میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید .  تلاش ما بر این است که تا حد امکان مسئله را با جزئیات کامل توضیح دهیم .

مرحله اول :

در مرحله اول برنامه Visual Studio را اجرا کرده و یک پروژه ASP.Net Web Application را بسازید و آن را نامگذاری کنید .

مرحله دوم :

یک Template Empty انتخاب کرده و تیک MVC را بزنید . باقی تنظیمات رو بدون اعمال تغییراتی بر روی آن رد کرده و ok را بزنید تا یک پروژه MVC برای ما ساخته شود .

مرحله سوم :

منابع زیر را به پروژه ای که ساخته اید ، اضافه کنید .

• فایل Students.csv را به فولدر  App_Data اضافه کنید . که این فایل منبع اصلی برای بازیابی اطلاعات در برنامه شما است .

• فایل spin.gif را به فولدر Content اضافه کنید ، این یک فایل gift است که زمانی که کاربر به سمت پایین Scroll می کند و  برنامه در حال واکشی اطلاعات است میتواند مورد استفاده قرار بگیرد . 

• فایل infiniteScroll.js را به فولدر Scripts اضافه کنید . این فایل شامل کد Javascript می باشد که فراخوانی Ajax ای برای بارگذاری اطلاعات جدید را مدیریت می کند .

مرحله چهارم :

یک Controller با نام StudentController به پروژه اضافه کنید . این کار را میتوانید با کلیک راست کردن بر روی فولدر Controller و Add / Controller و سپس انتخاب MVC5 Controller - Empty ، انجام دهید. سپس کدهای زیر را اضافه کنید .

StudentController.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using MVC_InfiniteScroll_CSVLoadingData.Models;

namespace MVC_InfiniteScroll_CSVLoadingData.Controllers
{
  public class StudentController : Controller
  {
    public const int rowsPerPage = 25;
    public StudentController()
    {
      ViewBag.RecordsPerPage = rowsPerPage;
    }
    public ActionResult Index()
    {
      return RedirectToAction("GetStudents");
    }

    public ActionResult GetStudents(int? pageNum)
    {
      pageNum = pageNum ?? 0;
      ViewBag.IsEndOfRecords = false;
      if (Request.IsAjaxRequest())
      {
        var students = GetRowsForPage(pageNum.Value);
        ViewBag.IsEndOfRecords = (students.Any()) && ((pageNum.Value * rowsPerPage) >= students.Last().Key);
        return PartialView("_StudentRow", students);
      }
      else
      {
        LoadAllStudentsToSession();
        ViewBag.Students = GetRowsForPage(pageNum.Value);
        return View("Index");
      }
    }

    public void LoadAllStudentsToSession()
    {
      var studentRepo = new StudentRepo();
      var students = studentRepo.ListStudents();
      int custIndex = 1;
      Session["Students"] = students.ToDictionary(x => custIndex++, x => x);
      ViewBag.TotalNumberCustomers = students.Count();
    }

    public Dictionary<int, Student> GetRowsForPage(int pageNum)
    {
      Dictionary<int, Student> students = (Session["Students"] as Dictionary<int, Student>);

      int from = (pageNum * rowsPerPage);
      int to = from + rowsPerPage;

      return students
        .Where(x => x.Key > from && x.Key <= to)
        .OrderBy(x => x.Key)
        .ToDictionary(x => x.Key, x => x.Value);
    }
  }
}

مرحله پنجم :

برای صفحه خود layout ی بسازید ، بر روی فولدر View راست کلیک کنید و یک فولدر جدید با نام Shared به آن اضافه کنید . فایل هایی کخ در این فولدر  قرار میگیرند برای همه مشترک است و بارها مورد استفاده قرار می گیرد . 

روی فولدر Shared راست کلیک کرده و یک layout با نام _Layout.cshtml بسازید

((Add \ MVC 5 Layout Page (Razor) ، و کدهای زیر را در آن قرار دهید .

Layout.cshtml_

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>@ViewBag.Title - MVC Demo</title>
  <script src="~/Scripts/jquery-1.10.2.min.js"></script>
  <script src="~/Scripts/bootstrap.min.js"></script>
  <link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
  <link href="~/Content/Site.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <div class="navbar navbar-inverse navbar-fixed-top">
    <div class="container">
      <div class="navbar-header">
        <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse">
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
          <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        @Html.ActionLink("MVC Scroll Demo", "Index", "Student", routeValues: null, htmlAttributes: new { @class = "navbar-brand" })
      </div>
      <div class="navbar-collapse collapse navbar-responsive-collapse">
        <ul class="nav navbar-nav">
          @*<li>@Html.ActionLink("<table> and <tr>", "Index", "Home")</li>
            <li>@Html.ActionLink("<ul> and <li>", "Index", "UL")</li>*@
        </ul>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="container body-content">
    @RenderBody()
    <hr />
    <footer>
      <p>Iman@gmail.com &copy; @DateTime.Now.Year </p>
    </footer>
  </div>
  @RenderSection("scripts", required: false)
</body>
</html>

مورد بعدی که باید آن را انجام دهید ، ساختن دو تا Partial است . روی فولدر Shared راست کلیک کرده و دوتا partail با نام های Loading.cshtml / _studentRow.cshtml_ را به پروژه اضافه کنید .

