استفاده از وب سرویس ASP.NET در AngularJS

در این مقاله ، ما نحوه ی ایجاد وب سرویس ASP.NET و نحوه ی استفاده از این وب سرویس در AngularJS را یاد خواهیم گرفت.

استفاده از وب سرویس ASP.NET در AngularJS

در یک جدول ، به نام  employees داده ها را داریم.ما می خواهیم داده ها  را با کمک وب سرویس ASP.NET نمایش  دهیم و در View ی خود نمایش دهیم.بنابراین مثال زیر را ببینید.

معرفی:

در    SQL ، ما یک جدول داریم ، به نام employee که جزئیات این جدول شامل Name ، address ، Salary و مانند آن می باشد.

حال ، ما میخواهیم یک وب سرویس به Solution خود اضافه کنیم .روی Solution راست کلیک کنید ->Add new Item-> نام سرویس را Employee بگذارید.

نام این سرویس را Employee.asmx می گذاریم.

حال ، تعدادی name space برای این سرویس اضافه کنید:

1.	using System.Configuration; 
2.	using System.Data.SqlClient; 
3.	using System.Web.Script.Serialization; 

ما از این فضانام using System.Web.Script.Serialization برای تبدیل داده ها به فرمت JSON  استفاده می کنیم، حال این کد را برای استفاده از این وب سرویس  uncomment می کنیم .

[System.Web.Script.Services.ScriptService]

حال ، ما تابع Get AllEmployees() را تغییر دادیم و آن لیستی از تمام کارکنان را خواهد داد .بنابراین ، ما یک فایل Employee.cs را اضافه می کنیم .در این فایل، ما propertyها را انتساب می دهیم.

دوباره روی solution راست کلیک کنید -> Add new Item->Class File -> نام کلاس را Employee.cs بگذارید.

نام کلاس را Employee.cs می گذاریم.

حال ، فقط این کدها را در فایل cs می گذاریم.

حال ، این کد را به فایل cs  اضافه کنید.

حال ، می خواهیم به سرویس خودمان برگردیم . در اینجا ، ما لیستی از کارکنان را می خواهیم ، بنابراین کد زیر را  اضافه می کنیم:

1.	public class Employee: System.Web.Services.WebService { 
2.	  [WebMethod] 
3.	  public void GetAllEmployees() { 
4.	    List < Employee > listEmployees = new List < Employee > (); 
5.	  } 
6.	} 

حال ، ما می خواهیم  Connection String را ازفایل  Web.config  بخوانیم بنابراین ، ما از کد زیر اسفاده می کنیم.

1.	string cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Test"].ConnectionString; 
2.	using (SqlConnection con = new SqlConnection(cs)) 

نام Connection string Test می باشد.حال ، ما جدول را از طریق SQL command ، پاس می دهیم و از command را خروجی می گیریم.

1.	SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select * from EmptEst", con); 
2.	con.Open(); 
3.	SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 

حال ، روی رکوردهایی که می خواهیم نمایش داده شوند یک حلقه ی while میزنیم :

1.	while (sdr.Read()) 
2.	{ 
3.	  Employee employee = new Employee(); 
4.	  employee.EmpName = sdr["EmpName"].ToString(); 
5.	  employee.EmpAddress = sdr["EmpAddress"].ToString(); 
6.	  employee.EmpSalary = Convert.ToInt32(sdr["EmpSalary"]); 
7.	} 

ما یک شی از لیست employees اضافه می کنیم.

listEmployees.Add(employee);

ما از این property برای نمایش رکوردها در فرمت JSON ، استفاده می کنیم.

JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer();

ما این رکوردها را درcontext.write پاس می دهیم و لیستی ازemployeeها را serialize می کنیم.

Context.Response.Write(js.Serialize(listEmployees));

کد نهایی سرویس ما به شکل زیر است:

1.	[WebMethod] 
2.	public void GetAllEmployees() { 
3.	  List < Employee > listEmployees = new List < Employee > (); 
4.	  string cs = ConfigurationManager.ConnectionStrings["Test"].ConnectionString; 
5.	  using(SqlConnection con = new SqlConnection(cs)) { 
6.	    SqlCommand cmd = new SqlCommand("Select * from EmptEst", con); 
7.	    con.Open(); 
8.	    SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader(); 
9.	    while (sdr.Read()) { 
10.	      Employee employee = new Employee(); 
11.	      employee.EmpName = sdr["EmpName"].ToString(); 
12.	      employee.EmpAddress = sdr["EmpAddress"].ToString(); 
13.	      employee.EmpSalary = Convert.ToInt32(sdr["EmpSalary"]); 
14.	      listEmployees.Add(employee); 
15.	    } 
16.	  } 
17.	  JavaScriptSerializer js = new JavaScriptSerializer(); 
18.	  Context.Response.Write(js.Serialize(listEmployees)); 
19.	} 

حال ، ما سرویس را اجرا می گیریم و خروجی زیر را خواهیم دید:

حال سرویس را Invoke می کنیم:

ما خروجی JSON را خواهیم گرفت.

حال ، ما صفحه ی HTML را اضافه می کنیم و این رکوردها را نمایش می دهد.بنابراین ، برای اضافه کردن  HTML Page  روی Solution راست کلیک کنید -> Html Page ->  و نام Display.html را مانند زیر بگذارید:

در صفحه ی HTML ، ما اسم ماژول را در  ng-app در تگ body و نام Controller  را در ng-controller قرار می دهیم.

حال ، در اینجا ما یک تگ table  اضافه می کنیم که در داخل  آن header و tr و دایرکتیو ng-repat (برای ایجاد یک حلقه بر روی رکوردها )وجود دارد.

از این رو ، صفحه ی HTML نهایی ما به شکل زیر است:

1.	<table> 
2.	  <thead> 
3.	    <tr> 
4.	      <th>Name</th> 
5.	      <th>Address</th> 
6.	      <th>Salary</th> 
7.	    </tr> 
8.	  </thead> 
9.	  <tbody> 
10.	    <tr ng-repeat="employee in employees"> 
11.	      <td> {{employee.EmpName}} </td> 
12.	      <td>{{employee.EmpAddress}}</td> 
13.	      <td>{{employee.EmpSalary}}</td> 
14.	    </tr> 
15.	  </tbody> 
16.	</table> 

حال ، می خواهیم به Controller برگردیم .در ابتدا ، model ما در زیر آمده است:

حال ،فقط این کد را در model خود بنویسید.

در تابع ، ما $http را برای گرفتن پاسخ از سرویس خود  پاس می دهیم  و در $http.get ، ما نام سرویس و نام تابع را در قالب ‘servicename/functionname’می نویسیم که بعدا به صورت غیر همزمان فراخوانی خواهد شد.بنابراین ، تابع anonymous دیگری را اضافه کنید  به عنوان مثال یک پاسخ employee را به شی $scope اضافه می کند.

1.	var mypartone = angular.module("mymodule", []).controller("myController", function($scope, $http) { 
2.	  $http.get('EmployeeCheck.asmx/GetAllEmployees').then(function(response) { 
3.	    $scope.employees = response.data; 
4.	  }); 
5.	}); 

حال ، تغییرات را ذخیره کنید و برنامه را اجرا بگیرید.

همانطوری که شما میبینید، ما هیچ داده ای را نمی گیریم. حال می خواهیم  ابزار توسعه را ببینیم:

خطای  500 را داده است(خطای داخلی سرور):

چرا این خطا آمده است؟ ما در  model خود از get استفاده کرده ایم.

فقط آن را به Post تغییر دهید.

بنابراین، کد نهایی model  به صورت زیر است:

var mypartone = angular.module("mymodule", []).controller("myController", function($scope, $http) {  
•   $http.post('EmployeeCheck.asmx/GetAllEmployees').then(function(response) {  
•     $scope.employees = response.data;  
•   });  
• });

حال، صفحه را reload می کنیم:

برای گرفتن خروجی یکسان با  get ابتدا در model تغییر زیر را وارد کنید:

$http.get('EmployeeCheck.asmx/GetAllEmployees')

حال ، به فایل  Web.config بروید . در زیر قسمت <system.web> ، فقط یک قسمت ایجاد کنید:

1.	<system.web> 
2.	  <compilation debug="true" targetFramework="4.0" /> 
3.	  <webServices> 
4.	    <protocols> 
5.	      <add name="HttpGet" /> </protocols> 
6.	  </webServices> 
7.	</system.web> 

حال ، صفحه را reload  کنید:

خروجی را  با استفاده از درخواست get   ، بدون هیچ خطایی گرفتیم. ما خروجی را می گیریم و داده را از دیتابیس از طریق وب سرویس خودمان در Angular JS نشان می دهیم.

آموزش angular

فایل های ضمیمه