ایجاد یک ماشین حساب ساده با استفاده از WPF

سه شنبه 23 شهریور 1395

در این مقاله می خواهیم با استفاده از تکنولوژی WPF و کدهای#C ، ماشین حساب ساده ای بنویسیم که در آن بتوانیم چهار عمل اصلی ضرب، تقسیم، جمع و تفریق را انجام دهیم.

ایجاد یک ماشین حساب ساده با استفاده از WPF

برای شروع کار، ابتدا از برنامه Visual Studio ، یک پروژه جدید از نوع WPF  ایجاد می کنیم .

سپس با استفاده از کامپوننت های موجود، طرح زیر را پیاده سازی می کنیم.

 

کدهای XAML مربوط به این کامپوننت ها به شکل زیر خواهند بود :

  <Window x:Class="MyCalculatorv1.MainWindow" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="WPF Calculator" Height="310" Width="237" ResizeMode="NoResize" WindowStartupLocation="CenterScreen" Topmost="True"> 
    <Grid Background="White" Height="270" VerticalAlignment="Top"> 
      <Button Content="7" HorizontalAlignment="Left" Margin="11,115,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2,2,2,1" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
   
      <TextBox Height="38" TextWrapping="Wrap" VerticalAlignment="Top" Margin="10,20,0,0" HorizontalAlignment="Left" Width="201" FontSize="20" Background="Black" BorderThickness="2" Name="tb" Text=""> 
        <TextBox.Foreground> 
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}" /> 
        </TextBox.Foreground> 
   
      </TextBox> 
   
      <Button Content="8" HorizontalAlignment="Left" Margin="62,115,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="9" HorizontalAlignment="Left" Margin="113,115,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="/" HorizontalAlignment="Left" Margin="164,115,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="4" HorizontalAlignment="Left" Margin="11,151,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="5" HorizontalAlignment="Left" Margin="62,151,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="6" HorizontalAlignment="Left" Margin="113,151,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="*" HorizontalAlignment="Left" Margin="164,151,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="1" HorizontalAlignment="Left" Margin="11,187,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="2" HorizontalAlignment="Left" Margin="62,187,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="3" HorizontalAlignment="Left" Margin="113,187,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="-" HorizontalAlignment="Left" Margin="164,187,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="0" HorizontalAlignment="Left" Margin="11,223,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="=" HorizontalAlignment="Left" Margin="62,223,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="97" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Result_click">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="+" HorizontalAlignment="Left" Margin="164,223,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Button_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="Off" HorizontalAlignment="Left" Margin="113,79,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="97" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Off_Click_1">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="Del" HorizontalAlignment="Left" Margin="11,79,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="Del_Click">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
      <Button Content="R" HorizontalAlignment="Left" Margin="62,79,0,0" VerticalAlignment="Top" Width="46" Height="31" FontSize="18" BorderThickness="2" Click="R_Click">  
        <Button.Foreground>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.Foreground>  
        <Button.BorderBrush>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowColorKey}}"/>  
        </Button.BorderBrush>  
        <Button.Background>  
          <SolidColorBrush Color="{DynamicResource {x:Static SystemColors.WindowTextColorKey}}"/>  
        </Button.Background>  
      </Button> 
   
    </Grid> 
  </Window> 

حالا برای برخی دکمه های موجود در فایل، رویداد های لازم را می نویسیم.

  using System;  
  using System.Windows;  
  using System.Windows.Controls;  
    
  namespace MyCalculatorv1  
  {  
    public partial class MainWindow : Window  
    {  
      public MainWindow()  
      {  
        InitializeComponent();  
      }  
    
      private void Button_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)  
      {  
        Button b = (Button) sender;  
        tb.Text += b.Content.ToString();  
      }  
    
      private void Result_click(object sender, RoutedEventArgs e)  
      {  
        try  
        {  
          result();  
        }  
        catch (Exception exc)  
        {  
          tb.Text = "Error!";  
        }  
      }  
    
      private void result()  
      {  
        String op;  
        int iOp = 0;  
        if (tb.Text.Contains("+"))  
        {  
          iOp = tb.Text.IndexOf("+");  
        }  
        else if (tb.Text.Contains("-"))  
        {  
          iOp = tb.Text.IndexOf("-");  
        }  
        else if (tb.Text.Contains("*"))  
        {  
          iOp = tb.Text.IndexOf("*");  
        }  
        else if (tb.Text.Contains("/"))  
        {  
          iOp = tb.Text.IndexOf("/");  
        }  
        else  
        {  
          //error  
        }  
          
        op = tb.Text.Substring(iOp, 1);  
        double op1 = Convert.ToDouble(tb.Text.Substring(0, iOp));  
        double op2 = Convert.ToDouble(tb.Text.Substring(iOp + 1, tb.Text.Length - iOp - 1));  
    
        if (op == "+")  
        {  
          tb.Text += "=" + (op1 + op2);  
        }  
        else if (op == "-")  
        {  
          tb.Text += "=" + (op1 - op2);  
        }  
        else if (op == "*")  
        {  
          tb.Text += "=" + (op1 * op2);  
        }  
        else  
        {  
          tb.Text += "=" + (op1 / op2);  
        }  
      }  
    
      private void Off_Click_1(object sender, RoutedEventArgs e)  
      {  
        Application.Current.Shutdown();  
      }  
    
      private void Del_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
      {  
        tb.Text = "";  
      }  
    
      private void R_Click(object sender, RoutedEventArgs e)  
      {  
        if (tb.Text.Length > 0)  
        {  
          tb.Text = tb.Text.Substring(0, tb.Text.Length - 1);  
        }  
      }  
    }  
  }  

در تکه کد بالا، ما عملیات ریاضی مورد نظرمان را پیاده سازی کرده ایم. در تکه کد مربوط به R_click ، برای حذف آخرین مقدار اضافه شده کدنویسی کرده ایم و در دکمه ی delete برای حذف نتیجه کدنویسی کرده ایم. از دکمه ی Off برای خروج از برنامه استفاده کرده ایم. در ماشین حساب، اگر بخواهیم عملیات جدیدی انجام بدهیم، باید ابتدا از دکمه ی delete استفاده کنیم.

 

 

فایل های ضمیمه

سجاد باقرزاده

نویسنده 54 مقاله در برنامه نویسان
 • WPF
 • 2k بازدید
 • 3 تشکر

کاربرانی که از نویسنده این مقاله تشکر کرده اند

در صورتی که در رابطه با این مقاله سوالی دارید، در تاپیک های انجمن مطرح کنید