Loading.cshtml_

وظیفه این فایل نمایش دادن فایل gif در زمان های مورد نیاز است .

<div id="loading">
  <img src='~/Content/spin.gif' /><p><b>Loading the next @ViewBag.RecordsPerPage&hellip;</b></p>
</div>

studentRow.cshtml_

این فایل اطلاعات دانش آموزان را همانند یک حلقه بازیابی میکند .

@model Dictionary<int, MVC_InfiniteScroll_CSVLoadingData.Models.Student>
@foreach (var stu in Model)
{
  <tr>
    <td>@stu.Key </td>
    <td>@stu.Value.ID</td>
    <td>@stu.Value.Name</td>
    <td>@stu.Value.Email</td>
  </tr>
}

مرحله ششم :

فایل StudentController.cs را باز کنید ، روی Index کیلیک راست کرده و Add View را بزنید . پنجره ای نمایش داده خواهد ، در اینجا View خود را نامگذاری کنید ، نام آن را Index بگذارید . template ما empty است ، تیک "Create as a partial view" را بردارید و تیک گزینه "Use a layout page" را بزنید ، سپس یک layout انتخاب کنید . برای مثال ، Views/Shared/_Layout.cshtml/~ .

Add را بزنید تا view ساخته شود ، مشاهده خواهید کرد که یک view جدید به پروژه اضافه خواهد شد .

(Views \ Student\ Index.cshtml)

مرحله هفتم :

در این مرحله ما به سراغ ایجاد یک filterConfig سفارشی ، برای مدیریت خطا ، خواهیم رفت . کدهای زیر را در App_Start قرار دهید .

FilterConfig.cs

using System.Web.Mvc;

namespace MVC_InfiniteScroll_CSVLoadingData.App_Start
{
  public class FilterConfig
  {
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
    }
  }
}

فایل RouteConfig.cs را با کدهای زیر بروزرسانی کنید .

RouteConfig.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Web.Routing;

namespace MVC_InfiniteScroll_CSVLoadingData
{
  public class RouteConfig
  {
    public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes)
    {
      routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}");
      routes.MapRoute("StudentList", "", new { controller = "Student", action = "GetStudents" });

      routes.MapRoute(
        name: "Default",
        url: "{controller}/{action}/{id}",
        defaults: new { controller = "Home", action = "Index", id = UrlParameter.Optional }
      );
    }
  }
}

مرحله هشتم :

بر روی فولدر Script راست کلیک کرده و یک فایل Javascript جدید با نام infiniteScroll.js را به پروژه اضافه کنید . این فایل Scroll به سمت پایین را مدیریت خواهد کرد .

infiniteScroll.js

var page = 0,
  inCallback = false,
  hasReachedEndOfInfiniteScroll = false;

var scrollHandler = function () {
  if (hasReachedEndOfInfiniteScroll == false &&
      ($(window).scrollTop() == $(document).height() - $(window).height())) {
    loadMoreToInfiniteScrollTable(moreRowsUrl);
  }
}

function loadMoreToInfiniteScrollTable(loadMoreRowsUrl) {
  if (page > -1 && !inCallback) {
    inCallback = true;
    page++;
    $("div#loading").show();
    $.ajax({
      type: 'GET',
      url: loadMoreRowsUrl,
      data: "pageNum=" + page,
      success: function (data, textstatus) {
        if (data != '') {
          $("table.infinite-scroll > tbody").append(data);
          $("table.infinite-scroll > tbody > tr:even").addClass("alt-row-class");
          $("table.infinite-scroll > tbody > tr:odd").removeClass("alt-row-class");
        }
        else {
          page = -1;
        }

        inCallback = false;
        $("div#loading").hide();
      },
      error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
      }
    });
  }
}

function showNoMoreRecords() {
  hasReachedEndOfInfiniteScroll = true;
}

مرحله نهم :

برنامه را Build کنید ، سپس آن را اجرا و خروجی را مشاهده کنید . 

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد .

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب