استفاده از jqxChart در MVC

در این مقاله ،نحوه استفاده از jqxChart در برنامه های MVC را خواهید آموخت و با مفاهیم پیرامون آن آشنا خواهید شد .

استفاده از jqxChart در MVC

• معرفی :
در این مقاله، نحوه استفاده از jqxChart  در برنامه های MVC را با استفاده از C# ، Entity Framework, JSON  خواهید آموخت .

• jqxChart چیست ؟
​jqxChart  یک روش ساده برای استفاده از ویجت نمودار بر اساس کتابخانه jQuery است . تماما توسط Javascript نوشته شده است و استانداردهای W3C بطور کامل در آن رعایت شده است .  jqxChart  قابلیت ارائه چارت های بهینه و ترسیم و تجسم با کیفیت بالا را برای دستگاه های مختلف در تمامی مرورگرها فراهم میکند . 

• آماده سازی پایگاه داده :
همانطور که در زیر نمایش داده شده است ، در ابتدا ما نیاز به ساخت یک جدول داریم :
در مرحله بعدی ، میتوانید مقادیر داده شده در زیر را در جدول وارد کنید . • برنامه MVC خود را ایجاد کنید 

Visual Studio را باز کنید ،  File > New > Project و نام مناسبی برای پروژه بگذارید :

• ساخت ADO.NET Entity Data Model :

در این مرحله ، تولید Entity Data Model را دنبال می کنیم . 
روی پروژه راست کلیک کرده و Add > Add New Item . پنجره ای که در شکل زیر نمایش داده شده است نمایش داده خواهد شد ، مراحلی را که در شکل نشان داده شده است را ، انجام دهید . 


حال نام سرور و نام پایگاه داده خود را وارد کنید . 
اگر تمامی مراحلی که در بالا انجام شد را به درستی انجام داده باشید ، کلاس EDMX model generates Browsers را خواهید دید . 
• یک Controller ایجاد کنید :

روی فولدر راست کلیک کنید و یک Controller با نام  ‘HomeController’ را به پروژه اضافه کنید . 


HomeController.cs


using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.Mvc; 
 
namespace jqxChartMVC4.Controllers 
{ 
  public class HomeController : Controller 
  { 
    // 
    // GET: /Home/ 
 
    public ActionResult Index() 
    { 
      return View(); 
    } 
 
    //Db Context 
    private Db_PersonEntities db = new Db_PersonEntities(); 
 
 
    public JsonResult GetBrowsers() 
    { 
      var DbResult = from d in db.Browsers 
              select new 
              { 
                d.Browser, 
                d.Share 
              }; 
 
      return Json(DbResult, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
    } 
 
  } 
} 


ایجاد view :

Index.cshtml 

@model jqxChartMVC4.Browsers 
  
@{ 
  ViewBag.Title = "Pie Series"; 
} 
  
<h2>Browsers Share</h2> 
  
<div id="chartDiv" style="width:700px; height:400px;"> 
</div> 
  
@section scripts{ 
  
  <!-- CSS --> 
  <link href="~/Content/jqx.base.css" rel="stylesheet" /> 
  
   
  
  
 <!-- Scripts JS that should be included for using jqxChart control --> 
  
  <script src="~/Scripts/jquery-1.7.1.min.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jqxcore.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jqxdraw.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jqxchart.core.js"></script> 
  <script src="~/Scripts/jqxdata.js"></script> 
  
  
  <script type="text/javascript"> 
    $(document).ready(function () { 
  
      // prepare chart data as an array 
      var source = 
      { 
        datatype: "json", 
        datafields: [ 
          { name: 'Browser' }, 
          { name: 'Share' } 
        ], 
  
        // calling GetBrowsers action 
        url: 'Home/GetBrowsers ' 
      }; 
      var dataAdapter = new $.jqx.dataAdapter(source); 
  
      // prepare jqxChart settings 
      var settings = { 
        title: "Browsers Share", 
        description: "", 
        enableAnimations: true, 
        showLegend: false, 
        showBorderLine: true, 
        legendPosition: { left: 520, top: 140, width: 100, height: 100 }, 
        padding: { left: 5, top: 5, right: 5, bottom: 5 }, 
        titlePadding: { left: 0, top: 0, right: 0, bottom: 10 }, 
        source: dataAdapter, 
        colorScheme: 'scheme02', 
        seriesGroups: 
          [ 
            { 
              type: 'donut', 
              showLabels: true, 
              series: 
                [ 
                  { 
                    dataField: 'Share', 
                    displayText: 'Browser', 
                    labelRadius: 120, 
                    initialAngle: 15, 
                    radius: 170, 
                    innerRadius: 70, 
                    centerOffset: 0, 
                    formatSettings: { sufix: '%', decimalPlaces: 1 } 
                  } 
                ] 
            } 
          ] 
      }; 
      // setup the chart 
      $('#chartDiv').jqxChart(settings); 
  
    }); 
  </script> 

خروجی:

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب