صفحه بندی (Pagination) با استفاده از JavaScript در MVC

در این مقاله ، ما نحوه ساخت صفحه بندی (Pagination) را با استفاده از JavaScript در mvc خواهیم آموخت.

صفحه بندی (Pagination) با استفاده از JavaScript در MVC

در این مقاله ، چگونگی Pagination با بازیابی اطلاعات در MVC با استفاده از jQuery را خواهیم دید :

1. Visual Studio را باز کرده و New Project را بزنید . 
2. در قسمت  #ASP.Net Web Application ، Visual C را انتخاب کنید . 
3. حال در پنجره باز شده ، یک پروژه Empty را انتخاب کرده و تیک MVC را بزنید . 
4. حال ، روی Solution خود راست کلیک کرده و یک پروژه دیگر تحت عنوان Class library اضافه کنید . (ما از Entity Framework استفاده خواهیم کرد . )
5. یک کلاس اضافه کنید و کد های زیر را در آن قرار دهید . 

public class Users 
{ 
  [Key] 
  public int Id { get; set; } 
  public string Name { get; set; } 
  public string Address { get; set; } 
  public string Phone_Number { get; set; } 
} 


حال ، روی Class library خود راست کلیک کرده و با استفاده از Entity Framework ، NuGet را نصب کنید . 

حال ، یک فولدر در class library ایجاد کرده و نام آن را Context بگذارید و یک کلاس همانند زیر به آن اضافه کنید:

public class DBContext : DbContext 
 { 
   public DbSet<Users> ObjUser { get; set; } 
 } 


در Web.Config پروژه ، Connection String زیر را قرار دهید :

توجه داشته باشید که قسمت هایی از کد زیر باید توسط خود شما تکمیل شود . 

<connectionStrings> 
  <add name="DBContext" connectionString="Your Connection string" providerName="System.Data.SqlClient" /> 
 </connectionStrings> 


حال ، در refrence پروژه ، Class library را اضافه کنید و پروژه را build کنید . 

حال ، روی پروژه کلیک راست کرده و Entity Framework را با استفاده از NuGet نصب کنید . 

یک Empty Controller را به فولدر Controller اضافه کنید . 

متد ActionResult زیر را به Controller خود اضافه کنید . 

public ActionResult Index() 
    { 
      using (DBContext context = new DBContext()) 
      { 
        var Users = context.ObjUser.Take(5).ToList();   //At first i will show only 5 data per page so i had used Take(5) 
        int UsersCount= Convert.ToInt32(Math.Ceiling((double)context.ObjUser.Count() / 5));  //Now calulating the required buttons for pagination 
        TempData["Users"] = Users;      //Passing User details to view with TempData 
        ViewBag.UsersCount = UsersCount;    //Count of button to be displayed 
      } 
      return View(); 
    } 


حال در View متد Index ، اطلاعات بازیابی شده کاربر را در یک جدول نمایش خواهیم داد . 

@{  
  ViewBag.Title = "Index";  
  var UsersData = TempData["Users"];  //Assigning the list of users to a variable  
}  
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.0.min.js" integrity="sha256-cCueBR6CsyA4/9szpPfrX3s49M9vUU5BgtiJj06wt/s=" crossorigin="anonymous"></script>  
  
<h2>Index</h2>  
  
<div>  
  <table class="tablesorter">  
    <thead>  
      <tr>  
        <th>Name</th>  
        <th>Address</th>  
        <th>Phone_Number</th>  
  
      </tr>  
    </thead>  
    <tbody id="tbldisplay">  
        
        @foreach (var p in (List<PaginationEntity.Users>)UsersData)  //PaginationEntity is my Class Library Name and Users is my model in that Libraray  
        {  
          <tr>  
            <td>@p.Name</td>  
            <td>@p.Address</td>  
            <td>@p.Phone_Number</td>  
          </tr>  
        }  
       
    </tbody>  
  </table>  
  <form>  
//Here the number of buttons is to be displayed according the no os users shown per page  
    <div id="SHowButton">  
      @for (int i = 1; i <= ViewBag.UsersCount; i++)  
      {  
//SortData is a javascript function which is used for retrieving next or previous data according to page number  
        <input type="button" id="@i" value="@i" onclick="SortData(@i)" />   
      }  
    </div>  
//Display is another Javascript Function used for showing number of users according to the value selected from dropdown   
    <select class="pagesize" onchange="Display()" id="drpdwn">  
      <option selected="selected" value="5">5</option>  
      <option value="10">10</option>  
      <option value="20">20</option>  
      <option value="30">30</option>  
      <option value="40">40</option>  
    </select>   
    <input type="text" id="Search"/>   //Used for searching user on keypress  
  </form>    
</div> 


حال ، Display Function را اضافه خواهیم کرد ، که لیست کاربران را فراهم می‌آورد ، که Count مقداری خواهد بود که از dropdown انتخاب میشود . 

<script> 
  function Display() { 
//Passing the value of dropdown to method Page in my Controller 
    var data = $("#drpdwn").val(); 
//Here Home is my Controller and Page is JsonResult Method 
    $.get("/Home/Page", { NumberOfData: data }, function (response) { //NumberOfData is just an object whose value will be - value of dropdown 
//In response i will get the values returned by Page Method in controller 
//I had returned users and Button Count 
      if (response != null) { 
        $("#tbldisplay").empty(); 
        $("#SHowButton").empty(); 
        var datacontent = "" 
        //appending the returned value 
        for (var i = 0; i < response.user.length; i++) {      //response.user is one of the returned value from method    
          datacontent += "<tr><td>" + response.user[i].Name + "</td><td>" + response.user[i].Address + "</td><td>" + response.user[i].Phone_Number + "</td></tr>"; 
        } 
         
        var ButtonContent = ""; 
        alert(response.CountUser); 
        if (response.CountUser != 1) { 
          for (var d = 1; d <= response.CountUser; d++) {  
// response.CountUser is another returned value from method 
            ButtonContent += "<input type='button' id=" + d + " value=" + d + " onclick='SortData(" + d + ")' />"; 
          } 
          $("#SHowButton").append(ButtonContent); 
        } 
        $("#tbldisplay").append(datacontent); 
         
      } 
    }); 
  } 
</script> 


حال ، متد JsonResult با نام Page را به پروژه اضافه کنید . 

//as i am retreving data so httpget 
 [HttpGet] 
    public JsonResult Page(int NumberOfData)  //the object name should be same as used in JQuerry above it will get the value of dropdown 
    { 
      using (DBContext context = new DBContext()) 
      { 
        var Users = context.ObjUser.Take(NumberOfData).ToList(); //retreiving that much count of data 
        int UsersCount = Convert.ToInt32(Math.Ceiling((double)context.ObjUser.Count() / NumberOfData)); //again for required button count 
        var Result = new { user=Users,CountUser=UsersCount}; 
//here i am returning multiple data to my jquerry user and CountUser 
        return Json(Result, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
      } 
    } 


حال ، برای گرفتن داده ‌های قبلی و بعدی با کلیک بر روی دکمه ، همانند زیر Javascriptی را به پروژه اضافه می‌کنیم :

 function SortData(number) //number will get the clicked button's number 
  { 
    var data = $("#drpdwn").val(); //passing current value of dropdwon 
//SortData is my method on home controller 
    $.get("/Home/SortData",{DrpDwnValue:data,PageNumber:number},function(response){ 
      if (response != null) { 
//appending the fetched value to the table 
        $("#tbldisplay").empty(); 
        var datacontent = "" 
        for (var i = 0; i < response.length; i++) { 
          datacontent += "<tr><td>" + response[i].Name + "</td><td>" + response[i].Address + "</td><td>" + response[i].Phone_Number + "</td></tr>"; 
        } 
        $("#tbldisplay").append(datacontent); 
      } 
    }); 
  } 

حال ، یک متد برای گرفتن لیست کاربران به پروژه اضافه می‌کنیم ، با کلیک بر روی دکمه :

 [HttpGet]  
    public JsonResult SortData(int DrpDwnValue,int PageNumber)  //match the name and order of the parameters with your javacript above  
    {  
      using (DBContext context = new DBContext())  
      {  
//here for skipping the current data displayed you have to use the OrderBy function of the IQueryable   
//This will skip the current data and move to next or previous data according to the button you have clicked  
        var Users = context.ObjUser.OrderBy(x => x.Id).Skip(DrpDwnValue * (PageNumber - 1)).Take(DrpDwnValue).ToList();  
        return Json(Users, JsonRequestBehavior.AllowGet);  
      }  
    }


برای جستجو :

از تابع KeyUp جاوا اسکریپت ، برای جستجوی متن جاری و تطابق با هر چیزی که در فیلد پر شده است از کد زیر استفاده می‌کنیم :

$("#Search").keyup(function (e) {  
    clearTimeout($.data(this, 'timer'));  
    if (e.keyCode == 13)  
      MatchData(true);  
    else  
      $(this).data('timer', setTimeout(MatchData, 50));   //sets the timer between the key press from keyboard and the search  
  })  
  function MatchData(force)  
  {  
    var event = $("#Search").val();    //fetching the value from the textbox  
  
    $.get("/Home/SearchData", function (response) {  
      //console.log(response);  
      if (response.length) {  
        $("#tbldisplay").empty();  
  
        var datacontent = "";  
        for (var i = 0; i < response.length; i++) {  
//Only the matching value will be displayed 
          if ((response[i].Name).indexOf(event) != -1 || (response[i].Address).indexOf(event) != -1 || (response[i].Phone_Number).indexOf(event) != -1) //Name , Address and Phone_number are my attributes in User Table {  
            datacontent += "<tr><td>" + response[i].Name + "</td><td>" + response[i].Address + "</td><td>" + response[i].Phone_Number + "</td></tr>";  
        }  
      }  
      $("#tbldisplay").append(datacontent);  
    });  
  }  


Action Method  :

[HttpGet] 
    public JsonResult SearchData() 
    { 
      using (DBContext context = new DBContext()) 
      { 
        var Users = context.ObjUser.ToList(); 
        return Json(Users, JsonRequestBehavior.AllowGet); 
      } 
    } 

داده هایی را وارد کردیم ، در خروجی خواهیم داشت :

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب