مشاهده تعداد بازدیدکنندگان با پروسیجر و معماری سه لایه

دوشنبه 25 مرداد 1395

مشاهده تعداد بازدیدکنندگان با پروسیجر و معماری سه لایه

جدول تاریخ و تعداد بازدیدکنندگان

CREATE TABLE [dbo].[DateOnlineUser](
	[IdDateOnlinUser] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[date] [date] NOT NULL,
	[count] [int] NOT NULL,
 CONSTRAINT [PK_DateOnlineUser] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[IdDateOnlinUser] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]


جدول ip 

CREATE TABLE [dbo].[IpDateOnlinUser](
	[Id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	[IdDateOnlinUser] [int] NOT NULL,
	[IP] [nvarchar](50) NULL,
 CONSTRAINT [PK_IpDateOnlinUser] PRIMARY KEY CLUSTERED 
(
	[Id] ASC
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]


چروسیجر محاسبه افراد بازد کننده 
create PROCEDURE [dbo].[onlineuser]
@ip nvarchar(12)
AS
declare @datenow date---- تاریخ امروز 
declare @idDate int -----کد تاریخ امروز 
declare @t int 
set @datenow = CONVERT (date, SYSDATETIME()) ---گرفتن تاریخ امروز از sql if EXISTS 
(select DateOnlineUser.[date] 
 from DateOnlineUser 
 where DateOnlineUser.[date] = @datenow 
 
 ) --- چک  تاریخ  در صورت وجود داشتن 
---- 
begin
    set @idDate=(select IdDateOnlinUser from DateOnlineUser where DateOnlineUser.[date] =@datenow);
		 SELECT @idDate;
     if (select COUNT(*)  
     from IpDateOnlinUser , DateOnlineUser
     where IpDateOnlinUser.IP = @ip and DateOnlineUser.IdDateOnlinUser =@idDate ) <1 


BEGIN


update DateOnlineUser 
     set [count]= [count]+1
     where DateOnlineUser.[date] = @datenow;
     set @idDate = ( select DateOnlineUser.IdDateOnlinUser from DateOnlineUser where DateOnlineUser.[date] = @datenow);
 
     insert into IpDateOnlinUser([IdDateOnlinUser] ,[IP] )
     values ( @idDate , @ip ) 
    select 1;

END 
end
-------------------------------------------------------------------------------

ELSE
 BEGIN 

 insert into 
   DateOnlineUser ([date] , [count] )
   values ( @datenow , 1  );
   set @idDate=@@IDENTITY;

    insert into IpDateOnlinUser([IdDateOnlinUser] ,[IP] )
    values ( @idDate , @ip ) 
    select 2;
 ENDGO

تعداد افراد CREATE PROCEDURE [dbo].[selectomnlineuseer]

AS
BEGIN
	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
	-- interfering with SELECT statements.
	SET NOCOUNT ON;

select ( [count] ) from DateOnlineUser where [date] = CONVERT (date, SYSDATETIME())  


END


GO


پروسیجر مشاهده همه بازیدکنندگان


CREATE PROCEDURE [dbo].[viweall]

AS
BEGIN
	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
	-- interfering with SELECT statements.
	SET NOCOUNT ON;

select sum( [count]) from DateOnlineUser 


END


GO

پروسیجر بازدیدکننگان دیروز 


CREATE PROCEDURE [dbo].[yesterdayonline]
	-- Add the parameters for the stored procedure here

AS
BEGIN
	declare @y date 
	set @y = DATEADD(DAY ,-1 ,SYSDATETIME() )
select ([count]) from DateOnlineUser
where [date] = @y

	-- SET NOCOUNT ON added to prevent extra result sets from
	-- interfering with SELECT statements.
	
  
END
GO


دادهای آماده


INSERT [dbo].[DateOnlineUser] ([IdDateOnlinUser], [date], [count]) VALUES (4, CAST(N'2016-08-15' AS Date), 2)
INSERT [dbo].[DateOnlineUser] ([IdDateOnlinUser], [date], [count]) VALUES (5, CAST(N'2016-08-16' AS Date), 1)
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[DateOnlineUser] OFF
SET IDENTITY_INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ON 

INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ([Id], [IdDateOnlinUser], [IP]) VALUES (3, 4, N'192.168.1.2')
INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ([Id], [IdDateOnlinUser], [IP]) VALUES (4, 4, N'192.168.1.1')
INSERT [dbo].[IpDateOnlinUser] ([Id], [IdDateOnlinUser], [IP]) VALUES (5, 5, N'192.168.1.1')
 ابتدا به پروژه یک فایل Global.asax اضافه میکنیم و کدهای زیر را به آن اضافه میکنیم . 
 protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
    {
      Application["OnlineUsers"] =1; 
    }

    protected void Session_Start(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Lock();
      Application["OnlineUsers"] = (int)Application["OnlineUsers"] + 1;
      Application.UnLock(); 
    }

    protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e)
    {
      Application.Lock();
      Application["OnlineUsers"] = (int)Application["OnlineUsers"] - 1;
      Application.UnLock(); 
    }

بعد از این مرحله میریم سراغ نوشتن کلاسهای برنامه 

 

یک پوشه به نام bal  میسازیم . در این پوشه قرار است کلاسهای connection و کلاس اجرای پراسیجرها در سی شارپ نوشته شوند . 

یک کلاس به نام SqlCon.cs  می سازیم و کدهای زیر را درون آن قرار میدهیم .  این کلاس جهت اتصال پروژه به sql می باشد.

 public class SqlCon
  {
    public SqlConnection con = null;
    public SqlConnection opencon()
    {

      con = new SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=OnlineUser;Integrated Security=True");
      con.Open();
      return con;

    }
    public void closecon()
    {
      if (con != null)
      {

        if (con.State == ConnectionState.Open)
          con.Close();
      }

    }
  
}

کلاس دوم را با نام BalExe.cs   میسازیم و کدهای زیر را درون آن قرار می دهیم . این کلاس جهت اجرای کدها می باشد.

 


  public class BalExe
  {
     SqlCon con = new SqlCon();
    DataTable dt;
    DataSet ds;
    SqlDataAdapter da;

    SqlCommand com;
    public BalExe()
    {

    }

    public int execute(string procname)
    {
      int chek = -1;
      da = new SqlDataAdapter();
      da.SelectCommand = new SqlCommand();
      da.SelectCommand.CommandText = procname;
      da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;

      da.SelectCommand.Connection = con.opencon();
      chek = Convert.ToInt32(da.SelectCommand.ExecuteScalar());
      con.closecon();
      return chek;


    }

    public int insert_update(string procname, SqlParameter[] pa)
    {
      da = new SqlDataAdapter();
      da.SelectCommand = new SqlCommand();
      da.SelectCommand.CommandText = procname;
      da.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
      da.SelectCommand.Parameters.AddRange(pa);
      da.SelectCommand.Connection = con.opencon();
      int chek = Convert.ToInt32(da.SelectCommand.ExecuteScalar());
      con.closecon();
      return chek;


    }

  }

 

کار با کلاسها تمام شد. 

 

 

پوشه ای دیگری به نام dal میسازیم 

یک کلاس به نام OnlineUserClass.cs  میسازیم و کدهای زیر را درون ان قرار میدهیم این کلاس مقدار ip را از برنامه میگیرد و با توجه به وضعیت عمل درج و یا به روز رسانی تعداد کاربران را انجام میدهد.

 


  public class OnlineUserClass
  {
    BalExe bal = new BalExe();

    public string ip { get; set; }

    public int Insert()
    {
      SqlParameter[] pa = new SqlParameter[]
      {   new SqlParameter ("@ip" , this.ip) ,
        
       };
      return bal.insert_update("onlineuser", pa);//==> onlineuser is a PROCEDURE
    }

    public int selectomnlineuseer()
    {
      return bal.execute("selectomnlineuseer");//==> selectomnlineuseer is a PROCEDURE
    }
    public int yesterdayonline()
    {
      return bal.execute("yesterdayonline");//==> yesterdayonline is a PROCEDURE
    }

    public int viweall()
    {
      return bal.execute("viweall");//==> yesterdayonline is a PROCEDURE
    }
  }

کلاس دیگری به نام datefarsi  میسازیم. این کلاس از نوع static  میباشدو برای تبدیل تاریخ میلادی به شمسی از آن استفاده میشود . 

