نحوه استفاده از Encryption و Decryption در ASP.Net

در این مقاله ، توضیحاتی در مورد encryption و decryption خواهیم داشت و درباره ی روش های این کار نیز توضیح مختصری را ارائه خواهیم داد . سپس با ارائه یک مثال ، و توضیح آن بصورت مرحله به مرحله روش های رمزگذاری و رمزگشایی را برای شما خواهیم گفت .

نحوه استفاده از Encryption و Decryption در ASP.Net

Encryption پردازشی است که طی آن یک داده متنی آشکار را به چیزی که random و بی معنی است ، تبدیل میکند . Decryption برعکس عمل Encryption است ، یعنی یک داده random و بی معنی را به یک داده متنی با معنی تبدیل می کند .  ما چه نیازی به استفاده از پردازش های Encryption/Decryption داریم ؟ در برنامه های Client-Server امنیت فاکتور خیلی مهمی میباشد . 

برای مثال ، زمانی که یک داده محرمانه همانند پسورد را بین Client و Server رد و بدل می کنیم ، ما باید به امنیت و حفاظت از داده مطمئن باشیم . 

با استفاده از این پردازش ، ما میتوانیم داده اصلی را مخفی کرده و یکسری داده بی مصرف و آشغال را نمایش دهیم . بر این اساس ، کمی امنیت برای داده خود میتوانیم ایجاد کنیم . برای این کار ما از تکنیک
encryption و decryption  استفاده می کنیم ، که این امر با استفاده از تکنیکی به نام Cryptography ، قابل انجام است .
Cryptography یک دانش درمورد نوشتن بصورت رمزی و کدگذاری شده است و این علم قدیمی و کهن می باشد.اولین مقاله ای که توسط Cryptography کدگذاری و نوشته شد،تقریبا بازمیگردد به تاریخ 1900قبل از میلاد مسیح . 
در هنگام برقراری ارتباط از هر رسانه غیر قابل اعتماد ، که شامل هر شبکه ای، به ویژه اینترنت میشود  ، Cryptography لازم و ضروری است .

در اینجا پنج تابع ابتدایی از Cryptography را داریم :

• 
Privacy/confidentiality : تضمین این امر که هیچکس غیر از شخص دریافت کننده مورد نظر ، توانایی خواندن پیام را ندارد . 
• 
Authentication روند اثبات هویت فرد
• Integrity : اطمینان گیرنده از این امر که  ، پیامی که دریافت کرده است به هیچ وجه تفاوتی با پیام اصلی  ندارد . 
• Non-repudiation : مکانیزمی برای اینکه بفهمیم که شخص فرستنده واقعا این پیام را فرستاده است . 
• Key exchange :  روشی که کلید رمزنگاری بین فرستنده و گیرنده به اشتراک گذاشته میشود .

در Cryptography ، ما با داده های unencrypted ، به عنوان یک متن با معنی (Plaintext) ،  شروع می کنیم . Plaintext با تبدیل به متن cipher رمزگذاری می شود . و برای رمزگشایی به یک Plaintext معمولی تبدیل می شود . 

رمزگذاری و رمزگشایی بر اساس نوع ترفند Cryptography است .

(C = Ek(P
(P = Dk(C

که در آن ، P = plaintext, C = cipher text,
E = the encryption method,
D = the decryption method, and 

k = the key می باشد .
 
حال ما ، یک مثال Windows Application را که از رمزگذاری و رمزگشایی استفاده کرده است ، نشان می دهیم . 

زمانی که ما یک Password را رمزنگاری می کنیم ، یک رمزگشایی شده هم دریافت خواهیم کرد . 

مرحله اول : visual studio را باز کنید .
مرحله دو : "New Project" > "Windows" >"Windows Forms Application" 

مرحله سوم : حال ، روی Solution Explorer کلیک کنید . 


مرحله چهارم : frmMain.cs شبیه زیر خواهد بود .


