شروع کار با ASP.NET Core MVC

مایکروسافت به تازگی1.0 ASP.NET Core را منتشر کرد.ASP.NET Core یک طراحی جدید و قابل توجهی از ASP.NET است و در این مقاله میخواهیم یک برنامه ساده را با استفاده از آن پیاده سازی کنیم.

شروع کار با ASP.NET Core MVC

ASP.NET Core یک منبع باز(open source) است و قابل توسعه برروی پلتفرم های دیگر است . ASP.NET Core  میتوان بر روی .NET Core و .NET Framework اجرا شود .

در نسخه های قبلی MVC , WEB API تقریبا یکسان بودند .تا به حال assemblie های MVC 5 را مشاهده کرده اید ؟ اگر آنها را مشاهده کرده باشید متوجه می شوید که Web API متعلق به System.Net.HTPP است و MVC متعلق به System.Web.Mvc است . اما در ASP.NET Core هردوی آنها را در یک assemblie به نام Microsoft.AspNetCore.Mvc قرار داده است .

مراحل تکمیل پروژه

ویژوال استودیو را اجرا می کنیم .

یک پروژه از نوع ASP.NET Core ایجاد می کنیم .

در این قسمت Empty را انتخاب می کنیم .

پس از چند دقیقه یه پروژه خالی به صورت خودکار ایجاد می شود .

به طور پیش فرض ، پروژه خالی نیاز به اضافه کردن چند Component دارد .

ساختار پروژه جدید تشکیل شده از wwwroot  ,  project.json  , Global.json , Program.cs , Startup.cs است .

ساختار پروژه جدید تشکیل شده از wwwroot  ,  project.json  , Global.json , Program.cs , Startup.cs است .

برای پیاده سازی MVC ، باید پوشه های Controllers , Models , Views  را ایجاد کنیم اما این کافی نیست باید  MVC middleware نیز به ASP.NET Core اضافه کنیم . برای این کار ابتدا Microsoft.AspNetCore.Mvc  را از طریق    Nugetبرروی پروژه نصب می کنیم . اگر به فایل project.json را باز کنید ، مشاهده می کنید که به پروژه اضافه شده است .

"dependencies": {
"Microsoft.NETCore.App": {
  "version": "1.0.0",
  "type": "platform"
},
"Microsoft.AspNetCore.Diagnostics": "1.0.0",
"Microsoft.AspNetCore.Mvc":"1.0.0",
"Microsoft.AspNetCore.Server.IISIntegration": "1.0.0",
"Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel": "1.0.0",
"Microsoft.Extensions.Logging.Console": "1.0.0"
}

بعد از افزودن MVC به Project.Json ، ویژوال استودیو به صورت خودکار ، آن را Restore می کند .

پیکربندی ، pipline برنامه

در ASP.NET Core میتوان ، درخواست pipline خود را با استفاده از Middleware  ایجاد کنیم . ASP.NET Core Middleware منطق  ناهمزمان را برروی HttpContext  اجرا می کند و سپس Middleware بعدی یا درخواست پایانی را فراخوانی می کند .

در کلاس Startup.cs متد ConfigureServices  با استفاده از Service  فریم ورک MVC را اضافه می کنیم .

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
    services.AddMvc();
}

Midlleware Configure را در درخواست تعریف میکند.به طور پیش فرض ASP.Net Core،هیچ Route ای برای برنامه در نظر نمی گیرد. با استفاده از UseMVC میتوان یک Route برای برنامه تنظیم کنید.

public void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env, ILoggerFactory loggerFactory)
{
    loggerFactory.AddConsole();

    if (env.IsDevelopment())
    {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
    }

    app.UseMvc(m =>
    {
        m.MapRoute(
            name: "default",
            template: "{controller}/{action}/{id?}",
            defaults: new { controller = "Home", action = "Index" });
    });
}

افزودن Controller

برای این کار بر روی پوشه Controllers کلیک راست کرده و یک Controller   اضافه می کنیم .

ویژوال استودیو به طور پیش فرض یک action به نام Index   ایجاد می کند . بعد از آن یک نمونه از List<string>

تعریف می کنیم و چند نام به آن اضفه می کنیم . در آخر آن را با استفاده از  Return ارسال می کنیم .

        public IActionResult Index()
        {
            List<string> nameList = new List<string>()
            {
                "Iman", 
                "Sajad",
                "reza"  
            };
            return View(nameList); 
        }

افزودن View

برای افزودن View  بر روی پوشه Views کلیک راست کرده و یک پوشه   اضافه می کنیم و نام آن را Home قرار می دهیم و داخل آن یک View ایجاد می کنیم .

همان طور که ما در حال Return   کردن List<string>  از Controller   هستیم ، List<string>   را به عنوان @model دریافت می کنیم و آنها را به صورت یک لیست نمایش می دهیم .

@model List<string>

<h1>کاربران</h1>

@foreach (var name in Model)
{

    <li>
        @(name)
    </li>
}

خروجی برنامه

آموزش asp.net mvc

فایل های ضمیمه
دانلود نسخه ی PDF این مطلب