بر روی نام پروژه کلیک راست میکنیم و یک صفحه جدید به پروژه اضافه میکنیم و کدهای زیر را در بخش Source آن قرار میدهیم . 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="home.aspx.cs" Inherits="OnlineUser.home" %>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="rtl" lang="fa-ir">
<head runat="server">
  <title>مشاهده افراد آنلاین</title>
   <meta charset="utf-8" />
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
  
  <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/bootstrap-theme.css" rel="stylesheet" />
  <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/bootstrap-theme.min.css" rel="stylesheet" />
    <script src="packages/jQuery.1.9.1/Content/Scripts/jquery-1.9.1-vsdoc.js"></script>
    <script src="packages/jQuery.1.9.1/Content/Scripts/jquery-1.9.1.min.js"></script>
    <script src="packages/jQuery.1.9.1/Tools/jquery-1.9.1.intellisense.js"></script>
    <script src="packages/bootstrap.3.3.6/content/Scripts/bootstrap.min.js"></script>
  <link href="packages/bootstrap.3.3.6/content/Content/w3.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <form id="form1" runat="server">
  <div>
    <div class="contaner">
      <div class="row w3-white">
        <div class="col-lg-4">
        </div>
        <div class="col-lg-4">
      <%--   www.ctaap.ir--%>
          <h3>مشاهده تعداد بازدید کنندگان</h3>

          <div class="well">
              <p>
              <span> افراد آنلاین : </span><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span><span id="onlineuser" runat="server"></span>

            </p>
            <p>
              <span>تاریخ امروز : </span><span class="glyphicon glyphicon-calendar "></span><span id="datef" runat="server"></span>

            </p>
            <hr />
            <p>
              <span>آی پی شما : </span><span id="yourip" runat="server"></span>
            </p>
            <p>
              <span>بازدید امروز: </span><span id="todayonline" runat="server"></span>
            </p>
            <p>
              <span>بازدید دیروز : </span><span id="yesterdayonline" runat="server"></span>
            </p>
            <p>
              <span>بازدید کل : </span><span id="viweall" runat="server"></span>
            </p>
          </div>

        </div>
        <div class="col-lg-4">
        </div>
      </div>
    </div>
    
  </div>
  </form>
</body>
</html>

و در قمست کد نویسی کدهای زیر را وارد میکنیم : 

using DAL.DALCLASS;
using OnlineUser.dal;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

namespace OnlineUser
{
  public partial class home : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      OnlineUserClass online = new OnlineUserClass();
      online.ip = "192.168.1.1";// ==>برای حالت لوکال آی پی را دستی وارد کردم که فقط نتیجه را ببینیم
      online.Insert();
     // online.ip = GetLanIPAddress();//==>> در حالت واقعی باید از این متد استفاده کنیم
      
      // yourip.InnerText = GetLanIPAddress();//==>> در حالت واقعی باید از این متد استفاده کنیم
      onlineuser.InnerText = Application["OnlineUsers"].ToString();

       yourip.InnerText = "192.168.1.1";
      todayonline.InnerText = online.selectomnlineuseer().ToString();
      yesterdayonline.InnerText = online.yesterdayonline().ToString();
      viweall.InnerText = online.viweall().ToString();


      datef.InnerText = datef.InnerText.settime();//تاریخ شمسی
    }

    public String GetLanIPAddress()//متدی برای گرفتن ip
    {

      String ip = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];

      if (string.IsNullOrEmpty(ip))
      {
        ip = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
      }

      return ip;
    }
  }
}

کار تمام شد برنامه اجرا کنید و از آن لذت ببرید

 

 

 

 

 

 

فایل های ضمیمه

jamaljaj

نویسنده 1 مقاله در برنامه نویسان

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید