پیاده سازی CRUD با استفاده از SignalR و Entity Framework

در این مقاله قصد داریم با استفاده از Entity Framework و SignalR در ASP.NET MVC حذف ، افزودن ، ویرایش را به صورت realtime انجام دهیم و از روش Code First استفاده می کنیم .

پیاده سازی CRUD با استفاده از SignalR و Entity Framework

مقدمه

SignalR تکنولوژی است که به ما قابلیت افزودن توابع real time را به وب سایت خود اضافه کنیم . این بدان معنا است که افزودن ، حذف ، ویرایش محتوا با داده ها بلافاصله انجام می شود.

Entity Framework  یک ORM است که  کار با داده های رابطه ای را با استفاده از شی هایی با دامنه خاص ، آسان تر می کند برای دسترسی به داده ها ما از روش Code First استفاده می کنیم.

ASP.NET MVC یک فریم ورک برای پیاده سازی scalable ، مبتنی بر استاندارد های برنامه کاربردی وب است .

شروع کار به صورت مرحله ای

مرحله اول : یک پروژه MVC ایجاد می کنیم و رفرنس EF را با پروژه اضافه می کنیم .

در این قسمت ویژوال استودیو را اجرا کرده و یک پروژه mvc ایجاد می کنیم و دستور زیر را در Package Manager Console وارد می کنیم تا EF به پروژه اضافه شود .

using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace WebApplication1.Models
{
  public class Employee
  {
    [Key]
    public int EmployeeID { get; set; }
    public string EmployeeName { get; set; }
    public string EmailAdress { get; set; }
    public string MobileNumber { get; set; }
  }
}

مرحله سوم : حال کلاس Context  را ایجاد می کنیم .

در این قسمت کلاس EmployeeContext را ایجاد کرده ایم کد زیر را مشاهده کنید :

using System.Data.Entity;
using WebApplication1.Models;

namespace WebApplication1
{
  public class EmployeeContext : DbContext
  {
    public EmployeeContext() : base("dbConnectionString")
    {
      Database.SetInitializer<EmployeeContext>(new CreateDatabaseIfNotExists<EmployeeContext>());
    }
    public DbSet<Employee> Employees { get; set; }
  }
}

مرحله چهارم : یک Connection String به Web.config اضافه می کنیم .

<connectionStrings>
  <add name="dbConnectionString" connectionString="Data Source=yourdatasource;Initial Catalog=EmployeeDB;User ID=youdbuserid;Password=yourdbpassword;pooling=false; MultipleActiveResultSets=True;pooling=false;" providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

مرحله 5 : نصب SignalR  با استفاده از Nuget

با وارد کردن  دستور زیر در Package Manager Console ، SignalR به پروژه اضافه می شود .

Install-Package Microsoft.AspNet.SignalR

در این قسمت ما نیاز به ایجاد Startup.cs  داریم که هدف از ایجاد این فایل اضافه کردن یک middleware به جریان OWIN است . برای افزودن این فایل بر روی پروژه راست کلیک و در قسمت Add  ، OWIN Startup class را انتخاب می کنیم .

نام آن را Startup قرار می دهیم .

تصویر زیر شامل کد های  فایل startup.cs است .

کد زیر  کلاس Startup را پیدا می کند .

[assembly: OwinStartup(typeof(WebApp.Startup))]

این نشان دهده این است که این کلاس تابع دریافت ، Microsoft.Owin.IowinContext  را اجرا می کند .

هنگامی که سرور درخواست HTTP را دریافت می کند ، OWIN pipeline فراخوانی می شود و middleware را درخواست می کند .

Middleware نوع محتوا را برای پاسخ و نوشتن پاسخ در body  ، تعیین می کند .

در حال حاظر در تابع  Configuration ما به map SignalR hubs نیاز داریم . برای اضافه کردن آن میتوان از روش زیر استفاده کرد .

using Microsoft.Owin;
using Owin;

[assembly: OwinStartup(typeof(WebApplication1.Startup))]

namespace WebApplication1
{
  public class Startup
  {
    public void Configuration(IAppBuilder app)
    {
      app.MapSignalR();
    }
  }
}

دراین قسمت نیاز به ایجاد یک Hub داریم . کلاس Hub با استفاده از communication  بین Client و Server یک اتصال ایجاد می کند .این عمل باعث می شود که Server , Client از راه دور به هم متصل شوند . برای پیاده سازی این عمل یک کلاس به نام EmployeeHub.cs    ایجاد می کنیم و کد های زیر را وارد می کنیم .

using Microsoft.AspNet.SignalR;
using Microsoft.AspNet.SignalR.Hubs;

namespace WebApplication1
{
  public class EmployeeHub : Hub
  {
    [HubMethodName("NotifyClients")]
    public static void NotifyCurrentEmployeeInformationToAllClients()
    {
      IHubContext context = GlobalHost.ConnectionManager.GetHubContext<EmployeeHub>();

      // the update client method will update the connected client about any recent changes in the server data
      context.Clients.All.updatedClients();
    }
  }
}

Hub  یک کلاس abstract است که متد های SignalR را ارجاع می دهد . و با ارتباط برقرار کردن با SignalR به Microsoft.AspNet.SignalR.Hub. متصل می شود .

IHubContext context = GlobalHost.ConnectionManager.GetHubContext<EmployeeHub>();

Context   ، Employee را دریافت می کند . متد updatedClients میخواهد  متد Client را بروزرسانی کند و تغییراتی که برروی داده های انجام شده بر روی سرور اعمال کند .

context.Clients.All.updatedClients();

قسمت SignalR client فراخوانی می شود و متد جاوا اسکریپتی updatedClients() اجرا می شود . Hub در ارسال پیام و داده بین Client و سرور بسیار مهم است .

مرحله ششم : ایجاد Controller

کد های  تشکیل دهنده   Controller  است .

using System.Collections.Generic;
using System.Data.Entity;
using System.Linq;
using System.Web.Mvc;
using WebApplication1.Models;

namespace WebApplication1.Controllers
{
  public class HomeController : Controller
  {
    List<Employee> empList;

    //Fetch Employee Records
    public ActionResult Index()
    {
      return View();
    }
    [HttpGet]
    public ActionResult GetAllEmployeeRecords()
    {
      using (var context = new EmployeeContext())
      {
        empList = context
        .Employees
        .ToList();
      }     
      return PartialView("_EmployeeList", empList);
    }


    //Insert Employee Record
    public ActionResult Insert()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult Insert(Employee employee)
    { 
        if (ModelState.IsValid)
        {
          //Insert into Employee table 
          using (var context = new EmployeeContext())
          { 
              context.Employees.Add(employee);
              context.SaveChanges();            
          }                    
        }
      
      //Once the record is inserted , then notify all the subscribers (Clients)
      EmployeeHub.NotifyCurrentEmployeeInformationToAllClients();
      return RedirectToAction("Index");
    }

    //Update Employee Record
    public ActionResult Update()
    {
      return View();
    }
    [HttpPost]
    public ActionResult Update(Employee employee)
    {
      using (var context = new EmployeeContext())
      {
        var empRecord = context.Employees.Find(employee.EmployeeID);

        empRecord.EmployeeName = employee.EmployeeName;
        empRecord.EmailAdress = employee.EmailAdress;
        empRecord.MobileNumber = employee.MobileNumber;

        context.Employees.Add(empRecord);

        context.Entry(empRecord).State = EntityState.Modified;
        context.SaveChanges();
      }

      //Once the record is inserted , then notify all the subscribers (Clients)
      EmployeeHub.NotifyCurrentEmployeeInformationToAllClients();
      return RedirectToAction("Index");
    }

    //Delete Employee Record
    [HttpPost]
    public ActionResult Delete(Employee employee)
    {
      using (var context = new EmployeeContext())
      {
        var empRecord = context.Employees.Find(employee.EmployeeID); 
        context.Employees.Remove(empRecord);
        context.SaveChanges();
      }

      //Once the record is inserted , then notify all the subscribers (Clients)
      EmployeeHub.NotifyCurrentEmployeeInformationToAllClients();
      return RedirectToAction("Index");
    }
  }
}

مرحله هفتم : ایجاد View

در نهایت ، به طراحی UI و درخواست API های Controller و وارد کردن اطلاعات کاربران به صورت real time و بروزرسانی آنها میپردازیم . کد های زیر تشکیل دهنده فایل Index.cshtml است :

@model IList<SignalRSample.Models.Employee>
@{
 
}
<link href="~/Content/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
 
<div>
  <table border="1">
    <tr>
      <td>
        <h1 style="color:blueviolet">برنامه نویسان</h1>
        <table border="1">
          <tr>
            <td>شماره</td>
            <td><input id="txtEmployeeId" type="text" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>نام کاربری</td>
            <td><input id="txtEmployeeName" type="text" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>ایمیل</td>
            <td><input id="txtEmail" type="text" /></td>
          </tr>
          <tr>
            <td>شماره موبایل</td>
            <td><input id="txtMobile" type="text" /></td>
          </tr>
        </table>
        <table border="1">
          <tr>
            <td><button id="btnPostEmployee" onclick="InsertEmployee()">افزودن</button></td>
            <td>
              <button id="btnPutEmployee" onclick="UpdateEmployee()">ویرایش</button>
              <button id="btnDeleteEmployee" onclick="DeleteEmployee();return false;">حذف</button>
            </td>
          </tr>
        </table>
      </td>
    </tr>
  </table>
  <br /><br />
  <div id="dataTable"></div>
</div>
 
@section Scripts{
 
  
  <script type="text/javascript">
    $(function () {
     
      // Create a proxy to signalr hub on web server. It reference the hub.
      var notificationFromHub = $.connection.employeeHub;
 
      // Connect to signalr hub
      $.connection.hub.start().done(function () {
                FetchEmployees();

      });
 
      // Notify to client with the recent updates
      notificationFromHub.client.updatedClients = function () {
        FetchEmployees();
      };
    });
 
    function FetchEmployees() {
      var model = $('#dataTable');
      $.ajax({
          url: '/home/GetAllEmployeeRecords',
          contentType: 'application/html ; charset:utf-8',
          type: 'GET',
          dataType: 'html'
        })
        .success(function(result) { model.empty().append(result); });
    }
 
    // Insert Employee Record
    function InsertEmployee()
    {
 
          var employee = {
            EmployeeID: $('#txtEmployeeId').val(),
            EmployeeName: $('#txtEmployeeName').val(),
            EmailAdress: $('#txtEmail').val(),
            MobileNumber: $('#txtMobile').val()
          };
 
 
          $.ajax({
          url: '/home/Insert',
          type: 'POST',
          data: JSON.stringify(employee),
          contentType: "application/json;charset=utf-8",
          success: function (data) {
            alert('Employee added Successfully');
          },
          error: function () {
            alert('Employee not Added');
          }
          });
         
 
    }
 
    // Update Employee Record
    function UpdateEmployee() {
 
      var employee = {
        EmployeeID: $('#txtEmployeeId').val(),
        EmployeeName: $('#txtEmployeeName').val(),
        EmailAdress: $('#txtEmail').val(),
        MobileNumber: $('#txtMobile').val()
      };
 
      $.ajax({
        url: '/home/Update',
        type: 'POST',
        data: JSON.stringify(employee),
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function (data) {
          alert('Employee updated Successfully');
        },
        error: function (e) {
          alert('Employee could not be updated');
        }
      });
      
    }
 
    // Delete Employee Record
    function DeleteEmployee() {
 
      var employee = {
        EmployeeID: $('#txtEmployeeId').val()
      };
 
      $.ajax({
        url: '/home/Delete',
        type: 'POST',
        data: JSON.stringify(employee),
        contentType: "application/json;charset=utf-8",
        success: function (data) {
          alert('Employee deleted Successfully');
        },
        error: function (x, y, z) {
          alert(x + '\n' + y + '\n' + z);
        }
      });
    
    }
  </script>
}

قطعه کد

      // Create a proxy to signalr hub on web server. It reference the hub.
      var notificationFromHub = $.connection.employeeHub;
      
      // Connect to signalr hub
      $.connection.hub.start().done(function () {
        FetchEmployees();
      });

      // Notify to client with the recent updates
      notificationFromHub.client.updatedClients = function () {
        FetchEmployees();
      };
    });

در ابتدا یک Proxy در  SignalR Hub  روی وب سرور ایجاد کرده ایم . و پس از انجام شدن عملیات ما نیاز به اتصال به Hub داریم .سرور،  بروزرسانی رکورد ها را با استفاده از متد  updatedClients اطلاع رسانی می کند .

حال یکم Patial View به نام   _Employee.cshtml  برای نمایش سوابق کارمندها ایجاد می کنیم.

<table class="table table-bordered table-striped">
  <thead>
    <tr>
      <th>شماره</th>
      <th>نام کاربری</th>
      <th>ایمیل</th>
      <th>شماره موبایل</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    @if (Model != null)
      {
        foreach (var item in Model)
        {
 
        <tr>
          <td>@item.EmployeeID</td>
          <td>@item.EmployeeName</td>
          <td>@item.EmailAdress</td>
          <td>@item.MobileNumber</td>
        </tr>
      }
    }
 
  </tbody>
</table>

تمامی عملیاتی که انجام داده ایم میتوان در زیر مشاهده کنید .

مرحله هشتم : برنامه را اجرا می کنیم.

برنامه را با دو مرورگر مختلف اجرا می کنیم .

حال یک کارمند در هر دو مرورگر اضافه می کنیم .

میتوان مشاهده کنید که عملیات به صورت real time انجام می شود .

میتوان با استفاده از کد زیر  جدول های خود را تغییر دهید :

1. Enable-Migrations first,
        2. then add-migration
        3. followed by update-database commands from package manager console.

آموزش asp.net mvc

دانلود فایل های ضمیمه مخصوص اعضای سایت می باشد !
کاربر مهمان! جهت دانلود و استفاده از امکانات سایت لطفا وارد سایت شوید و یا ثبت نام کنید
دانلود نسخه ی PDF این مطلب