مرحله پنجم : حال ، کدهایی که در زیر داده شده است را در frmMain.cs قرار دهید . 
 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Text; 
using System.Windows.Forms; 
using DataAccessBlock; 
using System.Security.Cryptography; 
using System.Configuration; 
using System.Data.SqlClient; 
using Microsoft.SqlServer.Management.Common; 
using Microsoft.SqlServer.Management.Smo; 
using System.IO; 
 
namespace EnCryptDecrypt 
{ 
  public partial class frmMain : Form 
  { 
    #region Variables for Encryption / Decryption 
    private static string Key = "cs techno private ltd1.,"; 
    private static string sIV = "cstechno"; 
    private static Encryption.EncryptionAlgorithm EncryptionType = Encryption.EncryptionAlgorithm.TripleDes; 
    #endregion 
    public frmMain() 
    { 
      InitializeComponent(); 
    } 
 
    private void btnEncrypt_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (txtClearText.Text == "") 
      { 
        error.SetError(txtClearText, "Enter the text you want to encrypt"); 
      } 
      else 
      { 
        error.Clear(); 
        string sPlainText = txtClearText.Text.Trim(); 
        string cipherText = Encrpyt(sPlainText); 
        txtCipherText.Text = cipherText; 
        btnDecrypt.Enabled = true; 
 
      } 
    } 
    public static string Encrpyt(string sPlainText) 
    { 
      try 
      { 
        return DataAccessBlock.DataAccess.Encrpyt(sPlainText, Key, sIV, EncryptionType); 
      } 
      catch (Exception ex) 
      { 
        throw new Exception("BusinessGroup :: Encrypt ::Error occured.", ex); 
      } 
    } 
    public static string Decrypt(string sCipherText) 
    { 
      try 
      { 
        return DataAccessBlock.DataAccess.Decrypt(sCipherText, Key, sIV, EncryptionType); 
      } 
      catch (Exception ex) 
      { 
       // throw new Exception("BusinessGroup :: Decrypt ::Error occured.", ex); 
        MessageBox.Show("not an encrypted value"); 
        return ""; 
      } 
    } 
 
    private void btnDecrypt_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      //txtClearText.Enabled = false; 
      if (txtCipherText.Text == "") 
      { 
        error.SetError(txtCipherText, "Enter the text you want to encrypt"); 
      } 
      else 
      { 
         
         
        lblPassword.Visible = true; 
         
        string sCipherText = txtCipherText.Text.Trim(); 
 
        string decryptedText = Decrypt(sCipherText); 
        txtClearText.Text = decryptedText; 
         
      } 
    } 
 
      
    private void frmMain_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
      lblMsg.Visible = false; 
       
    } 
 
     
 
    private void btnDecrypt1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (txtConString.Text == "") 
      { 
        error.SetError(txtConString, "Enter the text you want to encrypt"); 
      } 
      else 
      { 
        string connectionString = txtConString.Text; 
        DataTable tables = new DataTable("Tables"); 
        using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
        { 
          using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) 
          { 
            command.CommandText = "select Password,UserID from Users"; 
            connection.Open(); 
            tables.Load(command.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)); 
          } 
          foreach (DataRow row in tables.Rows) 
          { 
            if (row[0] != null) 
            { 
              using (SqlConnection connection1 = new SqlConnection(connectionString)) 
              { 
 
                for (int i = 0; i < tables.Rows.Count; i++) 
                { 
                  string decryptedPwd = Decrypt(tables.Rows[i]["Password"].ToString()); 
                  using (SqlCommand command = connection1.CreateCommand()) 
                  { 
                    command.CommandText = "update users set password='" + decryptedPwd + "' where UserID= '" + tables.Rows[i]["UserID"].ToString() + "' "; 
                    connection1.Open(); 
                    command.ExecuteNonQuery(); 
                    lblMsg.Visible = true; 
                    lblMsg.Text = "Congratulations!You have Successfully Decrypted all fields"; 
                    connection1.Close(); 
                  } 
 
                } 
 
              } 
 
 
            } 
          } 
        } 
 
      } 
    } 
 
    private void btnEncrypt1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (txtConString.Text == "") 
      { 
        error.SetError(txtConString, "Enter the text you want to encrypt"); 
      } 
      else 
      { 
        string connectionString = txtConString.Text; 
        DataTable tables = new DataTable("Tables"); 
        using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
        { 
          using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) 
          { 
            command.CommandText = "select Password,UserID from Users"; 
            connection.Open(); 
            tables.Load(command.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)); 
          } 
          foreach (DataRow row in tables.Rows) 
          { 
            if (row[0] != null) 
            { 
              using (SqlConnection connection1 = new SqlConnection(connectionString)) 
              { 
 
                for (int i = 0; i < tables.Rows.Count; i++) 
                { 
                  string decryptedPwd = Encrpyt(tables.Rows[i]["Password"].ToString()); 
                  using (SqlCommand command = connection1.CreateCommand()) 
                  { 
                  command.CommandText = "update users set password='" + decryptedPwd + "' where UserID= '" + tables.Rows[i]["UserID"].ToString() + "' "; 
                 // command.CommandText = "update users set password='" + decryptedPwd + "' where UserID= '" + tables.Rows[i]["UserID"].ToString() + "' and password='" + Encrpyt(password) + "'"; 
                  connection1.Open(); 
                  command.ExecuteNonQuery(); 
                  lblMsg.Visible = true; 
                  lblMsg.Text = "Congratulations!You have Successfully Encrpytted all fields"; 
                  connection1.Close(); 
                  } 
 
                } 
 
              } 
 
 
            } 
          } 
        } 
      } 
    } 
 
    private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      error.Clear(); 
      txtClearText.Visible = true; 
      lblPassword.Visible = true; 
      txtCipherText.Text = ""; 
      txtClearText.Text = ""; 
      txtClearText.Enabled = true; 
    } 
 
    private void btnClear1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      error.Clear(); 
      txtConString.Text = ""; 
      cmbTables.Text = ""; 
      cmbTables.Items.Clear(); 
      cmbColumns.Text = ""; 
      lblMsg.Visible = false; 
      cmbColumns.Items.Clear(); 
    } 
 
    private void btnGetTables_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      try 
      { 
 
        if (txtConString.Text == "") 
        { 
          error.SetError(txtConString, "Enter the Correct Connectionstring"); 
        } 
        else 
        { 
          string connectionString = txtConString.Text; 
          DataTable tables = new DataTable("Tables"); 
          using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
          { 
            using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) 
            { 
              command.CommandText = "select table_name as Name from INFORMATION_SCHEMA.Tables where TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'"; 
              connection.Open(); 
              tables.Load(command.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)); 
            } 
          } 
          foreach (DataRow row in tables.Rows) 
          { 
            cmbTables.Items.Add(row[0].ToString()); 
          } 
        } 
      } 
 
      catch 
      { 
        error.SetError(txtConString, "Enter the Correct Connectionstring"); 
      } 
    } 
 
    private void btnGetColumns_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      if (cmbTables.Text == "") 
      { 
        error.SetError(cmbTables, "Select the Correct Column"); 
      } 
      else 
      { 
        string connectionString = txtConString.Text; 
        DataTable tables = new DataTable("Tables"); 
        using (SqlConnection connection = new SqlConnection(connectionString)) 
        { 
          using (SqlCommand command = connection.CreateCommand()) 
          { 
            command.CommandText = "select column_name as Name from INFORMATION_SCHEMA.Columns where TABLE_NAME = 'Users'"; 
            connection.Open(); 
            tables.Load(command.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection)); 
          } 
        } 
        foreach (DataRow row in tables.Rows) 
        { 
          cmbColumns.Items.Add(row[0].ToString()); 
        } 
      } 
    } 
 
    
 private void button1_Click(object sender, EventArgs e) 
    { 
      string[] strArConString; 
      string strConnectionstring = string.Empty; 
      if (openFileDialog1.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK) 
      { 
         
        string strFilevalue; 
        strFilevalue= File.ReadAllText(openFileDialog1.FileName); 
         
        strArConString = strFilevalue.Split('<','>'); 
        for (int i = 0; i < strArConString.Length; i++) 
        { 
          if (strArConString[i] == "ConnectionString") 
          { 
            strConnectionstring = strArConString[i + 1]; 
            break; 
          } 
 
        } 
 
        txtConString.Text = strConnectionstring; 
 
 
      } 
    } 
 
     
private void txtClearText_TextChanged(object sender, EventArgs e) 
    { 
 
    }    
 
  } 
} 

مرحله ششم :  فایل CryptorEngine.cs .

 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Text; 
using System.Security.Cryptography; 
using System.Configuration; 
 
namespace EnCryptDecrypt 
{ 
  public class CryptorEngine 
  { 
    /// <summary> 
    /// Encrypt a string using dual encryption method. Return a encrypted cipher Text 
    /// </summary> 
    /// <param name="toEncrypt">string to be encrypted</param> 
    /// <param name="useHashing">use hashing? send to for extra secirity</param> 
    /// <returns></returns> 
    public static string Encrypt(string toEncrypt, bool useHashing) 
    { 
      byte[] keyArray; 
      byte[] toEncryptArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(toEncrypt); 
 
      System.Configuration.AppSettingsReader settingsReader = new AppSettingsReader(); 
      // Get the key from config file 
      string key = (string)settingsReader.GetValue("SecurityKey", typeof(String)); 
      //System.Windows.Forms.MessageBox.Show(key); 
      if (useHashing) 
      { 
        MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider(); 
        keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key)); 
        hashmd5.Clear(); 
      } 
      else 
        keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key); 
 
      TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider(); 
      tdes.Key = keyArray; 
      tdes.Mode = CipherMode.ECB; 
      tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7; 
 
      ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateEncryptor(); 
      byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length); 
      tdes.Clear(); 
      return Convert.ToBase64String(resultArray, 0, resultArray.Length); 
    } 
    /// <summary> 
    /// DeCrypt a string using dual encryption method. Return a DeCrypted clear string 
    /// </summary> 
    /// <param name="cipherString">encrypted string</param> 
    /// <param name="useHashing">Did you use hashing to encrypt this data? pass true is yes</param> 
    /// <returns></returns> 
    public static string Decrypt(string cipherString, bool useHashing) 
    { 
      byte[] keyArray; 
      byte[] toEncryptArray = Convert.FromBase64String(cipherString); 
 
      System.Configuration.AppSettingsReader settingsReader = new AppSettingsReader(); 
      //Get your key from config file to open the lock! 
      string key = (string)settingsReader.GetValue("SecurityKey", typeof(String)); 
       
      if (useHashing) 
      { 
        MD5CryptoServiceProvider hashmd5 = new MD5CryptoServiceProvider(); 
        keyArray = hashmd5.ComputeHash(UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key)); 
        hashmd5.Clear(); 
      } 
      else 
        keyArray = UTF8Encoding.UTF8.GetBytes(key); 
 
      TripleDESCryptoServiceProvider tdes = new TripleDESCryptoServiceProvider(); 
      tdes.Key = keyArray; 
      tdes.Mode = CipherMode.ECB; 
      tdes.Padding = PaddingMode.PKCS7; 
 
      ICryptoTransform cTransform = tdes.CreateDecryptor(); 
      byte[] resultArray = cTransform.TransformFinalBlock(toEncryptArray, 0, toEncryptArray.Length); 
             
      tdes.Clear(); 
      return UTF8Encoding.UTF8.GetString(resultArray); 
    } 
  } 
} 


مرحله هفتم : حال ، در خروجی خواهیم داشت :

اینجا ، ما مقدار “Rc3xvx8c7GM=” را تحت عنوان پسورد رمزگذاری شده وارد میکنیم و دکمه decrypt را میزنیم .

 ما پسورد رمزگشایی شده را تحت عنوان "a" دریافت خواهیم کرد . ما همچنی توانایی decrypt/encrypt داده های یک database را با هر connection string که داده شود ، داریم . 


 

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب